cielo claro
  • Màx: 22.6°
  • Mín: 10.35°
17°

Avís Legal Diari de Balears

El contingut del Web Site és propietat de l'Associació Ona Mediterrània
(Carrer de Sant Alonso, 24. Palma 07001. NIF. 57834004. Telèfon 971 100 222)

L'accés al Site del Diari de Balears implica per a l'usuari l'acceptació d'allò disposat en aquesta pàgina. S'entendrà per usuari qualsevol persona que accedeixi a la plana web, hi navegui o participi dels serveis i de les activitats que hi són inclosos o els utilitzi. El contingut del web podrà ser modificat en qualsevol moment per l'Associació Ona Mediterrània.

Objecte:

El Site del Diari de Balears té per objecte oferir, als usuaris d'Internet, l'accés a informació i continguts de tot tipus, procedents de l'elaboració pròpia o mitjançant enllaços (links) a llocs web de lliure accés a Internet.

Política de protecció de dades personals:

En compliment de l'establert en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, l'Associació Ona Mediterrània,, amb domicili a Carrer de Sant Alonso 24, com a responsable del fitxer, l' informa que les dades personals que es puguin requerir com a conseqüència de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts pel lloc web, seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers, amb els nivells de seguretat necessaris, titularitat d'aquesta associació amb la finalitat d'adequar les nostres ofertes comercials a les seves peticions per poder oferir-li un servei més personalitzat i eficaç.

El lliurament de tota la informació sol·licitada té caràcter voluntari i la seva negativa té com a única conseqüència no percebre els serveis que s'oferixen.

L'Associació Ona Mediterrània es reserva el dret de cedir les seves dades a altres associacions o empreses amb la mateixa finalitat per a la qual inicialment va accedir al servei. Qualsevol canvi en la finalitat inicial serà comunicat amb antelació suficient indicant-ne el motiu i l'empresa a la qual se cedeix la informació. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-nos la seva petició a la següent adreça de correu electrònic: redaccio@dbalears.cat.

Alguns dels serveis utilitzen cookies per facilitar la seva navegació, de manera que si té desactivada aquesta opció en el seu navegador és possible que el servei no funcioni correctament.

Propietat Intel·lectual:

Els continguts, el codi font i els dissenys del Diari de Balears estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial de l'Associació Ona Mediterrània o, si escau, de terceres persones i no poden ser utilitzats sense autorització escrita de l'Associació Ona Mediterrània.

Així mateix, hi queda especialment i expressament prohibida la reproducció dels continguts d'articles periodístics, conforme a l'article 32.1 de la Llei de Propietat Intel·lectual.

Exclusió de Responsabilitat:

L'Associació Ona Mediterrània no garanteix la veracitat, l'exactitud i la utilitat ni dels serveis ni de la informació continguda en el present lloc web, ni per tercers en la prestació de serveis per mitjà d'aquesta pàgina, de manera que no assumirà cap dany o perjudici, i tampoc no en serà responsable, derivat de la utilització del contingut del web, ni de l'ús de la informació que hi sigui continguda, ni dels serveis prestats per tercers a través del web.

A més, declara que no controla prèviament els continguts d'altres pàgines a les quals s'accedeix per enllaços, de manera que no garanteix ni es responsabilitza que els continguts siguin conformes a la llei, la moral o els bons costums. I es compromet a retirar amb la major diligència els enllaços en el moment que tingui coneixement de la seva existència.

L'Associació Ona Mediterrània està especialment eximida de responsabilitat per deficiències de servei imputables al centre servidor o xarxes de connexió,i no serà responsable de la falta de disponibilitat del portal, ni dels danys que qualsevol virus informàtic pogués causar.

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús de la pàgina web. Així mateix, en el cas que se'l dotàs d'una contrasenya per a l'accés a qualsevol dels serveis, l'usuari es compromet a fer-ne un ús diligent i a no revelar-la, ni cedir-ne l'ús a tercers, i és responsabilitat de l'usuari la utilització il·lícita a càrrec de qualsevol tercer que empri una contrasenya de l'usuari.

Així mateix, l'informam que es compromet a fer un ús adequat dels continguts i dels serveis (per exemple xat, fòrums de discussió, etc.) que s'ofereixen per mitjà de la pàgina web. L'Associació Ona Mediterrània es reserva el dret de retirar-ne tots aquells comentaris i aportacions que resultin il·lícits o fins i tot contraris als bons usos i costums, especialment aquells que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona.

En qualsevol cas, l'Associació Ona Mediterrània no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a la plana web.

Reclamacions:

Tota reclamació sobre funcionament o dels continguts del lloc web pot efectuar-se enviant un missatge a redaccio@dbalears.cat.

Qualsevol controvèrsia relativa al dit lloc web es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de Palma.

L'accés al Site de Diari de Balears implica l'acceptació per l'usuari d'allò disposat en aquesta pàgina.