algo de nubes
  • Màx: 25°
  • Mín: 20°
25°

Trancripció del xat amb Rosa Estaràs, candidata al Congrés dels Diputats espanyol pel PP

Va tenir lloc dia 6 de març

[19:57] lval hola a tothom. començarem d'aquí poc. flipper te la primera pregunta.
[19:57] lval però convé esperar uns minutets ...
[20:00] lval ja podeu demanar torns
[20:01] flipper Bona nit, Sra. Estaràs. Encantat de poder comunicar-me amb vostè, i bona nit a tots. He llegit íntegrament el programa electoral del PP, i no hi apareix ni una sola vegada la paraula "plurinacional". Considera vostè que Espanya és un estat uninacional?
[20:01] lval ara va la resposta a flipper. preparat pulit
[20:01] restaras flipper: bon vespre a tothom i gràcies per haver-vos connectat. Espanya la formen
[20:02] restaras un grup de comunitats autònomes cada una amb les seves característiques
[20:02] restaras les seves llengües i les seves tradicions. El nostre programa vol aprofundir
[20:02] restaras en el desplegament autonòmic, coordinadament amb l'Estat i solidàriament
[20:02] restaras amb la resta de comunitats. ok.
[20:02] lval endavant pulit. preparat chat
[20:03] pulit ho he demanat a altres candidats...per què tots els diputats i diputades que hem tingut han "desaparegut" a Madrid i ens han oblidat
[20:03] restaras pulit: em deixaré la pell per defensar els interessos de les illes Balears al Congrés de Diputats. ok.
[20:03] lval endavant chat. preparat Jaume
[20:04] lval chatttttttttttttttttttttttttttttttttttt
[20:04] chat si usted se considera una democrata como puede promover y practicar el caciquismo en su pueblo
[20:04] restaras chat: en cap cas es practica cap tipus de caciquisme. Governam l'Ajuntament de Valldemossa tres forces
[20:04] chat ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
[20:04] restaras polítiques que configuram set regidors dels nou que hi ha. La nostra
[20:05] restaras única missió és escoltar el poble, la seva gent i el seu futur. ok.
[20:05] lval endavant Jaume. preparat flipper
[20:05] Jaume Bon vespre! Volia saber per que si hi ha una bonança economica promoguda per la politica del PP, als joves els costa tant adquirir un habitatge?
[20:05] restaras Jaume: gràcies al Govern de José María Aznar l'esforç per comprar
[20:06] restaras un habitatge ha passat del 38% al 24%. Estam en el bon camí i els
[20:06] restaras pròxims quatre anys ens proposam ajudar els joves a la compra del
[20:06] restaras seu primer habitatge amb ajudes directes. ok.
[20:06] Marcelle Bon vespre i encantat d'acompanyar-vos
[20:06] lval endavant flipper. preparat ich
[20:06] flipper Fa poc més d'un mes, va visitar Mallorca una delegació del poble xilè dels Maputxes. El PP al Consell Insular va votar una esmena que condemnava l'actuació d'ENDESA a Xile, en atemptar contra els drets dels maputxes i contra el medi ambient. El ministre Rodrigo Rato va posar ENDESA com exemple de projecció exterior de l'empresa espanyola: Diari El Mundo, 18 de gener de 2000. Què opina vostè?
[20:07] restaras flipper: parteix del respecte a tot el que signifiquin els drets humans i el respecte a tots els pobles del món. ok.
[20:07] lval endavant ich. preparat chat
[20:07] ich ¿por qué los candidatos del Pacte la intentan desprestigiar cuando usted ha hecho tanto por los pensionistas?
[20:08] restaras ich: en política, quan un creu que ha fet les coses ben fetes, té la consciència ben tranquil·la.
[20:08] restaras El meu objectiu principal en la meva etapa de govern han estat
[20:09] restaras sempre els temes socials, i prioritàriament els nostres majors, i crec que això ha quedat demostrat.
[20:09] Marcelle Creu que aquest Pacte a nivell estatal entre PSOE i EU pot defensar els interessos dels ciutadans amb una veu unanime? Em remet a les diferents postures que han mantengut ambdos grups sobre CIPRES al CIM
[20:09] restaras El pacte d'esquerres, supòs que no pot consentir aquest fet. ok.
[20:09] lval endavant chat. preparat pulit
[20:09] chat Considera usted que en nuestras islas los castellonahablantes tienen garantizados sus derechos
[20:10] restaras chat: el PP defensa el respecte absolut a totes les llengües. ok.
[20:10] lval endavant pulit. preparat marcelle
[20:10] pulit Estudis de les universitats espanyoles, han demostrat que la desigualtat social ha augmentat en els darrers quatre anys, és aquest el seu "anam a més", o bé " ho tenim tot, per aconseguir-ho tot"?
[20:11] Marcelle Creu que el PSOE esta ajudant en res als ciutadans amb aquestes campanyes sobre la por que esta practicant?
[20:11] restaras pulit: no hi ha millor política social que la que crea feina.
[20:11] lval Marcelle ha d'esperar torn
[20:11] restaras Hem creat un 1.870.000 llocs de feina, hem sanejat els comptes de la seguretat social, que havia fet fallida, hem apujat per llei les pensions,
[20:12] restaras hem aprovat vuit plans socials, s'han subscrit 2.000.000 de contractes indefinits.
[20:12] restaras Per repartir riquesa primer cal crear-ne. El PP n'ha creada i per això n'ha poguda repartir. ok.
[20:12] lval ara Marcelle. després va Jaume
[20:13] lval Marcelle ara et toca!
[20:13] Marcelle Perque es te tanta por a la politica social del PP? No creu que hi ha certs prejudicis que realment no existeixen?
[20:14] restaras Marcelle: és clar que la política social del PP ha estat l'encertada.
[20:14] chat j htgh
[20:14] chat Perdon
[20:14] restaras Recordar que a les illes Balears, on ha governat el PP els darrers 16 anys, es té la millor situació
[20:15] restaras en recursos de dia i residencials per a la gent major i per als nostres discapacitats.
[20:15] restaras S'han fet polítiques actives entorn de les dones i dels nostres joves i s'han fet polítiques que permetin
[20:15] restaras la integració dels nostres immigrants. A nivell d'estat, tota la nostra
[20:16] restaras política econòmica ha estat política social. Al PSOE pareix que li sap greu reconèixer la nostra bona feina. ok.
[20:16] lval endavant Jaume. preparat flipper
[20:16] Jaume Creu que el valencia es una llengua diferent del catala? I en tot cas quin es el projecte del PP per a la promocio del catala a les Illes?
[20:17] restaras Jaume: la llengua valenciana ve recollida com a tal en el seu estatut d'autonomia.
[20:17] lval endavant flipper. preparat chat. després van ich, pulit, ruc, Nord i Marcelle
[20:17] restaras El PP promourà i fomentarà l'ús del català propi de les Illes Balears. ok.
[20:17] flipper Senyora Estaràs, vostè sap perfectament que les Illes Balears són la darrera comunitat autònoma en llits hospitalaris per habitant, la tercera començant per darrera en pensions més baixes, una comunitat amb una transferència en Educació mal feta, la comunitat on moren més persones de SIDA en proporció als seus habitants... vol que seguesqui?
[20:18] restaras flipper: em tem que vostè està mal informat. La comunitat autònoma de les Illes Balears després de 13 anys de govern socialista era la darrera comunitat autònoma en llits hospitalaris per habitant.
[20:19] restaras Després de 4 anys de govern del PP aquest dèficit s'està corregint amb inversions que suposen 25.000 milions en els pròxims anys, de tal
[20:19] restaras manera que gràcies al govern popular ens col·locarem capdavanters en aquesta despesa. En relació
[20:20] restaras amb el tema educatiu, la transferència es va fer per 41.000 milions, que suposen 5.000 milions més del que demanava
[20:20] restaras el senyor Crespí, secretari general dels socialistes. La despesa nacional per prevenció
[20:20] restaras de la Sida s'ha triplicat amb el govern popular. El pacte d'esquerres
[20:20] restaras no ha pressupostat ni una sola pesseta més per al pla de la Sida. ok.
[20:20] lval endavant chat. preparat ich
[20:22] chat Como puede decir que su partido defiende el respeto absoluto(sic) hacia todas las lenguas si en la Comunidad Valenciana-donde gobierna el Partido Popular-el catalan o valenciano,que es lo mismo,esta desapareciendo
[20:23] restaras chat: el PP promou i defensa la nostra llengua i té respecte absolut a la resta de llengües. Prova d'això és que tota la normativa en matèria de normalització lingüística durant el
[20:23] restaras govern popular a les illes Balears no ha estat modificada. ok.
[20:23] lval endavant ich. preparat pulit
[20:24] chat Como puede decir que su partido defiende el respeto absoluto hacia todas las lenguas si en la Comunidad Valenciana-donde gobierna el Partido Popular-el catalan o valenciano,que es lo mismo,esta desapareciendo
[20:25] lval chat ja està contestada. endavant pulit
[20:25] pulit S'atreveix a anomenar lloc de feina a allò que feim els joves a una ETT: 700ptes/hora per al treballador, 800ptes/hora per la ETT? (li record que el 95% del treball creat l'any 97-98 a l'Estat, fou a través d'ETT)
[20:26] restaras pulit: l'any 97 el govern popular de José Maria Aznar va firmar la Reforma Laboral pactada amb els sindicats per poder
[20:26] restaras crear nous contractes indefinits, prioritàriament per als joves i dones. Això ha derivat en 2.000.000 de contractes indefinits
[20:27] restaras des de l'any 97 fins a l'any 99. Els salaris de les ETT són idèntics als de la resta de treballadors en les mateixes condicions. Que jo sàpiga els sindicats defensen sempre el millor per als treballadors. ok.
[20:27] lval endavant ruc. preparat Nord, després van Marcelle, Jaume, Mam, flipper, Juan, chat, pulit i Inma
[20:27] xavier Bona nit
[20:28] ruc Perdoni... Diu que han creat 1.870.000 llocs de feina? No creu que fan seus massa aviat els esforços de persones que no tenen res a veure amb vostés? (Hem referixo als treballadors autònoms i als petits i mitjans empresaris, que són vertaderament els qui creen llocs de feina) Quants de llocs de treball estan creant les grans empreses com Telefónica que vostés afavoreixen tant, permetent-los destruir llocs de feina fent fora tres quartes parts de la seva plantill
[20:29] restaras ruc: el govern del PP ha creat les condicions perquè se generassin aquest 1.870.000 llocs de feina. NO podem oblidar que el
[20:29] restaras petit i mitjà empresari suposa el 70 per cent de la creació dels llocs de feina.
[20:30] restaras La nostra política ha afavorit el petit i mitjà empresari davallant-li els imposts perquè creàs feina. L'empresa Telefònica no ha estat
[20:30] restaras en cap cas afavorida per nosaltres. És una empresa 100 per 100 privada. ok.
[20:30] lval endavant Nord. preparat Marcelle
[20:30] Nord Esta a favor voste i el seu partit de l'us normal i habitual de les llengues espanyoles que no son el castella al parlament i al senat espanyols?
[20:31] restaras Nord: estam a favor del respecte a la Constitució i al nostre Estatut d'autonomia. ok.
[20:31] lval endavant Marcelle. prearat jaume
[20:31] Marcelle Creu que la politica del Pacte de Progres a nivell de Govern i Consell Insular es la mes encertada? Creu que les transferencies del Govern al CIM es fan mirant el benefeci del ciutada? L'assusta que aixo tambe pugui passar a Madrid? Quines creu que poden ser les vertaderes consequencies de tot en conjunt?
[20:31] Nord No m'ha contestat
[20:32] restaras Marcelle: crec que la política del pacte d'esquerres no és una política de servei al ciutadà, sinó únicament i exclusiva els uneix un ànim de desbancar
[20:32] Marcelle Pero i a mi com a ciutada qui m'empara
[20:32] restaras i fer mal al PP. No és un pacte de progrés sinó que és un pacte de retrocés. Les transferències dels consells insulars
[20:33] restaras no es fan en cap cas mirant el benefici del ciutadà sinó el benefici dels governants mateixos d'aquest pacte. ok.
[20:33] lval endavant Jaume. prearat Mam
[20:33] Jaume La "resposta" donada en relacio al valencia demostra, primer, que no m'ha contestat i segon, que al seu partit ningu es creu aixo de la unitat de la llengua catalana ni la SEVA DEFENSA.
[20:34] restaras Jaume: si vostè em demana si el PP creu, defensa i fomenta la nostra llengua pròpia de les illes Balears, li contest
[20:34] restaras rotundament que sí, per tant, la pregunta està més que contestada i no crec que vostè
[20:35] restaras pugui fer apreciacions com les que fa. ok.
[20:35] lval basta un ? per demanar torn. endavant Mam. preparat flipper
[20:35] Mam Usted es concejala de Valldemossa y Parlamentaria en Baleares, ahora candidata a Diputada, ¿falta personal en el PP Balear?
[20:35] Jaume Segueix sense contestar!
[20:35] restaras Mam: el comitè electoral del PP de les illes Balears va creure que era la persona més adient per encapçalar
[20:36] restaras la candidatura al congrés de diputats. El compromís amb el meu poble de Valldemossa és decisió personal meva
[20:36] restaras seguir-lo mantenint. Els meus inicis en política els dec al meu poble i
[20:36] restaras serà sempre la primera cosa que tendré present. ok.
[20:36] lval endavant flipper. preparat Juan
[20:37] flipper No estic mal informat. És cert que després del govern del PSOE érem els darrers en llits hospitalaris, però després de 4 anys del PP estam encara pitjor. Em remet a la memòria de l'Insalud de 1998, i a l'avenç de dades de 1999. I no em digui mentider. Ho tenc davant. I sobre les altres qüestions, vostè em fuig com una anguila. Molt hàbil, però poc creïble. Veig que no som l'únic d'aquest xat que li diu que vostè no contesta a les preguntes
[20:37] restaras flipper: veig que vostè, per molt que jo li expliqui els fets, no els vol escoltar.
[20:38] restaras Supòs que no deu ser simpatitzant del PP i per tant veig que està capgirant els fets.
[20:38] restaras Les inversions de 25.000 milions quant a despeses sanitàries signades pel govern de José María Aznar
[20:39] restaras són avui una realitat (hospital Palma II, hospital d'Inca, reforma i ampliació de Son Dureta, nou hospital General de Maó,
[20:39] salva estoy?
[20:39] restaras hospital de dia de Ciutadella, reforma de l'hospital Can Misses d'Eivissa, etc.) ok.
[20:39] lval endavant Juan. preparat chat. després van pulit, Inma, ruc, xavier, Nord, Marcelle i ...
[20:39] Juan ¿Que le parece que el Sr. Antoni Costa (PSOE-Eivissa)repita
[20:40] Juan como candidato al Congreso tras su dura intervención contra
[20:40] Juan los intereses de Balears durante el debate del REB en las
[20:40] restaras Juan: el senyor Costa del PSOE va ser el diputat que va votar en contra de la presa en consideració de la llei
[20:40] Juan Cortes?
[20:41] restaras del Règim Fiscal Especial per a les Illes Balears. Aquesta llei suposa paliar els dèficits de la nostra insularitat
[20:41] restaras Va ser una iniciativa de Jaume Matas i José María Aznar. Em pareix
[20:42] restaras impresentable que un ciutadà d'aquestes Illes com és el senyor Costa no sigui capaç de defensar els nostres interessos,
[20:42] lval endavant chat. preparat pulit (la de salva serà la darrera pregunta)
[20:42] restaras per tant, aquest senyor, o bé no hauria d'anar a la llista, o bé no hauria de sortir. ok.
[20:42] chat Precisamente no se ha modificado porque de esta manera los representantes de su partido se aseguran de que el catalan o valenciano tengan el futuro bien negro,por no decir que no tengan.Que hara usted desde el gobierno del estado-si su partido consigue formar gobierno- para promover el gallego,el vasco y el catalan por el resto de Europa y del mundo?
[20:43] restaras chat: a qui correspondria la modificació de la normativa que nosaltres vàrem deixar si no fos bona, seria al pacte d'esquerres.
[20:44] lval endavant pulit. les preguntes que falten per contestar són les de Inma,ruc,xavier,nord,marcelle,mam,flipper i salva
[20:44] restaras Aquest pacte no l'ha modificada i entenc que la donen per bona. No dubti que, des del congrés de diputats defensaré la nostra llengua. ok.
[20:44] lval en pulit no hi és. endavant Inma
[20:44] chat No estoy hablando de normativa sino de promocion extraestatal de las otras lenguas que no son el castellano
[20:44] inma ¿Por qué el Pacte no pone el dinero que le corresponde para el hospital de Inca?¿Cree usted que un señor que se manifestó en la cárcel de Guadalajara puede ser presidente del Gobierno? Estas son mis 2 preguntas...
[20:45] Nord Esta el PP de Balears financiant la campanya anti-Pacte de Progres del partit d'ultra-dreta ASI? Jo crec que si. Contesti'm aquesta vegada, per correspondre el respecte, mes que res.
[20:45] Nord perdo
[20:45] chat La Sra. Estaras tanpoco responde a mis preguntas
[20:45] restaras Inma: perquè el pacte d'esquerres està paralitzat des dels seus inicis. En referència a la segona pregunta,
[20:45] inma Hagan el favor de ser más educados
[20:45] restaras els ciutadans dia 12 de març ho diran. ok.
[20:46] lval endavant ruc (amb perdó). preparat xavier
[20:46] ruc La setmana passada vaig haver de travessar dos dies el tunel de Soller per anar a veure un client. Vaig haver de pagar 2.200 Pessetes per poder-hi passar. Un abús que no te nom. Són els tres kilómetres de tunel més cars del món. Voldria saber quantes d'aquestes 2.200 Pessetes QUE M'HAN COBRAT A MI!! són per amortitzar les comissions que s'en va endur el PP per assignar l'obra als seus amics? Creu que no ens enrecordarem a l'hora d'anar a votar que s'han pensat q
[20:46] chat Quien tendria que ser educada es ella ya que no responde a las preguntas
[20:46] Marcelle Baix el meu punt de vista el pitjor enemic de la llengua es la seva polititzacio i la del seu entorn i aquells que en feim us. Sempre agafant com a referent l'Estatut i la Constitucio quina opcio elegeix: la imposicio o l'eleccio? Encara mes, pensa que la politica linguistica d'aquest Pacte es la que pregonaven alguns dels seus integrants abans de les eleccions?
[20:47] lval chat i inma, podeu fer un privat, si en teniu necessitat ...
[20:47] lval marcelle ha d'esperar
[20:47] Marcelle Jo esper i sempre sonc el darrer
[20:47] lval ruc, has acabat la teva pregunta?
[20:47] ruc Si. Acaba en la paraula "cortijo"
[20:48] restaras ruc: en relació al túnel de Sóller, el PP va depurar les seves responsabilitats. Recordarà vostè que va dimitir
[20:49] restaras el president del Govern i del partit. A diferència del que ha passat en els casos nombrosíssims de corrupció del PSOE en què
[20:49] Marcelle ruc,Mira que ets Ruc. S'escriu "amb"
[20:49] ruc Si. El senyor Canyelles va dimitir. Però ara a mi me costa 2.200 Pessetes.
[20:49] lval endavant xavier. preparat nord
[20:49] restaras ningú no ha assumit les seves responsabilitats. ok.
[20:49] inma ¿Qué le pedirá a Aznar para Baleares en la próxima legislatura?
[20:49] xavier Vostè què prefereix; unes Balears que es reconeguin a nivell internacional pel seu turisme o per la seva cultura, mantenint la població autòctona i la promoció del català? Pel que sembla en això de promocionar la llengua catalana, pròpia dels Països Catalans, els del PP no ho teniu gens clar. (exemple Asnar i Zaplana)
[20:49] xavier i
[20:50] xavier ja està
[20:50] restaras xavier: vull unes illes que siguin capdavanteres d'Europa: en matèria cultural, en la defensa
[20:50] chat Marcelle:la unica politizacion de la lengua la hacen aquellos que desde el Estado español imponen-con 150 leyes-el castellano
[20:50] restaras de les seves diferències, en els temes socials, en els temes educatius,
[20:51] restaras en la creació de feina, i en definitiva en tots els àmbits de la nostra societat. ok.
[20:51] lval endavant Nord. preparat Marcelle
[20:51] Nord Esta el PP de Balears financiant la campanya anti-Pacte de Progres del partit d'ultradreta ASI? Contesti'm aquesta vagada, per favor.I si es possible la veritat sense avergonyir-se'n.
[20:51] xavier però que mai heu fet els del PP!
[20:52] restaras Nord: el PP de les Balears únicament i exclusivament finança la defensa de les seves idees i del seu programa.
[20:52] chat Lo que no hace es contestar a las preguntas,que por ejemplo yo le he hecho hace siglos
[20:52] Marcelle Chat, voste vull suposar que me pot llegir, escrivint jo amb la meva llengua. Com es que no ho pot entendre?
[20:52] restaras En totes les meves respostes he procurat dir el que pens sincerament i mai no
[20:52] restaras m'he empegueït per defensar allò que pens. ok.
[20:52] lval chat i marcelle podeu fer un privat.
[20:53] Marcelle Moderador aixo es una olla de grins.
[20:53] lval endavant Marcelle
[20:53] lval preparat Mam
[20:53] lval Marcelle pregunta ara que ho volen
[20:53] Marcelle gracies. PERQUE NO HEM RESPON LA QUE HE FORMULADA FA UNA BONA ESTONA. lA DE LA LLENGUA
[20:54] lval Marcelle: repeteix la pregunta (en curt)
[20:54] lval no impora cridar ;-)))
[20:54] Marcelle jA VENC. eS LA LLENGUA UN TEMA QUE S'HAGI DE POLITITZAR? eLECCIO O IMPOSICIO?
[20:55] ruc Marcelle... I tú hem dius ruc? Tu que escrius al revés.
[20:55] restaras Marcelle: entenc que la llengua ha de ser un mitjà per comunicar-nos. S'ha de tractar amb el màxim respecte.
[20:56] lval endavant Mam. preparat flipper (la darrera, ja que la convidada ha de partir)
[20:56] chat Porque su partido en la Comunidad Valenciana no reconoce la unidad del catalan
[20:56] restaras Sota cap concepte crec que s'ha de polititzar. Hem de defensar la nostra llengua amb tolerància. ok.
[20:56] Mam deme una razon para votarla
[20:56] inma Sra Estarás,sé que no es mi turno, pero creo que sería muy aclaratorio que nos dijese qué le pedirá a Aznar para Baleares en la próxima legislatura?
[20:56] Marcelle RUC, LA TEVA CONDICIO ET DELATA
[20:56] lval Marcelle i ruc, podeu fer un privat
[20:56] xavier per què el seu company Saplana no reconeix la unitat de la llengua?
[20:57] restaras Mam: som l'únic partit que hem complit el 96 per cent dels nostres compromisos. La cara d'Espanya ha canviat per a bé de l'any 96 al dia d'avui.
[20:57] flipper Per favor, respectau els torns
[20:57] chat Tolerancia para usted es dejar morir el catalan
[20:57] restaras Hem predicat amb l'exemple i la nostra gestió ha resultat raonablement bona per a tots els
[20:57] restaras espanyols. ok.
[20:57] lval flipper, au la darrera!
[20:57] flipper Com que si li deman per coses espinoses vostè no em contesta, provaré amb una pregunta inòqua: Si vostè surt elegida diputada, anirà sovint a Madrid. ¿A quin candidat dels altres partits prefereix com acompanyant en els vols de Palma a Madrid?
[20:57] xavier i que no reconeix la unitat de la llengua!!!!
[20:58] restaras flipper: crec que li he contestat a totes les preguntes. Qüestió diferent és que no li hagi contesta el que vostè volia. Tots els candidats
[20:58] restaras que surtin escollits en aquestes eleccions són i seran bons acompanyants
[20:59] restaras i bons amics. ok.
[20:59] flipper Ni això em contesta concretament!
[20:59] Marcelle flipper, ets un closca
[20:59] restaras Bon vespre, gràcies a tots i esper poder seguir parlant en alguna altra ocasió amb tots vosaltres i animar-vos a votar popular dia 12 de març. ok
[20:59] lval bon vespre a tothom: ara podeu seguir si voleu, però sense moderador. gràcies a tots;-)))))
[20:59] xavier vostè parlarà en català al senat? jaja!!
[21:00] chat Paleopregunta:Que hara su partido para promover el gallego,vasco y catalan fuera del Estado
[21:00] Marcelle inma de quin color tens els cabells?
[21:00] xavier jajajaja
[21:00] inma Ja, ja, ja....
[21:00] xavier Fora el PP d'aquí!
[21:00] Marcelle moderador un privat amb n'Inma
[21:00] ruc Marcelle... Ja has après a distingir majúscules i minúscules?
[21:01] lval Per fer privats heu de picar dos pics sobre el nom de l'interessat.
[21:01] inma Aquí hay otros que se deberían marchar
[21:01] Marcelle Les teves orelles serien les MAJUSCULES. El teu coneixement le MINUSCULES
[21:01] Jaume Abans d'anar-me'n voldria dir el seguent. M'ha fet tota la sensacio que la Sra. Estaras nomes ha volgut contestar allo que li interessava i com li interessava, donant prova del vertader tarannar del PP. Bona nit a tothom
[21:01] Mam Xavier, no seras dle pacto de progreso?
[21:01] xavier Per una llengua viva i en llibertat visca el correllengua!
[21:02] ruc Però home, Jaume! I qué esperaves?
[21:02] xavier En Català!
[21:02] flipper Algú de vosaltres votarà PSM?
[21:02] ruc Si vols la veritat... Mira Expediente X
[21:02] chat Xavier me parese que te conosco
[21:02] inma P
[21:02] Jaume Realment no estic gaire sorpres, amb un xat mes directe ens l'hauriem menjada!
[21:02] Marcelle mODERADOR ON ES EL PRIVAT QUE DEMANAVA, QUE JA EL FAS TU?
[21:03] xavier no, D'Estat Català!
[21:03] inma Aquí más de uno se conoce y eso no es serio
[21:03] Marcelle Els que s'aconeixen que aixequin la ma
[21:03] Mam inma, creo que aqui hay mucho pesemero
[21:03] xavier Ciutadans pels Països Catalans!
[21:03] ruc Però Marcelle què t'has pensat? Que te faren un reservado?
[21:04] chat Els d'Estat Catala son uns feixistes
[21:04] chat Simplement es una coincidencia
[21:04] flipper Jo no conec a ningú. M'he connectat des de València, on visc des de fa anys, però vot a Mallorca. I de tots els xats que he seguit (amb distints seudònims), el del Sr. Buele és l'únic que ha mostrat interès en defensar Mallorca.
[21:04] inma Adeu a tothom! i el dia 12 de març ja veurem qui guanya!
[21:04] ruc Ah, Marcelle... Tenc un video de Barrio Sesamo on ensenyen a emprar majúscules i minúscules. El vols?

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.