lluvia ligera
  • Màx:
  • Mín:

Els infractors hauran de restaurar el medi sense possibilitat de prescripció

En el Butlletí oficial de les Illes Balears (BOIB) s’ha publicat, aquest dijous, l’anunci d’inici d’exposició pública de l’Avantprojecte de llei per la qual es modifica la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO). Els interessats disposaran d'un mes per a presentar-hi al·legacions.

La Llei 5/2005 es va promulgar en un context normatiu que a dia d’avui ha canviat notablement. Així, per una banda, la conselleria de Medi Ambient i Territori promou una modificació eminentment tècnica, que es materialitza principalment en els procediments d’elaboració i aprovació dels diferents instruments de planejament ambiental i del procediment de declaració dels espais naturals protegits. En aquest sentit, la proposta unifica, harmonitza i simplifica el règim jurídic aplicable incorporant, a més, els principis i directrius de la normativa d’accés a la informació i participació pública en matèria de medi ambient.

D’altra banda, s’introdueixen tota una sèrie de mecanismes per tal de garantir i donar un impuls a que l’acció administrativa i les polítiques públiques s’orientin cap a la consecució dels objectius de l’Estratègia de la Unió Europea sobre biodiversitat 2030. Entre aquestes mesures, destaca la creació del Catàleg d’espècies exòtiques invasores de les Illes Balears, d’un protocol en matèria de bioseguretat, del Fons del Patrimoni Natural de les Illes Balears, l’extensió del règim de protecció cautelar actual a les figures de la Xarxa Natura 2000, la creació d’un règim de protecció preventiva o l’impuls de la restauració ambiental.

Així, per exemple, l’avantprojecte de Llei incorpora un article a la LECO que estipula que les persones sancionades hauran de reparar el dany o alteracions causats al medi natural. D’aquesta manera, s’introdueix la obligatorietat de la restauració ambiental que, a més, no prescriurà mai.

En cas que la restauració s’executi abans que l’administració resolgui l’expedient sancionador, l’infractor podrà beneficiar-se d’una reducció de la sanció d’un 40%. Aquest percentatge seria acumulable als percentatges de reducció pel reconeixement voluntari de la responsabilitat i de pagament anticipat de les sancions.

En cas que la restauració es produeixi després de la resolució que ho ordena, el descompte seria del 10% si s’executa dins del termini atorgat a tal efecte. L’incompliment de l’ordre de restitució donarà lloc, mentre persisteixi, a la imposició de multes coercitives successives per a períodes mínims de trenta dies i quantia, en cada ocasió, del 10% de la sanció. En cas d’impagament, les multes seran exigibles per la via del constrenyiment.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.