cielo claro
  • Màx: 23.98°
  • Mín: 12.85°
23°

La UIB actualitza el Protocol contra l'assetjament sexual o per raó de sexe

El protocol preveu un procediment de prevenció i protecció a les víctimes d'aquestes conductes, i també sancions i mesures correctives per als assetjadors

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears ha aprovat el Protocol de prevenció i actuació davant situacions d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, d’acord amb el III Pla d’igualtat de la UIB, aprovat recentment, i la legislació vigent en matèria d’igualtat.

L’aprovació del Protocol s'emmarca en els objectius del Pla estratègic de la UIB i respon al compromís de la Universitat amb els drets humans, el foment de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i la lluita contra qualsevol tipus de discriminació.

Prevenció

Aquest protocol estableix una sèrie de mesures destinades a prevenir aquests tipus d'actuacions mitjançant la formació, la informació i la sensibilització de tots els membres de la comunitat universitària. Així, l’Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes s’encarregarà de promoure campanyes informatives per informar, educar i capacitar en matèria de prevenció, detecció i comunicació de les situacions de violència contra les dones, assetjament sexual i assetjament per raó de sexe al personal docent i investigador, al personal tècnic i de gestió d’administració i serveis, a l’alumnat i a la resta de la comunitat universitària.

El protocol també té com a finalitat gestionar i, si escau, resoldre les comunicacions presentades per part de les víctimes, garantir-ne els drets i considerar les normes constitucionals, comunitàries i internes. Aquestes normes reafirmen el dret de les persones a gaudir d'un entorn laboral i educatiu lliure de violències masclistes i discriminació.

Procediment

El protocol preveu un procediment de prevenció i protecció enfront de l’assetjament sexual i per raó de sexe. Qualsevol persona que es consideri víctima té dret a presentar una comunicació per iniciar el procediment, sense perjudici de les accions administratives i judicials pertinents. El procediment s’inicia a petició de la part afectada, ja sigui la persona directament afectada, un representant o una tercera persona informada de la situació.

La comunicació per iniciar el procediment s’haurà de presentar a l’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones i s’adreçarà al vicerectorat competent en matèria d'igualtat. Aquesta comunicació es pot presentar en format físic, per correu electrònic a l’adreça oficina.igualtat@uib.eu o mitjançant un espai específic habilitat a la pàgina web https://oficinaigualtat.uib.cat/.

La comissió contra l'assetjament sexual i per raó de sexe s’encarregarà d’avaluar les comunicacions. Quan aquesta comissió consideri que la situació denunciada pot constituir assetjament sexual i/o per raó de sexe, el president remetrà un escrit a la part denunciada en què li sol·licitarà les al·legacions que consideri pertinents.

Després d'escoltar totes les parts implicades, la comissió podrà establir mesures provisionals relatives a les condicions de treball o d'estudi de les persones afectades mentre es tramita el procediment, sempre que les circumstàncies ho permetin.

En el cas que es determini que els fets denunciats no es corresponen amb la definició d'assetjament tal com s'ha establert en aquest document, la comissió comunicarà a la part denunciant la seva decisió, acompanyada de la justificació corresponent, i donarà per finalitzat el procediment. Això no exclou la possibilitat d'emprendre altres vies administratives o judicials, si és necessari.

Aquest procediment és voluntari i no essencial per iniciar accions legals, ja sigui en àmbit administratiu o judicial. L'inici d'aquest procediment no altera els terminis per presentar recursos o exercir les accions establertes per la normativa vigent. En cas d'obertura d'un procediment administratiu disciplinari, presentació de demandes o denúncies davant de l'autoritat judicial competent, això podria comportar l'arxivament dels procediments iniciats d'acord amb aquest protocol.

Si els fets comunicats es consideren delicte o poden ser sancionats administrativament, se suspendran les investigacions i es prioritzarà el suport a la víctima. Això es fa per facilitar la via penal o administrativa i mantenir, alhora, les mesures de protecció previstes per a la víctima.

Tota la comunitat universitària estarà obligada a col·laborar activament en els processos relacionats amb les accions d'aquest protocol. En cas que es detectin comunicacions falses o un ús maliciós o abusiu d'aquest procediment, es prendran les mesures corresponents segons la normativa vigent.

Tipologies d’assetjament

Segons l’article 7 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones, s’entén per assetjament sexual qualsevol comportament, ja sigui verbal o físic, de caràcter sexual, amb la finalitat o l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una persona. Aquest tipus de conducta es considera assetjament quan crea un ambient que resulta intimidatori, degradant o ofensiu.

D'altra banda, s’entén per assetjament per raó de sexe qualsevol comportament realitzat basat en el sexe d’una persona, amb la intenció o l'efecte d’atemptar contra la seva dignitat, creant un ambient intimidatori, degradant o ofensiu.

Cal destacar que condicionar un dret o una expectativa de dret a l'acceptació d'una situació constitutiva d'assetjament sexual o per raó de sexe també es considera un acte de discriminació per raó de sexe.

Comenta

* Camps obligatoris

Comentaris

De moment no hi ha comentaris.