algo de nubes
 • Màx: 33°
 • Mín: 26°
31°

La pornografia com a modalitat d'Explotació Sexual a la Infància i Adolescència (ESIA). La necessitat d'Educació Afectiva i Sexual

1. Introducció

En l'actualitat, no hi ha consens sobre una única definició operacional del terme pornografia (McKee et al., 2020). Els elements que componen aquest concepte són molt variats, de diversa naturalesa i difícil operativització, sobretot en l'entorn de luxe. No obstant això, podem dir que, en termes molt generals, la pornografia inclou imatges, textos, o qualsevol altre material que de manera explícita intenti causar excitació sexual a l'usuari (Mattebo et al., 2014). També, es caracteritza per la representació de cossos nus, genitals, activitats i comportaments sexuals explícits (Peter & Valkenburg, 2011).

Les formes de distribució d'aquest material són molt àmplies i variades. Fa alguns anys, la manera més comuna d'obtenir pornografia era a través de les revistes. La qual cosa implicava exposar cara a cara amb el venedor per sol·licitar aquest material. Aquesta exposició limitava, fins a cert punt, l'accés al contingut pornogràfic ja que no qualsevol s'atrevia a comprar-lo i la venda a menors d'edat estava prohibida.

No obstant això, el desenvolupament de les noves tecnologies de la informació ha permès que el contingut sexualment explícit es distribueixi ràpidament entre les persones de qualsevol edat a través d'aplicacions, plataformes, xarxes socials i pàgines d'internet. La utilització d'aquests mitjans elimina la barrera de la vergonya per exposició, permetent un accés anònim i també més freqüent. Aquest tipus de contingut que es distribueix per mitjans virtuals es coneix com la nova pornografia en línia (NPO) (Ballester et al., 2019).

La NPO té un impacte important en les relacions interpersonals dels i les joves, ja que el seu consum / ús es normalitza cada vegada més. Alguns estudis situen l'edat d'inici de la visualització d'aquest tipus de continguts als 8 anys i més de l'90% dels i les joves de 9 a 24 anys s'han involucrat d'alguna manera amb aquest tipus de contingut (Ballester et al. , 2019).

L'accés a la NPO és fàcil, assequible, privat, de baix cost i fins i tot gratuït. Això permet, en major mesura, un alt consum, ús i/o exposició (tant intencional com accidental). Els adolescents són el grup poblacional que més consumeix, usa i/o s'exposa a la NPO (García Jiménez et al., 2013).

Els factors socials, ambientals, biològics, psicològics, espirituals, ètics i morals influeixen significativament en el desenvolupament de la sexualitat. L'adolescència és contemplada com una etapa de desenvolupament àmplia i complexa. A més, és classificada com una crisi evolutiva, en un sentit positiu (Claramunt, 2011).

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix a l'adolescència com «el període de creixement i desenvolupament humà que es produeix després de la infantesa i abans de l'edat adulta, entre els 10 i els 19 anys». Segons l'American Academy of Pediatrics, en aquest període de transició entre la infantesa i l'adultesa és justament quan ocorren una sèrie de canvis físics, sexuals, cognitius, socials i emocionals que repercuteixen en l'actitud i expectatives de les adolescents i els adolescents (American Academy of Pediatrics, 2019; OMS, 2020).

Per l'anterior, el desenvolupament psicològic és un element molt important, ja que es produiran canvis en la cognició, les relacions socials i afectives, la comprensió ètica i la necessitat i expressió de la pròpia sexualitat. Tots aquests factors classifiquen a l'adolescència com una de les etapes més complexes de l'evolució humana (Heras Sevilla, 2016).

S'ha d'entendre també, que els canvis desenvolupats poden ser, en alguns casos, problemàtics i que l'adaptació a aquests canvis pot viure conflictivament. Per tant, les relacions afectiu sexuals poden també provocar una crisi en els i les adolescents, ja que no tots ni totes estan preparades per afrontar les seves necessitats afectives-sexuals ni les de la seva parella o relació (Claramunt, 2011).

A la pubertat, les i els joves accedeixen a les pel·lícules, revistes i principalment a internet per mitigar la seva curiositat sobre el sexe (Kar et al., 2015). De fet, moltes persones consideren que l'exposició a la pornografia és una part normativa de l'adolescència (Hardy et al., 2013). Els homes joves utilitzen la pornografia amb més freqüència que les dones, a causa potser als valors socials i culturals que segueixen caracteritzant a una societat patriarcal, en què s'accepta que els homes consumeixin porno però les dones no (Giménez García et al., 2010).

La principal preocupació rau en les conseqüències d'aquest consum i els missatges distorsionats que transmet. El consum de pornografia s'associa a una gran varietat de comportaments i actituds sexuals. Els efectes que pot tenir són tant positius com negatius (Hald et al., 2013). En aquest cas, la qualitat i el tipus de contingut juguen un paper molt important.

Un clar exemple d'això és la pornografia violenta, la qual representa actituds negatives que deriven en el dany a una altra persona per al plaer sexual. La visualització d'aquest tipus de contingut s'ha reportat com un factor que pot exacerbar els comportaments sexuals agressius (Rostad et al., 2019; Wright et al., 2016). En canvi, s'ha vist que el consum de pornografia no violenta ni masclista millora les actituds igualitàries de gènere progressives (Rasmussen & Kohut, 2019).

2. Explotació sexual en la infància i adolescència per a la producció de Nova Pornografia

L'ús d'internet i de les tecnologies de la comunicació ha provocat que l'ESIA sigui un delicte cada vegada més present, també ha generat un increment de noves situacions d'agressió i / o explotació. Algunes de les més comuns, són (Ballester et al., 2020):

 • Ciberassetjament ('ciberbullying'). Assetjament o intimidació per mitjà de les tecnologies digitals, recentment vinculat a la producció d'imatges pornogràfiques de les persones assetjades.

 • Sexting. Intercanvi de continguts personals sexualment explícits (fotografies o vídeos), cada vegada més vinculat als processos d'explotació sexual a pornografia.

 • Captació d'adolescents per a l'activitat sexual forçada amb persones adultes ('grooming'...).

 • Consum i explotació relacionades amb la nova pornografia on line

  Directament, es poden identificar diverses modalitats de ESIA relacionades amb la pornografia, en destacarem tres:

 • Consum de nova pornografia (Entès com a "corrupció").

 • Explotació sexual directa relacionada amb la nova pornografia.

 • Sexting orientat a la producció pornogràfica

Què és la nova pornografia? Imatges distribuïdes per internet que mostren sexe explícit, amb freqüents primers plans, violència simbòlica i d'altres tipus, pràctiques de risc, etc. Cossifiquen a les dones, fent un tractament denigrant de les dones. En qualsevol cas, no busquen cap objectiu artístic, informatiu, científic.

El consum habitual canvia les percepcions, actituds i la conducta sexual. Naturalitza, normalitza, l'explotació sexual. Prepara per a l'explotació directa (connecta amb xarxes o agressors, convida a participar en experiències de violència sexual, etc.), generant el context de risc. A més, produeix una "corrupció"1, connectada amb els factors de risc (emocions, límits difusos, rellevància dels iguals, experiències noves ...).

En 2016, The Journal of Sex Research va dedicar un número especial a revisar tots els estudis realitzats entre 1996 i 2016 sobre adolescents i pornografia. Jochen Peter i Patti M. Valkenburg (2016), conclouen: «hi ha fortes evidències que l'ús de la pornografia, per part dels adolescents, condiciona les seves actituds sexuals».

Segons diversos autors (Miller-Perrin y Wurtele, 2017), el tràfic sexual infantil pot incloure moltes formes d’explotació sexual comercial com la prostitució, «la pornografia i el turisme sexual infantil». La 'pornografia infantil', es pot definir com a aquelles imatges d’abús sexual infantil, produïdes mitjançant explotació, engany o manipulació i distribuïdes majoritàriament per canals informàtics, amb tecnologies digitals i en línia (Gewirtz-Meydan et al., 2018). Actualment, s’ha convertit en un greu problema a tot el món, justament per associar-se a internet, aconseguint un desenvolupament insospitat a finals del segle XX.

La 'pornografia infantil', seguint recomanacions europees (Directiva 2011/92/UE), es considera a Espanya com un delit greu en el Codi Penal (CP), amb penes de presó de cinc a nou anys els delits relatius a la 'pornografia infantil'. L'article 189.1 del CP diu: «El que produeix, venint, distribuint, exhibint, oferint o facilitant la producció, venda, difusió o exhibició per qualsevol mitjà de pornografia infantil.» A més, s’obliga a actuar contra la web que en internet difon pornografia infantil: Article 189.8: «Els jutges i tribunals ordenaran l'adopció de les mesures necessàries per a la retirada de les pàgines web o aplicacions d'internet que continguin o difonguin pornografia infantil o en l'elaboració s'haguessin utilitzat persones amb discapacitat necessitades d'especial protecció o, si cas, per bloquejar l'accés a les mateixes als usuaris d'Internet que es trobin en territori espanyol.»

De tal manera que ja quedava clarament establert el delicte al CP, però encara no es produïa una cobertura plena dels drets de la infància i adolescència, ja que es segueixen observant modalitats d'ESIA que escapen parcialment a la regulació.

La 'pornografia infantil', també es considera en la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant la violència (EL-PIIAFV). Article 1.2:

«...s'entén per violència el maltractament físic, psicològic o emocional, (...), l'explotació, incloent-hi la violència sexual, la corrupció, la pornografia infantil, la prostitució, l'assetjament escolar, l'assetjament sexual, el ciberassetjament, (...), el matrimoni forçat, el matrimoni infantil, l'accés no sol·licitat a pornografia, l'extorsió sexual, la difusió pública de dades privades així com la presència de qualsevol comportament violent en el seu àmbit familiar.»

A què es refereixen amb els termes 'pornografia infantil' a la normativa vigent? Bàsicament, a les imatges caracteritzades de la següent manera (CP, Art. 189.1b):

 • Tot material que representi de manera visual a un menor (...) participant en una conducta sexualment explícita, real o simulada.

 • Tota representació dels òrgans sexuals d'una persona menor (...) amb fins principalment sexuals.

 • Tot material que representi de manera visual a una persona que sembli ser un menor participant en una conducta sexualment explícita, real o simulada, o qualsevol representació dels òrgans sexuals d'una persona que sembli ser un menor, amb fins principalment sexuals, llevat que aquesta persona resulti tenir en realitat 18 anys o més en el moment d'obtenir-se les imatges.

 • Imatges realistes d'una persona menor participant en una conducta sexualment explícita o imatges realistes dels òrgans sexuals, amb fins sexuals.

Les modalitats de la pornografia infantil, tal com s'ha definit, relacionades amb la NP inclouen sobretot tres opcions: (1) Producció forçada i diverses modalitats de ciberassetjament. (2) Filmacions amb menors en situacions vulnerables per estranys. (3) Filmacions amb menors en contextos d'influència (família o grups d'afinitat). Però, també cal incloure el sexting (Stanley et al., 2018).

El sexting es refereix a la pràctica de compartir imatges, vídeos i / o missatges sexualment explícits a través de dispositius electrònics. És gairebé impossible estimar la prevalença del sexting, ja que s'inclou una àmplia diversitat d'opcions, en bona part, ocultes: demanda o autoproducció induïda d'imatges (xarxes privades de comunicació, tipus WA); captació d'imatges produïdes en xarxes públiques (model 'càsting', tipus Instagram, tik tok), inducció a la producció com a mitjà de captació de relacions pagades i altres 'privilegis'.

La pornografia està directament vinculada amb el sexting. El gran negoci internacional que promou el sexting és la nova pornografia on line. La majoria de les imatges sexualment explícites són enviades per les adolescents, les quals es troben especialment en risc de victimització i explotació (Madigan et al., 2018). La visualització de nova pornografia, ha estat identificada com a indicador de sexting, tant com incitació a la producció o com a consumidors d'aquesta pornografia en ESIA (Hudson i Marshall, 2018).

3. Què cal fer? L'Educació Afectiva i Sexual és la millor opció?

La identificació d'aquests factors, així com les taxes de consum són clau per al desenvolupament de programes i intervencions enfocats a l'ús adequat de la pornografia. En aquest sentit, l'educació afectiu sexual és una de les eines més potents per prevenir els efectes negatius del consum de porno (Mishna et al., 2011). Aquest tipus d'intervenció, maneja estratègies en què se li pot donar usos positius a la pornografia, per tal de promoure el coneixement en matèria de sexualitat i fins i tot millorar l'experiència sexual (Dawson et al., 2020).

En l'actualitat, no existeix un consens sobre la definició de l'educació sexual i els elements que la componen. Les polítiques, plans nacionals, legislacions, regulacions entre d'altres, poden utilitzar diferents terminologies (UNESCO & UNAIDS, 2018). L'Educació Sexual, o Educació Afectiu Sexual (EAS) està deslligada de concepcions mèdiques i com a part de l'educació de l'ésser humà contribueix a el desenvolupament integral d'homes i dones. A més, afavoreix la millora de competències qualificades com a indispensables per poder tenir una sexualitat satisfactòria. També, permet a la persona la comprensió, expressió i acceptació tant de la seva pròpia identitat sexual com la dels altres (Heras Sevilla, 2016).

Hi ha diferents tipus de programes d'EAS. Alguns són implementats a les escoles, altres en la comunitat i fins i tot hi ha alguns que es duen a terme de manera virtual a través de plataformes informàtiques (Baker, 2016). Un dels avantatges d'aquest últim recurs, és l'anonimat dels participants, la qual cosa els permet expressar-se amb més llibertat i menys vergonya. De fet, s'ha comprovat que els adolescents prefereixen recursos en línia per tractar temes relacionats amb la sexualitat (Davis, Wright, Tremp-Smith, et al., 2019).

Regularment els programes d'EAS es dissenyen per a ser implementats en joves, principalment en l'etapa adolescent. No obstant això, aquest tipus d'intervencions són importants també per a les persones adultes. El paper i postura de les mares i els pares és fonamental en el desenvolupament sexual de les nines i els nins. Aquesta postura influeix directament en les actituds i percepcions que les seves filles i fills arriben a desenvolupar sobre el sexe (Rodríguez-de-Déu & Igartua, 2017).

Al llarg d'aquests últims anys, l'EAS ha començat a freqüentar l'agenda política dels partits i de diverses organitzacions de la societat civil, preocupades per fenòmens com la presència de la pornografia, els canvis en les relacions interpersonals dels adolescents i joves , l'increment de la violència de gènere contra les dones i les orientacions no heterosexuals. Aquesta preocupació no s'ha concretat en un model consensuat d'Estat i és possible que aquest consens no es pugui aconseguir mai, especialment perquè hi ha grups que encara qüestionen la coeducació o l'educació emocional en la infància (Renau, 2012).

La EAS és un dret per a tothom, és un conjunt de temes que hem de conèixer i dels que hem de parlar des dels primers anys de vida d'una persona. No es resol amb una xerrada puntual, no es pot substituir per "valors" religiosos o d'altre tipus. Les emocions, els afectes, el plaer, la sexualitat, formen part de la vida de totes les persones, haurien de ser temes tractats amb naturalitat, tolerància i respecte, escoltant el que la ciència i l'educació poden aportar.

Els prejudicis i les distorsions poden provocar dificultats maduratives i infelicitat. Una educació emocional, afectiva, sexual, de gènere i igualtat, justa, adequada i suficient, s'ha d'orientar a millorar els processos maduratius, les relacions interpersonals i la felicitat de totes les persones. Moltes de les dificultats que apareixen a la vida, relacionades amb aquests temes, es podrien prevenir amb una introducció primerenca, implicant les famílies en els processos formatius, en tots els temes relacionats amb la sexualitat, el gènere i la igualtat, de manera transversal i suficient, naturalitzant conceptes, actituds respectuoses, percepcions igualitàries i conductes que formen part del procés vital de totes les persones.

A la majoria dels adults ens costa introduir el tema d'aquesta manera i per aquest motiu, una de les millors formes de fer-ho és introduir-lo en el nostre temps lliure i les escoles, donant també espai als pares i les mares; que puguin sorgir de forma fluida els dubtes o les converses que resulten tan necessàries. A més, necessitem desfer-nos dels prejudicis que fan pensar que les emocions significatives, el plaer, la sexualitat apareixen quan s'arriba a l'adolescència, ja que comencen amb la vida (Lameiras & Carrera, 2009). La seva evolució segueix un recorregut natural, en els diversos contextos socials en què es desenvolupa la infància, estan sempre presents i hem de ser conscients que negant o amagant l'únic que farem serà privar d'una vida plena, més lliure i també més segura.

La UNESCO, organisme de l'ONU per a l'Educació, la Ciència i la Cultura, en el seu Informe de 2014: Educació Integral de la Sexualitat: Conceptes, Enfocaments i Competències (Sebastiani & Guinn, 2014), subratlla la importància de l'educació sexual, entesa com a part integral de l'educació bàsica, que va més enllà de l'adquisició de coneixements, ja que proporciona competències i habilitats per a la vida. El seu objectiu, precisa, és comprendre que la sexualitat és part integral de la vida de les persones (en les seves diferents etapes o edats, i en tota la seva diversitat), i que contribueix a el desenvolupament de la seva identitat i, per tant, al seu desenvolupament social. Es tracta tant de capacitats com de continguts que, de forma interdisciplinària, es desenvoluparan de manera progressiva perquè les persones actuïn de manera responsable respecte a elles mateixes i amb els altres.

Es tracta d'una qüestió que afecta la salut i l'educació integral de la persona. Un dels primers àmbits, a més del familiar, per ensenyar i aprendre la sexualitat, o millor, l'educació emocional, afectiva i sexual, és l'educatiu, que ha de abordar-la des dels aspectes més importants: físic-biològic, cognitiu, emocional, ètic , i també des de la llibertat, la responsabilitat i el control de les emocions, des de la igualtat, el respecte, la tolerància i la convivència pacífica.

D'acord amb la UNESCO (Sebastiani & Guinn, 2014), l'educació afectiva i sexual ha de ser integral, transversal i des d'edats primerenques, però és important donar-li més temps a aquesta educació en l'adolescència, ja que en aquest moment es produeixen les experiències autònomes de relació amb altres persones. Com hem dit abans, l'adolescència és una etapa de trànsit entre la infància i la joventut, etapa en què es produeixen canvis molt rellevants. Des del punt de vista de la sexualitat humana destacarem 4 significatius: (1) la redefinició de la identitat sexual i de gènere; (2) l'aparició de el desig sexual en la seva versió més propera als patrons adults; (3) la reorganització dels vincles afectiu; (4) l'increment de les conductes d'experimentació (relacions sexuals, pornografia, etc.). Els canvis que es produeixen a partir de la pubertat, modifiquen la morfologia corporal i reestructuren el sistema neuro-endocrí. Això dóna lloc, juntament amb la resta dels canvis evolutius, a la redefinició de la identitat de gènere i l'aparició de l'erotisme puberal. El desig sexual, a aquestes edats, és una experiència emocional subjectiva que la persona adolescent ha d'integrar en el conjunt de la seva identitat (Gómez-Zapiain, 2009).

El desig sexual, com emoció, genera una tendència d'acció que es pot expressar en conductes sexuals acte-eròtiques o compartides, pròpies de l'edat. A cada un dels moments evolutius, des de la primera infància a l'adolescència i la joventut, les emocions acompanyen el procés de convertir-se en persones. El suport que es pot aportar és molt divers, però no hi ha dubte que la EAS correctament enfocada, pot ajudar a fer més saludable la maduració.

Al marge del que es diu i es proposa, la realitat és molt diferent, per no dir preocupant. Actualment, les dades d'alguns estudis són alarmants: el 90% dels nins i nines han vist porno abans dels 12 anys (Ballester et al., 2019). Internet i les xarxes socials es converteixen en els mitjans infantils i juvenils més influents sobre la sexualitat; d'una manera brutal i sense control, que es salta totes les etapes de desenvolupament maduratiu, sense una informació científica i adaptada als moments evolutius, eliminant la capacitat de les famílies i el sistema educatiu per educar des de la responsabilitat, l'afectivitat, el respecte i la consideració de les conseqüències de les pràctiques sexuals; es generen i fomenten pràctiques d'assetjament, violació de la intimitat de les persones, com el ciberbullying, el sexting i altres.

La protecció de les i els menors contra contingut sexual indesitjable (pàgines d'internet pornogràfiques, imatges d'abús sexual, literatura eròtica ofensiva, etc.) comença a la llar. Çankaya i Odabasi suggereixen que l'enfortiment de les regles familiars pot prevenir comportaments en línia de risc en les nines i nins (Çankaya & Odabasi, 2009). Els nins tenen dret a expressar-se lliurement i així mateix accedir als recursos en línia. També, tenen dret a ser protegits dels potencials abusos que poden patir en l'ambient virtual (EU committee, 2018).

En l'actualitat, la circulació d'imatges sexuals il·legals (violència sexual, abús sexual de menors i pràctiques sexuals d'extremat risc) és un greu problema (Council of Europe, 2009). L'esforç en el desenvolupament de programes informàtics que filtren i limiten el contingut a la web no és suficient (Davis, Wright, Curtis, et al., 2019; Mahmoud et al., 2014). Pel que, en aquest cas, la legislació nacional i internacional juga un paper elemental (UNESCO & UNAIDS, 2018). La necessitat de polítiques d'internet enfocades a la prohibició de la circulació d'imatges il·legals és cada vegada més urgent (Yar, 2019).

Referències bibliogràfiques

American Academy of Pediatrics. (2019). HealthyChildren.org. Washington, DC, EUA. Recuperado de https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/teen/Paginas/Stages-of-Adolescence.aspx

Baker, K. E. (2016). Online pornography – Should schools be teaching young people about the risks? An exploration of the views of young people and teaching professionals. Sex Education, 16(2), 213–228. https://doi.org/10.1080/14681811.2015.1090968

Ballester, L., Orte, C., & Jóvenes e Inclusión, R. (2019). Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales. Barcelona: Octaedro Ediciones.

Ballester, L., Rosón, C., & Facal, T. (Coord.) (2020), Pornografía y educación afectivosexual. Barcelona, Octaedro.

Çankaya, S., & Odabaşı, H. F. (2009). Parental controls on children’s computer and Internet use. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1105–1109. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.199

Claramunt, C. (2011). Valoración del programa de educación sexual (PE Sex) en Adolescentes de 13 a 16 años. (Memoria Doctorado Universidad Nacional de Educación a Distancia. España.) Recuperado de http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Psicologia-Cclaramunt/Documento.pdf.

Council of Europe. (2009). Integrated strategy against violence. Council of Europe Policy guidelines on integrated national strategies for the protection of children from violence against violence. 1–44. Recuperado de https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046d3a0

CP (2021). Código Penal y legislación complementaria. Edición actualizada a 3 de junio de 2021. Boletín Oficial del Estado.

Davis, A. C., Wright, C. J. C., Temple-Smith, M. J., Hellard, M. E., & Lim, M. S. C. (2019). A Health Education Website Developed to Meet Young People’s Information Needs About Web-Based Pornography and Sharing of Sexually Explicit Imagery (SCOPE): Usability Study. JMIR Formative Research, 3(3), e12824. https://doi.org/10.2196/12824

Davis, A. C., Wright, C., Curtis, M., Hellard, M. E., Lim, M. S. C., & Temple-Smith, M. J. (2019). ‘Not my child’: parenting, pornography, and views on education. Journal of Family Studies, 0(0), 1–16. https://doi.org/10.1080/13229400.2019.1657929

Dawson, K., Nic Gabhainn, S., & MacNeela, P. (2020). Toward a Model of Porn Literacy: Core Concepts, Rationales, and Approaches. Journal of Sex Research, 57(1), 1–15. https://doi.org/10.1080/00224499.2018.1556238

Directiva 2011/92/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2011, relativa a la lluita contra els abusos sexuals i l'explotació sexual dels menors i la pornografia infantil.

EU committee. (2018). Recommendation CM / Rec (2018) 7 of the Committee of Ministers to member States on Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environment. July 2018, 1–15. Recuperado de https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/documents/political_declarations/recomendation_of_the_committee_of_ministers_of_the_council_of_europe_to_member_states_on_guidelines_to_respect_protect_and_fulfil_the_rights_of_the_child_in_the_digital_environment.pdf

García Jiménez, A., López de Ayala López, M., & Catalina García, B. (2013). Hábitos de uso en Internet y en las redes sociales de los adolescentes españoles. Comunicar: Revista Científica Iberoamericana de Comunicación y Educación, 41, 195–204. https://doi.org/10.3916/C41-2013-19

Gewirtz-Meydan, A., Walsh, W., Wolak, J., & Finkelhor, D. (2018). The complex experience of child pornography survivors. Child Abuse & Neglect, 80, 238-248.

Giménez García, C., Gómez Martínez, S., Ballester Arnal, R., & Gil Julia, B. (2010). Consumo de material pornográfico en jóvenes españoles: diferencias en función de la edad, sexo y orientación sexual. Anuario de Sexología A.E.P.S, 12, 9–15.

Gómez-Zapiain, J. (2009). Apego y sexualidad. Entre el vínculo afectivo y el deseo sexual. Madrid: Alianza Editorial.

Hald, G. M., Kuyper, L., Adam, P. C. G., & de Wit, J. B. F. (2013). Does Viewing Explain Doing? Assessing the Association Between Sexually Explicit Materials Use and Sexual Behaviors in a Large Sample of Dutch Adolescents and Young Adults. Journal of Sexual Medicine, 10(12), 2986–2995. https://doi.org/10.1111/jsm.12157

Hardy, S. A., Steelman, M. A., Coyne, S. M., & Ridge, R. D. (2013). Adolescent religiousness as a protective factor against pornography use. Journal of Applied Developmental Psychology, 34(3), 131–139. https://doi.org/10.1016/j.appdev.2012.12.002

Heras Sevilla, D. (2016). Influencia de una propuesta de educación sexual en la búsqueda de información y en la experiencia sexual adolescente. International Journal of Developmental and Educational Psychology. Revista INFAD de Psicología, 1(1), 145. https://doi.org/10.17060/ijodaep.2015.n1.v1.121

Hudson, H. K., & Marshall, S. A. (2018). Consequences and predictors of sexting among selected southern undergraduates. International Journal of Sexual Health, 30(1), 20-27.

Kar, S., Choudhury, A., & Singh, A. (2015). Understanding normal development of adolescent sexuality: A bumpy ride. Journal of Human Reproductive Sciences, 8(2), 70–74. https://doi.org/10.4103/0974-1208.158594

Lameiras, M., & Carrera, M. V. (2009). Educación sexual: de la teoría a la práctica. Piramide Ediciones.

LO-PIIAFV (2021). Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència. BOE 134 de 5 de juny de 2021.

Madigan, S., Ly, A., Rash, C. L., Van Ouytsel, J., & Temple, J. R. (2018). Prevalence of multiple forms of sexting behavior among youth: A systematic review and meta-analysis. JAMA pediatrics, 172(4), 327-335.

Mahmoud, T. M., Abd-El-Hafeez, T., & Omar, A. (2014). An efficient system for blocking pornography websites. In Computer Vision and Image Processing in Intelligent Systems and Multimedia Technologies (pp. 161–176). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-6030-4.ch008

Mattebo, M., Larsson, M., Tydén, T., & Häggström-Nordin, E. (2014). Professionals’ perceptions of the effect of pornography on Swedish adolescents. Public Health Nursing, 31(3), 196–205. https://doi.org/10.1111/phn.12058

McKee, A., Byron, P., Litsou, K., & Ingham, R. (2020). An Interdisciplinary Definition of Pornography: Results from a Global Delphi Panel. Archives of Sexual Behavior, 49(3), 1085–1091. https://doi.org/10.1007/s10508-019-01554-4

Miller-Perrin, C., & Wurtele, S. K. (2017). Sex trafficking and the commercial sexual exploitation of children. Women & Therapy, 40(1-2), 123-151.

Mishna, F., Cook, C., Saini, M., Wu, M. J., & MacFadden, R. (2011). Interventions to prevent and reduce cyber abuse of youth: A systematic review. In Research on Social Work Practice (Vol. 21, Issue 1). https://doi.org/10.1177/1049731509351988

Organización Mundial de la Salud. (2020). Recuperado de https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/

Peter, J., & Valkenburg, P. M. (2011). The Influence of Sexually Explicit Internet Material on Sexual Risk Behavior: A Comparison of Adolescents and Adults. Journal of Health Communication, 16(7), 750–765. https://doi.org/10.1080/10810730.2011.551996

Peter, J., & Valkenburg, P. M. (2016). Adolescents and pornography: A review of 20 years of research. The Journal of Sex Research, 53(4-5), 509-531.

Rasmussen, K. R., & Kohut, T. (2019). Does Religious Attendance Moderate the Connection Between Pornography Consumption and Attitudes Toward Women? Journal of Sex Research, 56(1), 38–49. https://doi.org/10.1080/00224499.2017.1396571

Renau, M. D. (2012). Cómo aprender a amar en la escuela. Madrid: Catarata Ediciones.

Rodríguez-de-Dios, I., & Igartua, J.-J. (2017). Skills of Digital Literacy to Address the Risks of Interactive Communication. In Information and Technology Literacy (pp. 621–632). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-3417-4.ch034

Rostad, W. L., Gittins-Stone, D., Huntington, C., Rizzo, C. J., Pearlman, D., & Orchowski, L. (2019). The Association Between Exposure to Violent Pornography and Teen Dating Violence in Grade 10 High School Students. Archives of Sexual Behavior, 48(7), 2137–2147. https://doi.org/10.1007/s10508-019-1435-4

Sebastiani, A., & Guinn, M. (2014). Educación integral de la sexualidad: conceptos, enfoques y competencias. Santiago de Chile: UNESCO.

Stanley, N., Barter, C., Wood, M., Aghtaie, N., Larkins, C., Lanau, A., & Överlien, C. (2018). Pornography, sexual coercion and abuse and sexting in young people’s intimate relationships: A European study. Journal of interpersonal violence, 33(19), 2919-2944.

UNESCO (Paris), & UNAIDS. (2018). International technical guidance on sexuality education: An evidence-informed approach. UNESCO.

Wright, P. J., Tokunaga, R. S., & Kraus, A. (2016). A Meta-Analysis of Pornography Consumption and Actual Acts of Sexual Aggression in General Population Studies. Journal of Communication, 66(1), 183–205. https://doi.org/10.1111/jcom.12201

Yar, M. (2019). Protecting children from internet pornography? A critical assessment of statutory age verification and its enforcement in the UK. Policing, 43(1), 183–197. https://doi.org/10.1108/PIJPSM-07-2019-0108

1 (1) LO-PIIAFV, art. 1.2… “corrupción” i art. 45.1 sobre Uso seguro y responsable de Internet.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.