cielo claro
  • Màx: 26°
  • Mín: 17°
26°

El GOB presenta una denúncia contra la construcció de sis casetes il·legals al Port de Pollença

L'organització ecologista GOB ha presentat una denúncia a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge per la construcció de sis casetes, que consideren il·legals, al Port de Pollença.

A la zona de serveis del port al Port de Pollença, administrada per l'ens públic Ports de les Illes Balears adscrit a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, «s'estan construint un conjunt de sis casetes d'obra per a ús de punts d'oficina i venda de bitllets per a les embarcacions de lloguer turístic i altres activitats, és a dir, per a usos comercials», han denunciat.

Aquestes casetes se troben a una distancia aproximada d'uns nou metres de la línia de ribera de mar definida en els plànols de delimitació del domini públic marítim terrestre -línia que és coincident en aquest tram fins allà on arriba l'aigua a l'interior del moll o cantell-, «provocant un gran impacte visual i de pantalla innecessari sobre l'espai portuari de la zona que les fa totalment rebutjables», explica el GOB.

Així, remarquen que el primer paràgraf de l'article 49.4 de la Llei de Costes vigent disposa que es podran permetre usos comercials i de restauració sempre que no es perjudiqui el domini públic marítim-terrestre, ni l'activitat portuària, i s'ajustin a l'establert en el planejament urbanístic. En tot cas, es prohibeixen les edificacions destinades a residència o habitació. És a dir, en els terrenys de la zona de serveis dels ports que no formen part de la ribera del mar hi poden haver usos comercials si s'ajusten al que estableix al planejament urbanístic.

També l'article 49.1 de la Llei de Costes, entre altres coses, disposa que la porció del domini públic adscrita «conservarà la qualificació jurídica, corresponent a la Comunitat Autònoma la utilització i gestió de la mateixa, adequades a la seva finalistat i amb subjecció a les disposicions pertinents».

El planejament urbanístic de Pollença mitjançant el seu PGOU vigent regula els espais portuaris a la Norma 126, la qual disposa que les condicions d'edificabilitat s'han de regular mitjançant un Pla Especial. Aquest Pla Especial mai no s'ha aprovat i, per tant, no hi ha una regulació específica per a noves construccions ni edificacions.

Segons la Llei de Ports de les Illes Balears els ports de competència autonòmica s'han de regular mitjançant un Pla General de Ports i els Plans d'ús i gestió. Resulta que a dia d'avui encara no hi ha aprovat cap d'aquests instruments de planificació portuària.

Revisada la documentació del Pla General de Ports, aprovat en fase inicial, resulta que no es contempla ni preveu l'edificació d'aquestes sis casetes per a usos comercials actualment en construcció.

«Per aquests motius s'ha de considerar que la construcció d'aquestes sis casetes per a usos comercials a la zona de serveis del port al Port de Pollença incompleixen la normativa de planificació urbanística i portuària que prescriuen les lleis, tant les d'àmbit estatal, com és la Llei de Costes, i també les de caràcter autonòmic, la Llei de Ports de les Illes Balears», remarca el GOB.

A més, destaquen que a l'interior de la zona del moll del Port de Pollença actualment hi ha altres espais en desús, «on la col·locació de casetes pels usos prevists -millor si fossin de temporada i desmuntables- provocarien un impacte molt menor o quasi nul, ja que estarien darrere d'edificacions ja existents».

Per aquests motius, el GOB ha sol·licitat mitjançant un escrit a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge i a l'ens públic Ports de les Illes Balears que:

a) S'ordeni la paralització immediata de la construcció de sis casetes a la zona de serveis portuaris del Port de Pollença per incomplir la Llei de Ports de les Illes Balears.
b) S'ordeni la retirada d'aquestes sis edificacions en construcció.
c) En cas de considerar-se necessàries per als usos portuaris i les activitats nàutiques aquests tipus d'edificacions s'estudiï una ubicació en un altre lloc dels molts qui hi ha a l'interior del port i que estan desocupats, una vegada s'hagin aprovat el Pla General de Ports i el Pla d'ús i gestió.
d) Se'ns notifiqui, en tot cas, com a interessats, les resolucions i acords que es prenguin sobre aquestes construccions que considerem il·legals.

Comenta

* Camps obligatoris

Comentaris

De moment no hi ha comentaris.