algo de nubes
  • Màx: 18°
  • Mín:

La Comissió de Medi Ambient actualitza el seu funcionament i desenvolupa el procediment d'avaluació ambiental

El Consell de Govern ha aprovat el Decret pel qual es regulen el règim jurídic i el funcionament de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) i es desenvolupa el procediment d'avaluació ambiental. Així, es dona compliment al Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears.

Aquest Decret consta de 24 articles, dividits en un títol preliminar i tres títols, una disposició addicional, una disposició transitòria, una derogatòria i una final. Les disposicions generals precisen l'objecte del Decret, que és l'organització, el règim jurídic i el funcionament de la CMAIB, així com el desenvolupament reglamentari de la tramitació de les avaluacions ambientals.

En el títol I es defineixen les competències de la CMAIB, els òrgans que la integren, la seva composició i les competències de cadascun. S'estructura en 5 capítols: el primer, relatiu a l'estructuració dels òrgans que integren la CMAIB, dos òrgans col·legiats i un òrgan unipersonal —el Ple de la CMAIB, el Comitè Tècnic (dividit en dos subcomitès) i la presidència de la Comissió de Medi Ambient—; tres capítols més per desenvolupar cada un d'aquests òrgans i un darrer capítol per a normes comunes de procediment.

Així, amb aquesta normativa s'actualitzen les competències de cada un d'aquests òrgans i també es modifica la composició del Ple i del Comitè Tècnic, amb la introducció d'algunes àrees competencials no previstes actualment.

En el títol II es regula el règim de convocatòria, de funcionament i d'adopció d'acords dels òrgans col·legiats. Així mateix, es generalitza la possibilitat de participar en les sessions a distància, que fins ara només es preveia a les illes on no tenia lloc la reunió presencial. Es regula la convocatòria de les persones convidades a les sessions del Comitè Tècnic i les intervencions de les persones interessades, de la part promotora i dels membres dels òrgans de la CMAIB.

El títol III recull la regulació de la tramitació de les avaluacions ambientals; la modificació de les condicions de les declaracions ambientals i el seguiment del compliment d'aquestes; les formes addicionals de publicitat en determinats plans o projectes que siguin objecte d'avaluació ambiental, i el règim de seguiment, inspecció i sanció en matèria de disciplina ambiental.

En destaca l'article relacionat amb les formes addicionals de publicitat de la informació ambiental, en què s'estableix que per als projectes que hagin de passar una avaluació ambiental ordinària i tenguin transcendència social, es farà un acte públic informatiu per presentar-hi la documentació. Així mateix, aquest acte el pot plantejar la CMAIB a partir del document d'abast, quan ho sol·liciti un ajuntament afectat pel projecte o quan hi hagi un mínim de tres-centes signatures presentades davant l'òrgan substantiu durant el termini de la informació pública.

En el mateix títol es preveu que l'òrgan substantiu és el competent per fer el seguiment de la declaració o l'informe d'impacte ambiental, com també que la CMAIB pot anar alhora fent seguiments i comprovacions en aquests casos mitjançant els informes de seguiment que l'òrgan substantiu ha de trametre.

La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears és l'òrgan ambiental pel que fa als projectes, els plans i els programes subjectes a l'avaluació d'impacte ambiental o avaluació ambiental estratègica que hagin de ser adoptats, autoritzats o aprovats per les administracions autonòmica, insular o local de les Illes Balears, o que siguin objecte de declaració responsable o comunicació prèvia davant aquestes.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.