algo de nubes
  • Màx: 14.77°
  • Mín: 12.68°
14°

Declaració Presidencial en ocasió de la Cimera Amazònica – IV Reunió de Presidents dels Estats Part en el Tractat de Cooperació Amazònica

Declaració de Belém do Parà (versió final del 08.08.2023)

Els líders dels Estats Part en el Tractat de Cooperació Amazònica (TCA), reunits a la ciutat de Belém do Parà, el 9 d'agost de 2023.

Conscients de la urgència del desafiament de protegir la integritat de la Amazònia, combatre la pobresa i les desigualtats a la Regió Amazònica i amb el propòsit d'unificar esforços per a promoure el desenvolupament sostenible, harmònic, integral i inclusiu de la regió.

Tenint en compte els resultats de les consultes internes conduïdes per els Estats Part a nivell governamental i vora la societat civil dels seus respectius països amb mires cap a aquesta Cimera.

Convençuts que la cooperació, la visió integrada i l'acció col·lectiva són fonamentals per abordar els desafiaments polítics, socials, econòmics i ambientals de la Regió Amazònica, en particular els relacionats amb la crisi climàtica, la pèrdua de biodiversitat, la contaminació de l'aigua, dels sòls, la desforestació i els incendis forestals, l'augment de la desigualtat, de la pobresa i de la fam, amb el propòsit d'evitar que l'Amazònia arribi a un punt de no retorn.

Decidits, per tant, a tornar a impulsar i actualitzar l'agenda comuna de cooperació entre els nostres països, adaptada a les noves realitats regionals i globals, per garantir la conservació, protecció i connectivitat eco-sistemàtica i sociocultural de l'Amazònia, el desenvolupament sostenible, el benestar de les seves poblacions, amb especial atenció als pobles indígenes i comunitats locals i tradicionals en situació de vulnerabilitat.

Destacant el rostre humà de l'Amazònia, la centralitat dels pobles indígenes i de les comunitats locals i tradicionals per a la conservació de la biodiversitat i dels recursos naturals a la regió, la necessitat de garantir el benestar de les poblacions amazòniques i la solidaritat cap a les generacions presents i futures.

Destacant la urgència d'acordar metes comunes al 2030 per el combat a la desforestació, eradicar i detenir l'avanç de les activitats d'extracció il·legal de recursos naturals, i promoure enfocaments d'ordenament territorial i la transició a models sostenibles amb l'ideal d'arribar a la desforestació zero a la Regió.

Reafirmant els principis del respecte per la democràcia, la dignitat dels pobles, l'estat de dret, els drets humans, incloent el dret al desenvolupament, els drets dels pobles indígenes i comunitats locals i tradicionals, la justícia social, l'autodeterminació dels pobles i la sobirania territorial, en el marc del compromís amb el desenvolupament sostenible a l'Amazònia.

Reafirmant els principis de la Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament i la Declaració de Principis sobre els Boscos de 1992, de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (UNFCCC) i el seu Acord de París, del Conveni sobre la Diversitat Biològica (CDB), dels seus protocols i el seu Marc Mundial per a la Diversitat Biològica Kunming Montreal, de la Convenció de Lluita contra la Desertificació (UNCCD), de la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies de Fauna i Flora Silvestre (CITES), de la Declaració de les Nacions Unides sobre els Drets dels Pobles Indígenes, del Conveni 169 de l'Organització Internacional del Treball (OIT), del document 'El futur que volem', aprovat per la Conferència de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament Sostenible (Río+20), de l'Agenda 2030 i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible, del Conveni de Minamata sobre el Mercuri i del Marc de Sendai per a la Reducció de Riscos i Desastres 2015-2030.

Prenent nota de les Directrius de Protecció per els Pobles Indígenes en Aïllament i en Contacte Inicial de la Regió Amazònica, Gran Chaco i de la Regió Oriental de Paraguai de l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per els Drets Humans, l'Informe Pobles Indígenes en Aïllament Voluntari i en Contacte Inicial a les Amèriques de la Comissió Interamericana de Drets Humans de la OEA, els «Principis i Directrius per a l'Atenció a la Salut dels Pobles Indígenes Aïllats i en Contacte Inicial de l'OTCA i el Marc Estratègic per a la Protecció dels Pobles Indígenes en Aïllament i en Contacte Inicial de l'OTCA.

Recordant les Declaracions adoptades a les anteriors Reunions de Presidents dels Estats Part en el Tractat de Cooperació Amazònica realitzades el 1989, 1992 i 2009.

Ressaltant la importància de les Reunions de Presidents dels Estats Part en el Tractat de Cooperació Amazònica com a mecanisme polític estratègic per a la presa de decisions i adopció de prioritats en el context de la cooperació amazònica, i la conveniència de que les seves reunions tenguin major regularitat, amb rotació entre els Estats Part.

Reconeixent que les solucions efectives als problemes de la Regió Amazònica només poden assolir-se amb la participació plena i efectiva de les seves poblacions, tant urbanes com rurals, els governs subnacionals, la societat civil, destacant els pobles indígenes i comunitats locals i tradicionals, amb especial atenció a totes les dones, els joves i altres actors socials, d'acord amb les legislacions nacionals i especificitats locals.

Reconeixent que dones i nines són desproporcionadament afectades per els afectes adversos del canvi climàtic i de la degradació ambiental i que la seva participació en la presa de decisions és fonamental per el desenvolupament sostenible, la promoció de societats pacífiques justes i inclusives i per a l'eradicació de la pobresa en totes les seves formes i dimensions.

Reconeixent la centralitat de les riqueses naturals i de la diversitat cultural per a la construcció d'estratègies de desenvolupament a mitjà i llarg termini per la regió,conscients de la importància de protegir aquest patrimoni cultural, econòmic i ambiental i observant que el respecte per la diversitat i la identitat cultural de cada comunitat juga un paper fonamental en la construcció d'un futur sostenible i harmoniós per a l'Amazònia.

Reconeixent la rellevància de l'aigua com a font de vida a la Regió Amazònica i la necessitat de seguir impulsant la seva gestió sostenible, en el marc dels esforços nacionals i regionals a l'Amazònia.

Reconeixent les interrelacions entre l'Amazònia i els demés biomes i regions en els Estats Part, que

estran estretament vinculats a ella i la necessitat de preservar aquestes interrelacions per garantir la integritat i l'equilibri de la Regió Amazònica.

Prenent nota de la importància que els països andina-amazònics assignen al cicle de l'aigua i als rius que s'originen a la zona andina i que integren la conca amazònica.

Destacant que l'eradicació de la fam, de la pobresa i de la violència contra les poblacions amazòniques en totes les seves formes i dimensions, en el marc del compliment de l'Agenda 2030 i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible, és un requisit indispensable per el desenvolupament de la Regió Amazònica i que l'enfortiment de la multilateralitat a les esferes ambiental, social i econòmic-comercial és una eina important per aquests objectius.

Condemnant la proliferació de mesures comercials unilaterals que, basades en requisits i normes ambientals, es tradueixen en barreres comercials i afecten principalment als petits productors dels països en desenvolupament, la recerca del desenvolupament sostenible, la promoció dels productes amazònics, els esforços per l'eradicació de la pobresa i del combat a la fam, i amenacen la integritat del sistema de comerç tradicional.

Instant als països desenvolupats a complir amb les seves obligacions de proporcionar i mobilitzar suport predicible i adequat als països en desenvolupament, inclosos el finançament per el desenvolupament, el finançament climàtic i la protecció de la biodiversitat amb l'abast, l'escala i la velocitat necessaris i proporcionals, així com l'accés a la tecnologia i als seus mercats, i la construcció i el desenvolupament de capacitats, com a mesures fonamentals de cooperació internacional per a la implementació de polítiques i programes nacionals per el desenvolupament sostenible de l'Amazònia.

Reiterant la promoció i el respecte als Propòsits i Principis de la Carta de les Nacions Unides i del dret internacional, que promou la solució pacífica de controvèrsies i un sistema internacional basat en relacions respectuoses d'amistat i cooperació, lliure d'amenaces, agressions i mesures coercitives unilaterals contràries al dret internacional, en un ambient de pau, estabilitat i justícia.

Reafirmant els principis de igualtat dels Estats i de respecte per a la sobirania dels països sobre els seus territoris, així com l'objectiu d'enfortir la cooperació regional, expressats en el Tractat de Cooperació Amazònica signat el 3 de juliol de 1978, i que motivaren la creació de l'Organització del Tractat de Cooperació Amazònica (OTCA).

Considerant que alguns països reconeixen els drets de la natura o la Mare Terra en el context de la promoció del desenvolupament sostenible, expressen la convicció que, per assolir un just equilibri entre les necessitats econòmiques, socials i ambientals de les generacions presents i futures, és necessari promoure l'harmonia amb la natura per el viure bé, i observen la importància que tenen per alguns el concepte de 'justícia climàtica', en adoptar mesures per fer front al canvi climàtic.

Prenent nota de les enteses promogudes per alguns Ministres de Finances, Hisenda/Economia i Planificació dels països amazònics d'accelerar esforços conjunts per augmentar el finançament, compartir coneixements i millorar la coordinació regional per el desenvolupament sostenible atenent les prioritats dels Estats Part de la Regió Amazònica.

Reconeixent la independència dels altres poders públics existents als Estats Part, i invitant-los a considerar les accions pertinents en el marc de les seves competències per a l'efectiva aplicació de la present declaració:

Reconeixent que la OTCA és l'únic organisme de coordinació intergovernamental dels vuit països amazònics per el desenvolupament de projectes de manera conjunta, accions que produeixin resultats equitatius i aprofitosos per els països amazònics, degut a la seva institucionalitat, el seu ampli coneixement de la regió i l'experiència rellevant de la seva Secretaria Permanent en la coordinació del diàleg i la implementació de iniciatives de cooperació per el desenvolupament.

Observant, així mateix, que, a partir d'aquesta coordinació, els Estats Part impulsaran el diàleg, l'intercanvi d'experiències i la cooperació amb els països en desenvolupament amb àrees significatives de boscos tropicals a distintes regions del món.

Valorant l'orientació pragmàtica i operativa adoptada per l'OTCA, que s'evidencia en l'expansió i execució de projectes i programes, i en els esforços per a donar visibilitat a l'agenda de cooperació amazònica en els debats multilaterals i regionals sobre temes relacionats amb el desenvolupament sostenible.

Han decidit el següent:

Objectius i principis transversals per a la implementació de la Declaració de Belém

1. Combinar els esforços, al més alt nivell, dels seus Governs per avançar en una nova agenda comuna de cooperació a l'Amazònia que sigui implementada baix l'objectiu del desenvolupament sostenible, de la conservació i ús sostenible de la biodiversitat dels boscos i de l'aigua, l'acció urgent per evitar el punt de no retorn a l'Amazònia, el combat a la desforestació i als il·lícits a la regió, el desenvolupament econòmic amb inclusió social i generació d'ingressos i llocs de treball, a partir de mecanismes de participació social, en particular dels pobles indígenes i de les comunitats locals i tradicionals, i l'enfortiment de la OTCA. Per això, observaran els següents principis:

a) La participació activa i el respecte i la promoció dels drets dels pobles indígenes i de comunitats locals i tradicionals, amb especial atenció a poblacions en situació de vulnerabilitat.

b) La protecció i la promoció dels drets humans, de la igualtat de totes les persones, sense distinció de raça ni de cap altra caràcter i del combat a totes les formes de discriminació.

c) La igualtat de gènere, amb la participació activa i la promoció dels drets de totes les dones, per el seu empoderament.

d) Un enfocament intercultural i intergeneracional que promogui el reconeixement, el respecte a la identitat i a la diversitat cultural a l'Amazònia.

e) La sobirania dels Estats, incloent-hi el respecte a les legislacions nacionals de cada país.

Enfortiment institucional de la OTCA

2 - Donar suport fermament a l'enfortiment institucional de l'OTCA i a l'expansió de les seves àrees de coordinació, cooperació i mitjans d'implementació com instrument per el desenvolupament sostenible, harmònic i inclusiu de l'Amazònia i la millora de les capacitats nacionals dels Estats Part, a través de l'intercanvi de bones pràctiques, coneixements i polítiques públiques, la cooperació sud-sud i la mobilització dels recursos de la cooperació internacional.

3 - Encomanar als Ministres de Relacions Exteriors la negociació d'un Protocol Addicional al Tractat de Cooperació Amazònica que estableixi la Reunió de Presidents dels Estats Part del Tractat de Cooperació Amazònica com instància per a la presa de decisions i adopció de prioritats política estratègiques en el marc de l'OTCA. Així mateix, instrueixen siguin realitzades, com a part del procés preparatori de les reunions presidencials, trobades que congreguin representants de Govern, acadèmics, de la societat civil i dels pobles indígenes i de comunitats locals i tradicionals, per identificar possibles recomanacions a ser considerades per la Reunió de Presidents.

4 - Reactivar les Comissions Especials, a nivell ministerial quan correspongui, a l'àmbit de l'OTCA, entre elles les de (I) Medi Ambient, (II) Ciència i Tecnologia, (III) Salut, (IV) Educació, (V) Afers Indígenes, (VI) Transports, Infraestructura i Comunicacions i (VII) Turisme, sense perjudici de l'establiment de noves comissions dedicades a altres àrees temàtiques, com seguretat pública.

5 - Reactivar i enfortir el funcionament efectiu de les Comissions Nacionals Permanents (CONAPERs), en cada un dels PM, instàncies encarregades de l'aplicació en els seus respectius territoris de les disposicions del TCA, així com de l'execució de les decisions adoptades per les reunions dels Ministres de Relacions Exteriors i per el Consell de Cooperació Amazònica, sense perjudici d'altres activitats que les encomani cada Estat.

6 - Establir el Mecanisme Amazònic dels Pobles Indígenes, per enfortir i promoure el diàleg entre els governs i els pobles indígenes amazònics per a la gestió i coordinació sobre afers que concerneixen als pobles indígenes i contribueixin als objectius de l'OTCA.

7 - Establir un Grup de Treball per avaluar un Mecanisme Financer orientat a la cooperació amazònica en el marc de l'OTCA, que permeti la captació i capitalització de recursos financers no reembossables de de diverses fonts, incloent-hi contribucions voluntàries dels Estats Part, recursos de cooperació internacional, bancs de desenvolupament i altres donants avalats per els Estats Part amb el propòsit de finançar projectes, programes, estudis i altres iniciatives d'abast nacional i regional, enfortint les capacitats humanes i institucionals, així com l'intercanvi permanent d'experiències entre els països amazònics.

8 - Institucionalitzar l'Observatori Regional de l'Amazònia (ORA), en l'estructura de l'OTCA, amb l'enfortiment dels seus diferents mòduls en els temes econòmics, socials, ambientals i culturals, com un instrument permanent de monitoratge, consolidació d'informacions, dades i coneixement, avalats per els Estats Part, i orientar a les diferents àrees dels seus governs perquè col·laborin mitjançant el subministrament regular de dades i informació que alimentin els diferents mòduls de l'ORA. L'OTCA facilitarà l'accés en temps real a l'ORA i als seus distints mòduls als Estats Part i les seves institucions.

9 - Establir un Grup de Treball per a preparar una proposta de modernització i enfortiment de la Secretaria Permanent de l'OTCA i un nou Reglament de Procés de Successió, amb base a treballs previs, a fi d'enfortir la institucionalització i la governança de l'Organització en les seves diverses instàncies.

10 - Reprendre les negociacions de l'actualització de l'Agenda Estratègica de Cooperació Amazònica (AECA).

11 - Enfortir la cooperació regional per el desenvolupament mitjançant l'establiment d'un Grup de Treball sobre Cooperació Sud-Sud en el marc de l'OTCA per a coordinar, articular i racionalitzar millor la cooperació per el desenvolupament i les activitats dels òrgans responsables de la cooperació dels Estats Part, en favor de la regió amazònica, especialment en les seves zones frontereres.

12 - Enfortir els canals de comunicació i d'intercanvi d'experiències entre els programes d'investigació científica i innovació tecnològica i els seus mecanismes associats en el marc de l'OTCA amb altres mecanismes internacionals similars.

13 - Reafirmar el compromís amb la implementació dels projectes, programes, estudis, negociacions i altres iniciatives en curs, tals com els Programes de Boscos, de Diversitat Biològica i el Projecte Biomaz, d'Accions Estratègiques per a la Gestió Integral de Recursos Hídrics i el Projecte Conca Amazònica, el Memoràndum d'Entesa sobre Maneig Integral del Foc, els projectes Amazones, Aqüífers Amazònics, Bioamazònia, Suport a l'Elaboració i Implementació de l'AECA, els Plans de Contingència per a la Protecció de la Salut en Pobles Indígenes Altament Vulnerables i en Contacte Inicial, la Plataforma Regional Amazònica de Pobles Indígenes, els Estudis sobre Desigualtats i Bretxes Sociodemogràfiques i d'Avaluació Ràpida de la Diversitat Biològica i Serveis Ecosistèmics, l'ORA i la Sala de Situació de Recursos Hídrics, el Grup de Treball per a l'Elaboració d'un Reglament per a la Navegació Comercial en els Rius Amazònics i, així mateix, el Pla Estratègic de Salut Integral i Intercultural Amazònic i el Pla Regional d'Aigua, Sanejament i Residus Sòlids.

Ciutats amazòniques

14 - Crear el Fòrum de Ciutats Amazòniques, a l'àmbit de l'OTCA, per enfortir la cooperació entre les autoritats locals en els Estats Part, en particular les ciutats a les zones frontereres per a la implementació, a nivell local, de l'Agenda 2030 per el Desenvolupament Sostenible i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible, l'enfortiment del lideratge de totes les dones, dels líders indígenes i de comunitats locals i tradicionals i la promoció de la interculturalitat, i en el que es podran identificar propostes d'acció per els principals desafiaments urbans de l'Amazònia, com l'accés de les poblacions amazòniques a serveis públics, el desenvolupament i la implementació de polítiques públiques.

Parlament Amazònic

15 - Establir un Grup de Treball de l'OTCA per avançar a l'examen d'un vincle institucional entre el Parlament Amazònic (PARLAMAZ) i l'Organització.

Ciència, educació i innovació: coneixement i emprenedoria a l'Amazònia

16 - Determinar la creació del Panell Tècnic Científic Intergovernamental de l'Amazònia, a l'àmbit de la OTCA, que reunirà anualment a representants dels Estats Part, inclosos tècnics, científics i investigadors especialitzats a la regió amazònica, amb la participació permanent d'organitzacions de la societat civil, de pobles indígenes i de comunitats locals i tradicionals, a fi de promoure l'intercanvi de coneixements i el debat en profunditat sobre estudis, metodologies, monitoratge i alternatives per a reduir la desforestació, impulsar el desenvolupament sostenible i evitar que el desequilibri ambiental a l'Amazònia s'apropi a un punt de no retorn; el panell promourà la sistematització de la informació i l'elaboració d'informes periòdics en temàtiques prioritzades, a més d'analitzar la dinàmica social i econòmica de la regió, a fi de facilitar la planificació de les accions preventives i identificar colls d'ampolla i potencialitats de la producció científic-tecnològica a la regió amazònica, amb recomanacions per els governs dels Estats Part, sobre la base de les seves prioritats i necessitats.

17 - Promoure l'intercanvi sobre el disseny, actualització i articulació de les Polítiques Nacionals d'Educació Ambiental que garanteixin la integració de la dimensió ambiental en el currículum de l'educació per a la formació de ciutadans i ciutadanes ètics i responsables, amb coneixements, habilitats, actituds i comportaments front al maneig sostenible de l'ambient, preparats per a prendre decisions amb criteri sobre la gestió ambiental, respectuosos de sí mateixos, dels altres i del seu entorn.

18 - Fomentar xarxes que articulin institucions d'investigació i ensenyança de la Regió Amazònica, incloent-hi les universitats indígenes, i aquelles enfocades a l'educació professional i tecnològica, i crear programes d'acció per a la mobilitat acadèmica i estudiantil a l'Amazònia, incloent-hi passanties i beques, amb la finalitat de contribuir a la reducció de les desigualtats, la prevenció dels desequilibris soci-ambientals, el desenvolupament professional per els joves de la regió i l'enfortiment i valorització de les pràctiques sostenibles de producció i consum, am especial atenció a la promoció de la interculturalitat i a la protecció del coneixement dels pobles indígenes i de les comunitats locals i tradicionals.

19 - Fomentar i donar suport als programes de formació i intercanvi de docents i investigadors de l'Amazònia, a tots els nivells d'educació, per el reconeixement d'experiències pedagògiques i científiques significatives que permetin la qualificació dels educadors i actors del sector acadèmic de manera contextualitzada.

20 - Reprendre el diàleg i la cooperació entre l'OTCA i l'Associació d'Universitats Amazòniques (UNAMAZ), espai privilegiat per a la gestió del coneixement i de la informació científica i tecnològica de l'Amazònia.

21 - Promoure el desenvolupament d'estratègies, programes i projectes per el desenvolupament i enfortiment de la ciència, tecnologia i innovació a la Regió Amazònica en el marc de les polítiques d'investigació i innovació orientades a la conservació i reconeixement del valor intrínsec de la biodiversitat i el seus ús sostenible; a l'aprofitament sostenible de la fauna i flora i territori; a la promoció del dret humà a l'alimentació; a la transició energètica; a la sanitat i ciència per a la pau i el desenvolupament, entre altres.

22 - Millorar les capacitats tècniques i tecnològiques per a la planificació, disseny i construcció, captació, processament, validació, anàlisis, difusió i millora contínua de la informació ambiental i la relacionada amb la gestió sostenible de l'aigua, que contribueixi a l'establiment d'accions i estratègies prioritàries a curt, mitjà i llarg termini per assolir els objectius de l'OTCA en quan al monitoratge i avaluació de l'ambient i de l'aigua, en línia amb l'Agenda 2030 i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible i altres instruments internacionals ratificats i vigents per els Estats Part.

23 - Enfortir els models nacionals de governança per a la generació i gestió de la informació, fomentant la interacció i interconnexió d'actors, que permeti l'intercanvi de la informació ambiental i la gestió sostenible de l'aigua, esmenant les bretxes identificades a l'accés a la informació i la participació pública en les decisions ambientals, i compartir les lliçons apreses entre els Estats Part.

24 - Establir la Xarxa d'Innovació i Difusió Tecnològica de l'Amazònia, amb el propòsit d'estimular el desenvolupament regional sostenible i l'emprenedoria basada en la tecnologia sostenible i facilitar la creació de solucions dirigides als desafiaments ambientals, econòmics i socials de la regió. La Xarxa reunirà a actors dels ecosistemes d'innovació amazònics, inclosos els pobles indígenes i les comunitats locals i tradicionals, i promourà rondes de negocis entre agents públics, empreses locals i startups, a més de proporcionar l'intercanvi de bones pràctiques entre parcs tecnològics universitats, institucions d'investigació, incubadores i acceleradors i agencies de promoció comercial, respectant els drets humans i els drets dels pobles indígenes. A més, facilitarà la difusió de l'emprenedoria entre els joves de la regió, a través de cursos especialitzats, amb especial èmfasi a les famílies de baixos ingressos, valorant els coneixements tradicionals associats a la biodiversitat i treballarà de manera integrada amb l'Agenda Estratègica de Cooperació Amazònica (AECA) i una agenda estratègica per el desenvolupament integral de la producció basada en l'ús sostenible de recursos de la biodiversitat als Països Amazònics.

25 - Fomentar la recuperació, expansió i consolidació de la infraestructura d'investigació científica i tecnològica a l'Amazònia, així com estimular cursos de postgrau en temes amazònics i programes de cooperació internacional per a la integració i l'ús de la mateixa per part d'investigadors dels Estats Part, així com l'enfortiment d'accions per a la reducció de les desigualtats socioeconòmiques, digitals i tecnològiques, en particular a àrees de frontera.

26 - Donar suport a la implementació de programes i iniciatives d'assistència tècnica i extensió rural dirigits a l'agricultura familiar, els pescadors artesanals i les comunitats tradicionals de la regió, centrant-se en la producció sostenible d'aliments i la generació d'ingressos a través d'espais de comercialització.

27 - Promoure la creació d'un Observatori de Dones Rurals per a l'Amazònia en el marc de l'OTCA, amb una plataforma interactiva de dades i altres eines per a informar el desenvolupament d'estratègies, projectes, programes i polítiques públiques per a les dones que treballen en activitats agrícoles, forestals i aqüícoles, i donar suport a l'organització de xarxes de coneixement per l'emprenedoria per part de les dones.

28 - Promoure l'establiment, en el marc del Mecanisme Amazònic dels Pobles Indígenes, d'un fòrum de pobles indígenes i comunitats locals i tradicionals que contribueixin amb els seus coneixements ancestrals, dades i informacions tècniques i científiques interculturals per a l'avanç de tecnologies adequades a la preservació i sostenibilitat de l'Amazònia a l'àmbit de la gestió i formulació de polítiques públiques.

Monitoratge i cooperació en la gestió dels recursos hídrics

29 - Impulsar accions coordinades per garantir el dret humà a l'aigua potable i el sanejament, l'equilibri i harmonia amb els ecosistemes vinculats a l'aigua i la seva sana balança amb les necessitats alimentàries i energètiques a l'Amazònia.

30 - Establir la Xarxa d'Autoritats d'Aigua dels Estats Part de l'OTCA per a la cooperació en la gestió sostenible dels recursos hídrics de la regió, amb l'objectiu d'establir protocols regionals de monitoratge, de cooperació i suport mutu en el maneig dels recursos hídrics de l'Amazònia per els Estats Part, per a la revitalització, la conservació i la protecció de les fonts d'aigua i les seves conques, de criteris i paràmetres homologables de qualitat de l'aigua; i donar suport a la implementació de projectes i iniciatives regionals d'aigües superficials i subterrànies, planificació i cooperació en la gestió sostenible dels recursos hídrics, incloent-hi els transfronterers, enfortiment progressiu de capacitats tècniques, tecnològiques i institucionals, innovació tecnològica i diàleg intercultural, en línia amb les circumstàncies nacionals, inclosos compromisos polítics, socials i culturals de cada país.

31 - Enfortir la cooperació i harmonització dels sistemes integrats de monitoratge i alerta hidro-meteorològica dels Estats Part per a l'intercanvi d'experiències, informacions i coneixement efectiu, i de millora de les capacitats de monitoratge a través de l'enfortiment de les xarxes de monitoratge nacionals; per a la generació d'alertes de riscos ambientals, de salut humana, desastres i esdeveniments extrems de caràcter hidro-meteorològic a les poblacions de l'Amazònia; per a la planificació ambiental, elaboració de protocols i accions per a la prevenció, gestió i mitigació dels impactes dels desastres naturals; i per a donar suport a la gestió de l'aigua com a instrument de prevenció, adaptació i mitigació dels efectes del canvi climàtic, lluita contra la fam, assegurant la qualitat i quantitat de les aigües de la conca amazònica per aquesta i futures generacions.

32 - Promoure l'enfortiment de les accions per a monitoritzar la qualitat de l'aigua per a consum humà a la regió, incloent-hi estudis i investigacions tècnic-científiques conjuntes, centrant-se en l'exposició al mercuri i altres substàncies perilloses derivades de l'activitat minera a petita i gran escala, en particular la que afecta als pobles indígenes i les comunitats locals i tradicionals, i realitzar activitats de prevenció i posar remeis i enfortir la cooperació regional i internacional per a la lluita contra la mineria il·legal, el tràfic il·lícit i altres delictes connexes.

Canvi climàtic

33 - Acollir amb beneplàcit la candidatura brasilera per a la celebració de la COP-30 de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC) a Belém, Amazònia, el 2025, expressant el seu compromís d'unir esforços per al seu total èxit i destacant que el procés de la COP28 a la COP-30, serà fonamental per el futur de la resposta global al canvi climàtic.

34 - Establir un diàleg entre els Estats Part sobre el tractament adequat que ha de donar-se a l'Amazònia en el context del canvi climàtic, amb mires a treballar per a construir posicions comunes dels països amazònics sobre el tema en declaracions i altres accions en fòrums internacionals i institucions financeres multilaterals.

35 - Urgir als països desenvolupats a complir amb els seus compromisos de provisió i mobilització de recursos, incloent la meta de mobilitzar 100 mil milions de dòlars anuals en finançament climàtic, per a donar suport a les necessitats dels països en desenvolupament i reconèixer la necessitat de realitzar progressos substancials en les deliberacions sobre el nou objectiu col·lectiu quantificat de finançament per el clima, a concloure el 2024 davant la urgent necessitat d'augmentar l'acció climàtica, tenint en compte les necessitats i prioritats dels països en desenvolupament.

36 - Impulsar mecanismes innovadors de finançament de l'acció climàtica, entre els quals podria considerar-se el canvi, per part de països desenvolupats, de deute per acció climàtica.

37 - Incentivar la coordinació i l'intercanvi d'experiències en la planificació i implementació de polítiques relacionades amb el canvi climàtic, així com la cooperació per a canalitzar fluxos de finançament per a la implementació d'accions en la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle derivades de la desforestació i de la degradació forestal. Es cercaran incorporar, en dites polítiques públiques i accions, oportunitats de llocs de treball i ingressos sostenibles per a les poblacions locals, en especial atenció a les famílies de baixos ingressos, les dones, els pobles indígenes, les comunitats tradicionals, i els productors de l'agricultura familiar pagesa, d'acord a les realitats locals i en sinergia amb els plans i iniciatives nacionals dels països amazònics.

38 - Promoure la implementació dels programes d'adaptació al canvi climàtic en els Estats Part, impulsant l'accés a finançament extern no reembossable per a reduir la vulnerabilitat dels pobles indígenes i comunitats locals i tradicionals, d'acord a les realitats i plans nacionals.

39 - Enfortir la cooperació entre les institucions científiques i acadèmiques dels Estats Part per aprofundir la comprensió de les interrelacions entre el canvi climàtic i els ecosistemes forestals i les torberes a la Regió Amazònica, amb mires a propiciar bens per a la presa de decisions sobre polítiques públiques relacionades amb el canvi climàtic, amb l'adaptació i resiliència, amb la recuperació o restauració de vegetació nativa a àrees desforestades, degradades o alterades, amb la conservació dels boscos, amb la gestió forestal sostenible i amb la transició cap a noves formes de producció i consum sostenible, com a seguiment als plans nacionals.

40 - Sistematitzar, intercanviar i posar a disposició, en el context de l'acció climàtica, tecnologies i estratègies per a consolidar i millorar els sistemes agroforestals i altres pràctiques agrícoles en vinculació amb la gestió forestal sostenible, inclosa l'agricultura familiar o camperola, sobre la base dels plans nacionals.

41 - Enfortir el protagonisme i la participació de totes les dones, dels pobles indígenes i joves als fòrums i espais de presa de decisions, aprofundint i construint propostes que els converteixin en actors de les solucions climàtiques, i crear un fòrum de debat entre seccions sobre gènere, cultures, etnicitat i clima per a participar en el debat sobre la construcció i implementació de les polítiques públiques d'adaptació i mitigació en els Estats Part, en articulació amb els plans nacionals.

42 - Iniciar diàleg sobre perspectives comunes en relació a la implementació de l'Art. 6.8 d'enfocaments no basats en mercat, fins i tot la possibilitat d'establir un Mecanisme Conjunt Amazònic de Mitigació i Adaptació per el Maneig Integral i Sostenible de Boscos, en el marc de la decisió 16/CP.21 de la CMNUCC, presentant experiències concretes dels països, impulsant la cerca de recursos financers de cooperació amb aquest propòsit.

43 - Enfortir la participació des de la perspectiva amazònica a la Plataforma de Comunitats Locals i Pobles Indígenes de la Convenció Marc de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic, en coordinació amb el Mecanisme Amazònic de Pobles Indígenes.

44 - Garantir els drets dels pobles indígenes i de les comunitats locals i tradicionals en línia amb els diferents marcs normatius dels Estats Part i en particular a través de l'aplicació, monitoratge, report i verificació de les salvaguardes socials i ambientals.

Protecció de boscos, de zones costeres amazòniques, d'ecosistemes vulnerables i de la biodiversitat

45 - Establir l'Aliança Amazònica de Combat a la Desforestació entre els Estats Part, per a impulsar la cooperació regional en la lluita contra la desforestació, amb la finalitat d'evitar que l'Amazònia arribi al punt de no retorn, reconeixent i fomentant el compliment de les metes nacionals, incloses aquelles de desforestació zero, a través de l'eliminació de la tala il·legal, de l'enfortiment de l'aplicació de la legislació forestal dels Estats Part, del maneig forestal sostenible, del maneig integral del foc per a la reducció d'incendis forestals, de la recuperació i l'augment de les reserves de vegetació nativa mitjançant incentius financers i no financers i altres instruments per a la conservació i la gestió forestal sostenible, de la promoció de la connectivitat eco-sistemàtica, de l'intercanvi de tecnologies, experiències i informacions per a facilitar accions de prevenció, monitoratge i control, incloent la promoció de programes regionals per el suport del control forestal, la provisió de programes de capacitació per a gerents i guarda-parcs d'àrees protegides i l'enfortiment dels ecosistemes amazònics front als impactes del canvi climàtic.

46 - Assegurar i possibilitar que, de conformitat amb els compromisos assumits a nivell multilateral, les nostres àrees terrestres i d'aigües continentals i marines i costeres, que són de particular importància per a la biodiversitat i la provisió de funcions/serveis eco-sistèmics, siguin efectivament conservades i protegides com a unitats de conservació, reconèixer i respectar els drets dels pobles indígenes i les comunitats locals, fins i tot sobre els seus territoris tradicionals.

47 - Garantir els drets dels pobles indígenes, de les comunitats locals i tradicionals, inclòs el dret als territoris i terres que habiten aquests pobles, la possessió plena i efectiva, considerant els sabers i les pràctiques de conservació ancestral, incloent per mitjà dels processos de definició, delimitació o demarcació, i titulació dels seus territoris i terres, en línia amb els diferents marcs normatius nacionals, així com el desenvolupament de polítiques de gestió territorial i ambiental indígena, com a condició indispensable per a la conservació de la biodiversitat.

48 - Establir, a l'àmbit de l'OTCA, la Xarxa Amazònica d'Autoritats Forestals per enfortir la implementació del Programa de Boscos de l'OTCA i de les accions rellevants dins l'Agenda Estratègica de Cooperació Amazònica amb la finalitat de millorar la gestió forestal i les capacitats locals, intercanviar avanços tecnològics, establir projectes de desenvolupament sostenible i promoure l'accés al finançament d'aquests projectes, entre d'altres.

49 - Promoure, en el marc del Programa de Boscos de l'OTCA, l'intercanvi de bones pràctiques sobre els marcs de regulació nacionals en matèria de medi ambient relacionats amb la regularització dels usos de la terra, per enfortir els mecanismes de planificació i ordenament territorial i promoure el reconeixement de les terres i els territoris dels pobles indígenes i de les comunitats locals i tradicionals, inclosa la seva contribució als esforços de conservació.

50 - Aprofundir la cooperació en la gestió de riscos i desastres, en particular per fer front a inundacions, sequeres intenses i incendis forestals, amb coordinació en diferents àrees de la resposta d'emergència dels sistemes nacionals de protecció civil i cooperació humanitària en conformitat amb la demanda de l'Estat on es desenvolupin aquests fenòmens.

51 - Desenvolupar una estratègia comuna per prevenir i mitigar els efectes del fenomen del Niño a l'Amazònia, d'acord amb les legislacions nacionals dels Estats Part recomanant a la OTCA explorar l'intercanvi d'informació científica amb entitats internacionals com la Comissió Permanent del Pacífic Sud (CPPS) i el Centre Internacional per a la Investigació del Fenomen d'El Niño (CIIFEN).

52 - Aprofundir la cooperació i les accions conjuntes en el marc del Memoràndum d'entesa de cooperació i assistència mútua per el maneig integral del foc entre els Estats Part, per fer front als incendis forestals, a través del desenvolupament de polítiques, instruments, accions tècniques, i ús de la innovació i tecnologia, orientats a la seva prevenció, al maneig del foc, a la promoció d'alternatives a l'ús del foc en el medi rural, a l'atenció d'incendis i a l'enfortiment de capacitats tècniques, científiques i institucionals, així com comunitàries.

53 - Enfortir la cartografia i monitoratge d'àrees degradades, contaminades o alterades i identificar àrees prioritàries per a la restauració i/o recuperació dels ecosistemes, amb èmfasi a la vegetació nativa, amb l'objectiu de promoure activitats econòmiques sostenibles, fomentar el maneig forestal sostenible i contribuir a la sostenibilitat, productivitat i resiliència dels sistemes productius locals.

54 - Fomentar oportunitats de treball sostenible i generació d'ingressos per a les poblacions locals en programes i projectes, inclosos aquells dels fons multilaterals acordats per els Estats Part i la cooperació internacional, destinats a protegir els boscos, la biodiversitat, la restauració i la recuperació de les zones degradades.

55 - Unir esforços per generar un fons amb la finalitat de finançar programes de promoció del maneig integral i sostenible i l'agregació de valor dels productes dels boscos i de la biodiversitat i de reconversió sociolaboral per els actors socials, camperols i agricultors, per a la seva participació en els esforços de conservació dels ecosistemes, disminuint la desforestació i degradació de boscos i sòls i els incendis forestals i la pèrdua de la biodiversitat, amb participació activa dels pobles indígenes i comunitats locals.

56 - Donar suport a la identificació, reconeixement, manteniment i sostenibilitat dels plans i de la gestió de conservació de zones d'agrobiodiversitat i dels sistemes agrícoles tradicionals de l'Amazònia, rescatant l'experiència del Programa Internacional de Sistemes Importants del Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM), creat per l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), a través de l'Estat i/o cooperants que estableixin fons per el manteniment i la sostenibilitat dels mateixos.

57 - Enfortir la conservació i gestió sostenible dels ecosistemes d'aigües continentals i marins i costaners i els seus recursos, considerant les seves funcions ecològiques, múltiples usos i les formes de vida de les comunitats locals i tradicionals, fins i tot a través de la sinergia entre les iniciatives nacionals i regionals per a la conservació i l'ús sostenible de la biodiversitat dels ecosistemes aquàtics de la Regió Amazònica, inclosa la implementació del Pla de Conservació de Maneig (CMP) de dofins dels rius amazònics, adoptat per els membres de la Comissió Balenera Internacional.

58 - Promoure la gestió participativa i la sostenibilitat de la pesca artesanal, enfortint la coordinació de les mesures comunitàries i col·lectives de planificació, així com les de monitoratge de les reserves pesqueres i la qualitat dels peixos, amb especial atenció a la contaminació per activitats econòmiques i descàrregues de residus, incloent-hi la mineria il·legal.

59 - Promoure accions per a la conservació i el maneig de les espècies amenaçades de la Regió Amazònica, impulsar el seu monitoratge i fomentar la recaptació de fons per aquestes iniciatives.

60 - Crear un Grup de Treball, a l'àmbit de l'OTCA, dirigit a la integració i harmonització dels Sistemes Nacionals d'Accés i Distribució de Beneficis (ABS) dels països amazònics, relacionats amb l'ús sostenible del patrimoni genètic i els coneixements tradicionals associats en processos d'investigació, desenvolupament i innovació de productes i processos explotats comercialment en el marc del Conveni sobre la Diversitat Biològica i els seu Protocol de Nagoya i de les legislacions nacionals dels Estats Part, així com el diàleg i l'intercanvi de posicions a l'agenda de recursos genètics i coneixements tradicionals associats (ABS) en diferents fòrums multilaterals.

Cooperació policial, judicial i d'intel·ligència en la lluita contra les activitats il·lícites, inclosos els delictes ambientals

61 - Enfortir i ampliar la cooperació policial i de intel·ligència per a la prevenció, repressió i investigació d'activitats il·legals, inclosos els delictes ambientals i les violacions dels drets de les persones defensores dels drets humans, els drets dels pobles indígenes i els drets soci-ambientals, que afecten a la Regió Amazònica, a través de l'intercanvi d'informacions, intel·ligència, experiències, i la realització de investigacions i operacions coordinades i de la capacitat de recursos humans, entre altres accions, sempre en conformitat amb la protecció de la biodiversitat i dels drets dels pobles indígenes i de les comunitats locals i tradicionals, en particular considerant els acords internacionals aplicables; i promoure, a l'àmbit de l'OTCA, discussions tècniques entre representants del govern, amb l'objectiu d'identificar àrees prioritàries per a la cooperació.

62 - Destacar, addicionalment, la necessitat d'una cooperació efectiva dels països de destinació per a combatre el tràfic il·legal d'espècies i productes amazònics, incloses les espècies endèmiques, llavors natives i de productes derivats de l'explotació il·lícita de minerals i delictes connexes, de conformitat amb la legislació dels països d'origen, de manera a evitar l'entrada i de descoratjar la demanda d'aquests productes als mercats de consum.

63 - Desenvolupar la cooperació regional i intersectorial: entre els actors en matèria de fiscalització administrativa de contravencions, investigació i processament judicial per els delictes ambientals i connexes, incloent-hi l'intercanvi d'informacions, l'enfortiment de capacitats d'intel·ligència, el desenvolupament de lineaments d'acció conjunta, amb mires a harmonitzar la legislació i a elaborar protocols comprensius i comuns d'actuació per a prevenir i investigar i enjudiciar dits delictes que incideixen en la desforestació i pèrdua de biodiversitat a l'Amazònia i amenacen els drets de les presents i futures generacions, de pobles indígenes i comunitats locals i tradicionals.

64 - Treballar articuladament en la implementació d'accions per a la radicació de l'explotació il·lícita de minerals i delictes connexes, incloent-hi el blanqueig d'actius especialment en allò relacionat amb l'intercanvi d'informació sobre el comerç i el contraban del mercuri i altres metalls pesats i l'harmonització de polítiques públiques per a la seva regulació i control.

65 - Acollir amb beneplàcit el futur establiment del Centre de Cooperació Policial Internacional de l'Amazònia, amb seu a Manaos, que articuli amb les instàncies competents de cada Estat Part, per l'intercanvi d'informació, intel·ligència i el desenvolupament d'investigacions i alertes i activitats de capacitació per enfortir la cooperació regional i coadjuvin en l'eradicació d'activitats il·lícites, incloses les ambientals i delictes connexes.

66 - Iniciar un procés de diàleg per a la creació d'un Sistema Integrat de Control del Tràfic Aeri entre els Estats Part, que coordini amb les instàncies competents nacionals, amb mires a col·laborar en la vigilància del tràfic aeri il·lícit i la lluita contra el tràfic de drogues i altres delictes connexes, la desforestació i l'explotació il·legal dels recursos naturals a la Regió Amazònica.

67 - Prendre nota, amb satisfacció, de la proposta de convocatòria d'una Reunió de Ministres i autoritats en matèria de seguretat pública dels Estats Part a realitzar-se a Colòmbia, amb la finalitat d'avaluar la situació actual dels fenòmens delictius i del crim organitzat transnacional a l'Amazònia i promoure l'intercanvi d'informació i la cooperació policial i de intel·ligència, per a combatre les activitats il·legals i delictes ambientals que afecten a la Regió Amazònica.

Infraestructura sostenible

68 - Enfortir les polítiques públiques, la cooperació i el diàleg obert sobre la incorporació d'estàndards de sostenibilitat en la planificació territorial i execució de projectes d'infraestructura a l'Amazònia, considerant els seus impactes ambientals, socials i econòmics directes i indirectes, en harmonia amb la conservació dels ecosistemes, paisatges, funcions ambientals i serveis eco-sistèmics associats, en consulta i amb el degut enfocament en els drets humans en relació a les comunitats afectades, inclosos els pobles indígenes i les comunitats locals i tradicionals, des de la fase de planificació, d'acord amb les respectives legislacions nacionals.

69 - Aprofundir la cooperació, amb la finalitat de promoure la inclusió tecnològica, el tancament de bretxes digitals i la formació, el desenvolupament sostenible i el suport a la vigilància del medi ambient, fins i tot en matèria de reglamentació per la cartografia conjunta de les infraestructures i la demanda de connectivitat; la promoció de nous punts d'interconnexió; la coordinació sobre l'ús de bandes de freqüència; i la certificació/homologació d'equips utilitzats per a la protecció pública, per l'auxili en casos de desastre, per a la seguretat, per a la tele-detecció i per a les telecomunicacions per satèl·lit.

70 - Aprofundir les iniciatives existents per a integrar i enfortir els sistemes elèctrics de les localitats aïllades dels Estats Part, així com identificar nous projectes de generació i interconnexió elèctrica i nous models energètics nets, a fi de promoure l'accés a l'energia, la seguretat energètica, el desenvolupament sostenible i la integració de la regió, amb mires a la plena utilització de les complementarietats dels diferents recursos de cada país.

Economia para el desenvolupament sostenible

71 - Promoure la innovació de tecnologies per a la sostenibilitat, a les cadenes productives de l'agricultura, la ramaderia, la pesca i l'aqüicultura, la forestal, agroforestal, l'agricultura familiar i altres àrees prioritzades, per intermediació de la gestió integral de bosc en peu i l'ús sostenible dels recursos naturals, la generació de coneixement, la recuperació de les zones degradades, la promoció de pràctiques agrícoles sostenibles, i la agroecologia, reconeixent els coneixements i pràctiques de la producció agrícola tradicional, altres enfocaments innovadors, sistemes de producció aqüícola mes sostenibles, la producció i l'ús d'energies renovables, la promoció de l'economia circular, la millora dels sistemes agroalimentaris i la seguretat alimentària de les poblacions amazòniques, de conformitat amb les legislacions nacionals i els mecanismes de seguiment existents en els respectius territoris amazònics.

72 - Incentivar i enfortir els estudis geoquímics del sòl de la Regió Amazònica i els seus recursos hidrogràfics a fi de desenvolupar els instruments de zonificació agroecològica i de risc climàtic per a definir les àrees adequades per activitats productives i la seva escala, aprofitant la necessitat de reforçar la sostenibilitat a l'Amazònia i de recuperar àrees degradades, contenir la desforestació a àrees sensibles i enfortir la conservació de la biodiversitat.

73 - Desenvolupar, a l'àmbit de l'Agència Estratègica de Cooperació Amazònica de la OTCA, una agenda estratègica per el desenvolupament integral de la producció basada en l'ús sostenible de recursos de la biodiversitat a l'Amazònia, per a promoure un model de desenvolupament econòmic just i ètic, de generació de productes, processos i serveis basats en l'ús sostenible de recursos biològics, en particular de la biodiversitat, i en coneixements de la ciència, innovació, tecnologia, sabers ancestrals i tradicionals, amb la inclusió social especialment dels pobles indígenes i comunitats locals i tradicionals, així com polítiques per a la promoció i consolidació de les cadenes d'investigació, desenvolupament, innovació i producció basades en l'ús sostenible de la biodiversitat dels països amazònics i els coneixements tradicionals associats.

74 - Establir, a l'àmbit d'aquesta agenda, un programa de cadenes productives de l'ús sostenible de la biodiversitat, d'interès dels pobles indígenes i comunitats locals i tradicionals basat, entre altres, en l'objectiu de la gestió forestal i recuperació de boscos, per cartografiar aquestes cadenes productives, amb la protecció i el reconeixement del valor de les seves pràctiques i sabers, amb generació d'ingressos i promoció de la seva qualitat de vida i de l'ambient, capacitació i enfortiment de les organitzacions productives d'aquests pobles i comunitats, el desenvolupament i compartició de tecnologies per donar major valor agregat, la promoció d'estratègies de comerç just i de reconeixement per serveis/funcions ambientals i l'intercanvi de bones pràctiques de producció de manera complementària a les activitats dels Programes de Boscos i de Diversitat Biològica de l'OTCA.

75 - Elaborar un programa per a la promoció conjunta de productes i serveis de l'Amazònia i productes compatibles amb la sostenibilitat dels boscos en el mercat internacional, per agregar valor als productes i promoure iniciatives per millorar la qualitat dels productes i la qualificació dels productors dels pobles indígenes i les comunitats locals i tradicionals, de recol·lectors i organitzacions comunitàries, com associacions i cooperatives d'agricultors familiars i de comunitats de ribera, a través d'agències de promoció comercial i altres organismes i entitats públiques dels Estats Part, am el suport de la cooperació internacional.

76 - Actuar en coordinació amb socis i organitzacions internacionals, en particular l'Organització Mundial de Duanes (OMA), amb l'objectiu de facilitar, quan correspongui, el registre de productes amazònics en el Sistema Harmonitzat de Designació i Codificació de Mercaderies.

77 - Establir un diàleg per el desenvolupament d'un marc de cooperació regional a les àrees de certificació i valorització dels productes amazònics i incentius per el reconeixement de serveis/funcions ambientals i eco-sistèmics.

78 - Promoure inversions conjuntes en activitats i xarxes regionals d'investigació i innovació que permetin el desenvolupament de noves solucions i tecnologies, rescatant els coneixements i sabers tradicionals, amb la finalitat d'ampliar les possibilitats de generació de riquesa associada a l'ús sostenible i la conservació forestal en el territori amazònic.

79 - Iniciar un diàleg entre els Estats Part sobre la sostenibilitat de sectors tals com mineria i hidrocarburs a la Regió Amazònica, en el marc de l'Agenda 2030 per el Desenvolupament Sostenible i les seves polítiques sobiranes.

80 - Fomentar el desenvolupament del turisme sostenible, i en especial les tipologies i morfologies més associades a la regió, tals com turisme de natura, cultura, indígena, regenerativa, comunitària i l'agroecoturisme, com un dels vectors de desenvolupament sostenible a la Regió Amazònica, a fi d'oferir, entre altres beneficis, alternatives d'ingressos, també per mitja de capacitacions i la millora dels serveis turístics.

81 - Adoptar mesures urgents per a conciliar les activitats econòmiques amb l'objectiu d'eliminar la contaminació de l'aire, dels sòls i de l'aigua, amb èmfasi en els rius amazònics, amb mires a protegir la salut humana i el medi ambient. Acollir amb beneplàcit el lideratge de països amazònics a la presidència del Comitè Intergovernamental de Negociació de l'instrument internacional jurídicament vinculant per a posar fi a la contaminació per plàstics que contempli un enfocament de tot el cicle de vida dels plàstics i que inclogui mitjans d'implementació suficients per els països en desenvolupament i sigui informat per ciència i coneixement. Al respecte, els Estats Part es comprometen a contribuir a l'elaboració d'un acord ambiciós, així com amb l'adopció de polítiques públiques que considerin tot el cicle de vida dels plàstics incloent-hi aquelles relacionades amb la producció sostenible i l'enfortiment de la gestió segura de residus, que es puguin reciclar els materials i la sostenibilitat de les cadenes de reciclatge de productes, reconeixent l'important paper exercit per els recicladors i altres treballadors en aquestes cadenes, els sistemes de coneixement tradicionals indígenes, a mes de promoure solucions sostenibles que no exacerbin les pressions existents a l'Amazònia, ni creïn nous impactes negatius.

82 - Convidar als bancs de desenvolupament dels Estats Part que operen a la Regió Amazònica a treballar de manera integrada i concertada en el desenvolupament sostenible de la regió a través de la formació i l'anunci d'una Coalició Verda, que promogui solucions financeres que estiguin en conformitat amb les programacions dels Estats Part i que, respectant les característiques locals i regionals, creïn i millorin les activitats productives locals i propiciïn viabilitat a emprenedories que siguin social, ambiental i econòmicament sostenibles. El suport financer a projectes públics i privats que s'adheresquin als objectius de la Coalició permetrà l'estructuració i el suport d'alternatives econòmiques sostenibles, inclusives, amb generació local d'oportunitats de treball i ingressos especialment per a famílies amb baixos ingressos. Les solucions financeres propostes hauran d'utilitzar recursos catalitzadors públics i privats per promoure la reducció dels riscos i impulsar la participació del sector privat, amb l'objectiu d'ampliar i accelerar el desenvolupament sostenible de la regió.

83 - Intercanviar informacions sobre les accions realitzades per els Estats Part per obtenir finançament no reembossable bilateral o multilateral per el desenvolupament sostenible i, quan correspongui, articular dites accions en favor de projectes conjunts a l'Amazònia a ser implementats per l'OTCA.

Salut

84 - Promoure sistemes universals de salut amb enfocament intercultural que garanteixin l'accés i responguin a les característiques del territori i de les poblacions de la regió amazònica, amb especial èmfasi en les necessitats de els dones.

85 - Promoure accions i serveis que proporcionin coneixement i detecció de canvis en els determinants socials i ambientals que interfereixin a la salut humana, considerant l'enfocament d'Una Sola Salut, amb el propòsit de recomanar i adoptar mesures per a promoure la salut, prevenció i monitoratge dels factors de risc relacionats amb malalties o problemes de salut.

86 - Cooperar per el desenvolupament i implementació de plans nacionals de salut per els pobles indígenes i les comunitats locals i tradicionals, disminuint les barreres persistents a l'accés de serveis de salut, respectant el dret a la consulta prèvia i informada i enfortint la participació social en la construcció d'accions, programes i polítiques dirigides a aquestes poblacions.

87 - Promoure la difusió a proveïdors dels països amazònics de convocatòries d'adquisicions i compres de tecnologies i productes de salut, així com de productes de medicina tradicional amb registre sanitari, de conformitat als marcs normatius nacionals, contribuint al desenvolupament sostenible.

88 - Millorar l'exercici dels programes de salut pública ambiental i les institucions relacionades, prioritzant comunitats i ciutats ambientalment sostenibles i resilients, i promoure estudis de salut epidemiològic ambiental i generar programes d'intervenció en els que es prioritzi la incidència dels determinants socials i ambientals de la salut dels pobles indígenes.

89 - Enfortir, a l'àmbit de l'OTCA, programes i plans de contingència per a la protecció de la salut de pobles indígenes altament vulnerables i en contacte inicial o en condició de dispersió geogràfica, amb mires a crear un context favorable per a la mitigació d'amenaces provinents de pandèmies i malalties tropicals endèmiques i emergents, així com malalties que tornen a emergir i associades als impactes del canvi climàtic.

90 - Ampliar la cooperació en salut a la Regió Amazònica, amb especial atenció a les accions de salut a la frontera i a les poblacions que allà hi viuen, a través d'accions conjuntes per a l'atenció de la salut i la nutrició dels pobles indígenes i de les comunitats locals i tradicionals, centrant-se en el respecte per la cultura i els hàbits alimentaris dels pobles, amb especial atenció a la salut de les dones, la lluita contra la desnutrició crònica infantil, la lluita contra el VIH/SIDA, tuberculosi, hepatitis virals, parasitosis, malària, dengue, zika, xikungunya, les malalties tropicals desateses i altres malalties transmissibles, oferint accions de cooperació humanitària en salut i ampliant la cobertura de vacunació. Aquesta cooperació inclourà capacitació als pobles indígenes i a les comunitats locals i tradicionals per el desenvolupament de teràpies de rehabilitació de discapacitats i maneig del dolor, entre altres mesures.

91 - Iniciar un procés de diàleg amb mires a desenvolupar un sistema regional de vigilància epidemiològica i sol·licitar el suport de la Secretaria Permanent de l'OTCA per a la coordinació dels Estats Part a aquest respecte.

92 - Enfortir les accions de vigilància de la salut de les poblacions exposades a químics en particular al mercuri, i rebuigs perillosos i a la contaminació per plàstics i de vigilància de la qualitat de l'aire per contaminants atmosfèrics a l'Amazònia, promovent l'intercanvi d'experiències per a mitigar riscos i impactes negatius en la salut humana i en la qualitat ambiental, considerant els compromisos assumits per els països amazònics en els convenis tractats i acords internacionals sobre mercuri, productes químics, rebuigs perillosos i contaminació per plàstics.

93 - Promoure l'articulació dels sistemes de medicina occidental o al·lopàtica com la medicina ancestral o tradicional, respectant els coneixements i sabers de les persones que les practiquen i fomentar un abordatge integral i holístic en base a la realitat dels pobles indígenes de l'Amazònia.

Seguretat i sobirania alimentaria i nutricional

94 - Coordinar accions cap a la seguretat i sobirania alimentaria i nutricional, en conformitat amb la legislació i els acords internacionals aplicables, privilegiant els sistemes productius tradicionals, familiars i comunitaris, millorant el flux i la qualitat de productes derivats dels boscos, la biodiversitat i agropecuaris en el mercat regional amazònic, i la seva presència internacional, incloent l'accés i difusió de tecnologies.

95 - Iniciar un procés de diàleg per a l'elaboració d'una estratègia amazònica de seguretat i sobirania alimentaria i nutricional, amb atenció a a producció, disponibilitat, subministrament i accés a aliments de la biodiversitat amazònica, en la que es prioritzi el combat a la desnutrició crònica infantil.

96 - Sol·licitar el suport de la Secretaria Permanent de l'OTCA per a l'organització d'esdeveniments i iniciatives per a promoure l'intercanvi d'experiències i la col·laboració en seguretat i sobirania alimentaria i nutricional, assistència tècnica i extensió rural, en particular per a fomentar els sistemes de producció alimentaria basats en l'agricultura tradicional, l'agricultura i l'aqüicultura familiar i en la pesca artesanal, centrant-se en els productes i particularitats de la regió. Dites accions han de considerar els desafiaments i solucions específiques per garantir la dignitat, el sosteniment i el dret humà a una alimentació adequada especialment als pobles indígenes, les comunitats tradicionals i les poblacions empobrides dels centres urbans de la regió, respecte a les seves particularitats culturals, amb mires a promoure una alimentació adequada i sana i prevenir les múltiples formes de malnutrició.

Protecció Social

97 - Considerar la Protecció Social com una política amb enfocament intercultural estructurador per a la preservació del benestar, dels modes, plans de vida i la convivència social de la població amazònica.

98 - Cooperar en el desenvolupament de connectivitat i en suport mutu, coordinat i programat, per a facilitar l'accés a localitats aïllades, per l'aigua i per l'aire per a fins d'atenció social.

99 - Desenvolupar i compartir modalitats de servei que identifiquin i abordin els fenòmens de vulnerabilitat en comunitats específiques, reconeixent la necessitat de participació plena i efectiva d'aquestes poblacions en els processos de presa de decisions, cercant el reconeixement de les seves particularitats i evitant impactes negatius en les seves formes de vida.

Drets Humans i participació social

100 - Dur a terme polítiques governamentals sectorials, inclosos els governs sots-nacionals, amb l'objectiu de prendre mesures per garantir la participació plena i efectiva dels pobles indígenes, de les poblacions urbanes i de les comunitats locals i tradicionals de la Regió Amazònica en els processos de presa de decisions i formulació de polítiques públiques, de conformitat amb la seva legislació nacional, el conveni 169 de la OIT, el Conveni sobre la Diversitat Biològica i la Declaració de les Nacions Unides sobre els Drets dels Pobles Indígenes, la Declaració de les Nacions Unides sobre els Drets dels Camperols i altres persones que treballen a les zones rurals, en particular protocols de consulta lliure, prèvia i informada per els pobles indígenes.

101 - Promoure accions per a protegir i garantir els drets humans dels pobles indígenes i els drets col·lectius sobre els seus territoris i terres ubicats a la Regió Amazònica, especialment els pobles indígenes en aïllament i en contacte inicial, enfortint els recursos disponibles i polítiques públiques adaptades a aquesta regió.

102 - Adoptar mesures per a prevenir i evitar els impactes negatius dels projectes d'infraestructura a les terres i territoris indígenes i tradicionals i per a rescatar i valorar la diversitat de pràctiques, coneixements tradicionals, ancestrals, sabers i pràctiques i cosmovisions dels pobles indígenes i les comunitats locals i tradicionals.

103 - Enfortir la cooperació regional per a la prevenció i confrontació de les violències basades en gènere, de la misogínia i del racisme a la Regió Amazònica, en totes les seves formes i dimensions, i amb la incorporació de la promoció i protecció dels drets humans dels afrodescendents, de les nines i de totes les dones, com a tema transversal a les accions per a la conservació, restauració, maneig i ús sostenible de la biodiversitat.

104 - Implementar mesures per garantir un entorn segur i propici en el que les persones, grups i organitzacions que promouen i defenses els drets humans, el medi ambient, les terres, territoris i recursos dels pobles indígenes i els drets culturals, puguin actuar lliures de racisme, violència, discriminació, amenaces i inseguretat, promovent accions per garantir el més alt nivell possible de salut física i mental de les persones defensores dels drets humans i de les víctimes de la violència en el territori on es desenvolupen les seves activitats, en base a les legislacions dels Estats Part.

105 - Promoure, en el marc de l'OTCA, la creació d'un Observatori sobre la situació de les persones defensores dels drets humans i dels drets dels pobles indígenes i ambientals a l'Amazònia, amb mires a fomentar l'intercanvi d'experiències i la cooperació entre els Estats Part i identificar metodologies, fonts de finançament i millors pràctiques per a les seves activitats de protecció.

Reconeixement de les cultures amazòniques

106 - Promoure la preservació, la revitalització i el reconeixement de les expressions culturals amazòniques, en particular de les llengües i cultures indígenes, també en el marc del Decenni Internacional de les Llengües Indígenes de la UNESCO, incentivant la col·laboració entre els Estats Part i donant suport a iniciatives que fomentin l'intercanvi de coneixements i experiències.

107 - Promoure i donar suport, en el marc de l'OTCA, reunions de promotors i gestors de la cultura de la Regió Amazònica, per estimular el diàleg entre agents culturals i institucions, enfortir la comprensió col·lectiva de les cultures de l'Amazònia com patrimoni compartit i brindar oportunitats per organitzar activitats culturals conjuntes, de generació d'ingressos i inclusió social.

108 - Cooperar per a la construcció de polítiques nacionals i regionals encaminades a garantir la protecció i l'ús respectuós i digne dels coneixements i sabers dels pobles indígenes i comunitats locals i tradicionals que habiten l'Amazònia.

Cooperació diplomàtica

109 - Instruir, per mitjà de les Cancelleries, que les Ambaixades i Missions dels Estats Part acreditades davant organitzacions internacionals i països donants puguin, quan sigui procedent, intercanviar informacions i coordinar accions en suport a temes d'interès dels Estats Part relacionats a l'OTCA i a la cooperació amazònica en negociacions internacionals.

110 - Encomanar l'organització, amb l'OTCA, de manera regular i alternada entre els diferents Estats Part, de noves edicions del Curs sobre Diplomàcia Amazònica per Joves Diplomàtics dels Estats Membres de l'OTCA, per a promoure el diàleg i la cooperació en una àrea d'importància estratègica per a les acadèmies diplomàtiques o equivalents de la regió i saludar la primera edició, organitzada per el Govern de Brasil, en el context d'aquesta Cimera.

Implementació de la Declaració de Belém

111 - Instruir a la Reunió de Ministres de Relacions Exteriors del Tractat de Cooperació Amazònica (TCA), que adopti les mesures corresponents per a la progressiva implementació i incorporació de les accions d'aquesta Declaració, amb previsió de calendari, terminis i mitjans d'implementació, en el que es refereix a les àrees de treball de l'Organització i a la propera versió de l'Agenda Estratègica de l'OTCA, a completar-se quan abans sigui possible.

112 - Acollir amb beneplàcit la realització de la Reunió Tècnic-científica de l'Amazònia (Leticia, 05 al 08 de juliol de 2023) i les Diàlegs Amazònics (Belém, 04 al 06 d'agost de 2023), als que assistiren representants de diferents sectors de les societats dels Estats Part, i prendre nota de les seves conclusions, adjuntes, que seran igualment considerades per la Reunió de Ministres de Relacions Exteriors del TCA per a decidir sobre la seva progressiva implementació i incorporació a les àrees de treball de l'Organització.

I 113 - Agrair l'oferiment del President de la República de Colòmbia de convocar i realitzar la V Reunió de Presidents dels Estats Part del Tractat de Cooperació Amazònica en el mes d'agost de 2025.

Comenta

* Camps obligatoris

Comentaris

De moment no hi ha comentaris.