cielo claro
  • Màx: 26°
  • Mín: 17°
26°

Demanen al Govern que aprovi ja els estatuts del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears

Els representants de la Comissió del 10è aniversari de l'Assemblea de Docents (2013-2023) de la vaga indefinida (setembre 2013-febrer 2016), han enviat, aquest dijous, a la presidenta del Govern, Francina Armengol, i a la consellera de Presidència, Mercedes Garrido, les dades de 1.018 docents que han signat el formulari amb la petició que, després de quatre anys i de diversos esborranys dels estatuts rebutjats i corresponentment modificats, el Govern aprovi els estatuts del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears, condició imprescindible perquè pugui començar a funcionar.

Què és el Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears?

El Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears és una corporació de dret públic, d'adscripció voluntària, de caràcter professional, dotada amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar pel compliment de llurs finalitats, que es configura com una instància col·laboradora del Govern i de l'Administració de les Illes Balears per a la satisfacció dels interessos generals vinculats a l’exercici de la professió de docent i com a vehicle de participació de les persones col·legiades en l’administració d’aquests interessos, sens perjudici que el Col·legi pugui exercir activitats i prestar serveis a les persones col·legiades.

Quan fou creat?

El Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears fou creat per Llei 5/2019, de 8 de febrer, de modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears, publicada al BOIB de 16 de febrer de 2019, de modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears, i es regeix pel que disposen aquests Estatuts i els reglaments de règim intern que es puguin aprovar, així com per la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de Col·legis Professionals de les Illes Balears" i el Decret 32/2000, de 3 de març, pel qual s'aprova el Reglament de col·legis professionals de les Illes Balears. i aquelles disposicions legals que li siguin d’aplicació.

Qui foren els impulsors?

Com així consta a l'Exposició de Motius de l'esmentada Llei, els impulsors del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears foren: L'Associació Professional de Docents d'Eivissa, el Moviment Menorca Edu21, l'Associació Docents per a la Democràcia de Mallorca i Docents Associats de Formentera.

Quines funcions té?

Les funcions del Col·legi, en el seu àmbit territorial, són les següents:

a) Adoptar els acords que siguin necessaris per ordenar i vigilar, en el seu àmbit respectiu, l’adequat exercici de la professió col·legiada.

b) Vetllar per l’ètica professional dels col·legiats tenint en compte que en l’exercici de la professió es respectin i es garanteixin els drets de la ciutadania.

c) Exercir la facultat disciplinària sobre el grup de professionals col·legiats.

d) Informar sobre els projectes i avantprojectes de normes que elabori el Govern de les Illes Balears en matèria de col·legis professionals, i ésser oïts en el procediment d’elaboració de disposicions de caràcter general que afectin directament els interessos del Col·legi.

e) Aprovar els seus estatuts i reglaments de règim interior.

f) Organitzar cursos de formació i perfeccionament per als col·legiats.

g) Oferir la informació necessària per facilitar l’accés a la vida professional dels nous col·legiats.

h) Aprovar els pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així com els comptes i liquidacions pressupostàries.

i) Regular i exigir les aportacions econòmiques dels membres amb el límit que la quota de col·legiació no pot superar mai els costos associats a la tramitació de la inscripció.

j) Intervenir, en via de conciliació o arbitratge, en les qüestions que puguin suscitar-se entre el col·lectiu de col·legiats per motius relacionats amb la professió.

k) Proposar a les persones col·legiades, a instància de l’autoritat judicial, en qualsevol jutjat o tribunal, d’intervenir com a perits en els assumptes judicials, així com d’emetre informes i dictàmens, si es requereixen.

l) Participar en els òrgans assessors o consultius de les administracions públiques en els termes que prevegi la normativa corresponent.

m) Assumir, en el seu àmbit, la representació i defensa de la professió davant les administracions públiques, les institucions, els tribunals, les entitats i els particulars.

n) Exercir les funcions que els siguin atribuïdes per la legislació bàsica de l’Estat, per aquesta Llei o per altres normes de rang legal o reglamentari, i les que els hagin estat encomanades per l’Administració de les Illes Balears o les que hagin estat objecte de conveni de col·laboració amb aquesta entitat.

o) Qualsevol altra funció que fomenti l’adequat desenvolupament de la professió.

p) Atendre les sol·licituds d’informació sobre les persones col·legiades i sobre les sancions fermes que se’ls han imposat, així com les peticions d’inspecció o de recerca que els formuli qualsevol autoritat qualificada d’un estat membre de la Unió Europea en els termes que estableix la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. En particular, que les sol·licituds d’informació i de realització de controls, inspeccions i recerques estiguin degudament motivades i que la informació obtinguda s’empri únicament per a la finalitat per a la qual es va sol·licitar.

q) Atendre les queixes o reclamacions presentades per les persones col·legiades així com de la resta de la comunitat educativa. A tal efecte, el Col·legi comptarà amb un servei d’atenció a l’alumnat i famílies de l’alumnat menor d’edat, el qual necessàriament ha de tramitar i resoldre totes les queixes i reclamacions que presenti qualsevol membre de la comunitat educativa, referents a l’activitat col·legial o professional de les persones col·legiades.

Comenta

* Camps obligatoris

Comentaris

Anterior
Pàgina 1 de 1
Siguiente
Per antifa (el ver), fa dervers d'un any
Fatxa multinick, abans de que ho preguntis, a aquests que tu fas rialles, els acabaràs PAGANT TU. Que injusta és la vida per a un fatxa de nyordistán !

Salut i independència !
Valoració:0menosmas
Per Emigrante, fa dervers d'un any
" ...Comissió del 10è aniversari ..."

¿Y a estos personajes quien los nombró representantes de algo?
Valoració:0menosmas
Per Carlos Vilalta, fa dervers d'un any
Pero, ¿estos son los de siempre, no? Los del bocata.
Valoració:0menosmas
Per Quina campanya, més a favor de l'abstenció, fa dervers d'un any
@Cul a cadira. És veritat el que diu. Per tant, hem d'estriar entre si volem que ens governin uns ganduls fluixos, o si per contra, ens estimam més que ens posin el peu damunt del cap uns lladres, associats a uns repressors que només pensen en fer mal als que no son com ells.
Si no podem votar al més bo, perque no en hi ha cap que digui bo, votem als menys dolents que no ens faran mal..
Valoració:-4menosmas
Per Cul a cadira?, fa dervers d'un any
Quatre anys?
És que no en foten brot!
És per això que la gent està decebuda i hi haurà tanta abstenció.
S´ho havien d´haver pensat abans i no ara, reclamant el vot!
Valoració:1menosmas
Per esperau, fa dervers d'un any
´¿A dos días de las elecciones?
¿Pero, eso qué es?
Valoració:0menosmas
Per Ja és ben hora, fa dervers d'un any
És ben necessari. Totes les professions ténen col.legi, fins i tot, en hi ha que els tenen sense que el seu ofici sigui cap carrera universitària ni tengui cap mòdul de formació, però als docents pareix que pensen que ja els basten els col.legis d'ensenyament públics i privats a on treballen ( Aquesta frase darrera és un acudit, ho dic perque hi ha qualcú que no entén res).
Valoració:-5menosmas
Anterior
Pàgina 1 de 1
Siguiente