algo de nubes
  • Màx: 17°
  • Mín: 11°
17°

El Govern incorpora clàusules en matèria ambiental, de sostenibilitat i eficiència energètica per primera vegada en la contractació pública

192837

El Consell de Govern ha aprovat l’acord pel qual s’estableixen directrius per a la inclusió de clàusules de caràcter mediambiental, social i laboral en la contractació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental que en depèn. Per primera vegada, s’incorporen criteris en matèria ambiental, de sostenibilitat i eficiència energètica, i per garantir la compra d’un mínim del 16 % d’aliments de producció ecològica i/o de temporada, procedents de venda directa, en els contractes de subministrament de productes agraris i agroalimentaris. Així mateix, en l’àmbit social, s’amplia al 10 % la reserva de contractes per als centres especials d’ocupació d’iniciativa social i les empreses d’inserció, entre altres qüestions destacades.

Aquest Acord, que modifica l’acord relatiu a les clàusules socials adoptat pel Consell de Govern l’any 2016, s’ha treballat des de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, amb la participació de les conselleries de Medi Ambient i Territori; de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica; d’Afers Socials i Esports; de Model Econòmic, Turisme i Treball, i d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Les entitats i els òrgans afectats per aquest Acord hauran d’adoptar les mesures necessàries perquè les directrius establertes siguin efectives a partir del dia que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

L’Acord ha estat fruit de la feina conjunta de les diverses conselleries implicades del Govern i de les aportacions i el consens dels agents socials i econòmics més afectats, com les organitzacions empresarials CAEB i PIMEB i les entitats del tercer sector social i l’EAPN-Illes Balears - Xarxa per la Inclusió Social, i dona resposta al Pacte per a la Inclusió Social, signat per tots el partits amb representació parlamentària i l’EAPN-Illes Balears - Xarxa per la Inclusió Social.

A l’efecte d’aquest Acord, s’entén per clàusules socials i laborals les disposicions mitjançant les quals s’incorporen als procediments de contractació diferents qüestions de política sociolaboral, com la qualitat i la millora en l’ocupació, la inclusió laboral de persones desfavorides en el mercat laboral, la igualtat entre dones i homes, la millora i la promoció de la seguretat, la salut i el benestar laboral, l’adequació dels pressuposts de licitació per garantir el compliment de les condicions salarials fixades en els convenis sectorials i el compliment de la normativa de prevenció de riscs laborals i de la salut dels treballadors i treballadores, criteris ètics, de justícia fiscal, de comerç just o altres de semblants.

S’entén per clàusules mediambientals les disposicions mitjançant les quals s’incorporen als procediments diverses qüestions de política ambiental i energètica, com la política de prevenció de la generació i la perillositat dels residus, de reducció d’emissions, d’increment de l’eficiència energètica, de promoció de la mobilitat sostenible, d’estalvi d’aigua i prevenció de la contaminació, de millora de la qualitat de l’aire, de mitigació del canvi climàtic i adaptació, de reducció del malbaratament alimentari o de promoció i millora de la producció agrària i pesquera, entre d’altres.

Atès que la inclusió de clàusules socials, laborals i mediambientals en la contractació és una matèria en constant revisió per part de tribunals administratius i òrgans jurisdiccionals, s’ha optat per una regulació amb caràcter general, deixant el desenvolupament d’aspectes concrets a les guies d’aplicació que aprovarà la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors com a eina d’orientació per ajudar els òrgans de contractació a avaluar la inclusió de les clàusules previstes en l’Acord.

Les principals novetats d’aquest Acord respecte de l’acord de l’any 2016 són les següents:

— Regula, per primera vegada, la inclusió de consideracions mediambientals en qualsevol fase del procediment. L’Acord incorpora criteris en matèria ambiental, de sostenibilitat i eficiència energètica que reforcen les polítiques ambientals i energètiques de l’Administració de la Comunitat Autònoma i el sector públic instrumental. En tot cas, s’han d’incloure consideracions de caràcter ambiental en els procediments que tenguin per objecte obres, subministraments o serveis inclosos en els criteris desenvolupats per la Unió Europea per a la contractació pública ecològica.
— Introdueix una regulació més detallada de la reserva de contractes per als centres especials d’ocupació d’iniciativa social i les empreses d’inserció, amb un increment del percentatge de reserva mínim, el qual s’augmenta del 3 % al 10 %. També estableix un procediment per calcular l’import mínim que cada òrgan de contractació hi ha de reservar anualment i un sistema per al control del compliment del percentatge de reserva. Aquest percentatge del 10 % també serà computable respecte dels contractes que es duguin a terme en el marc de programes d’ocupació protegida, a condició que el percentatge de treballadors o treballadores amb discapacitat o en situació d’exclusió social dels centres especials d’ocupació, de les empreses d’inserció o dels programes d’ocupació protegida sigui el previst en la normativa i, en tot cas, no inferior al 30 %.
— Fixa el 16 % com a percentatge mínim d’aliments de producció ecològica i/o de temporada procedents de venda directa per incloure en els contractes de subministrament de productes agraris i agroalimentaris. S’entén per venda directa la venda sense intermediaris dels productes obtinguts de les activitats agrària i complementària de la mateixa explotació. S’hi inclouen els productes transformats en indústries de transformació agrària sense caràcter de complementària, sempre que els ingredients primaris tenguin l’origen en l’explotació agrària.
— Inclou l’establiment, de manera obligatòria, en els plecs de clàusules administratives particulars, d’almenys una condició especial d’execució de caràcter social o relativa a l’ocupació i una altra de caràcter mediambiental, quan es tracti de contractes amb perspectiva social o mediambiental o quan l’òrgan de contractació ho consideri apropiat segons el tipus contractual, l’objecte i les característiques del contracte, amb caràcter d’obligacions contractuals essencials.
— Estableix un nou sistema de criteris de desempat. En cas d’empat, la proposta d’adjudicació s’ha de fer a favor del licitador que inclogui mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, bé perquè té un pla d’igualtat visat i registrat, bé perquè disposa d’un distintiu empresarial en matèria d’igualtat o bé perquè té una acreditació equivalent en matèria d’igualtat, expedida per l’òrgan competent estatal o autonòmic. En cas que es mantengui l’empat, s’han de tenir en compte, en primer lloc, el percentatge de treballadors o treballadores amb discapacitat de cada empresa i, en segon lloc, les taxes més baixes de temporalitat de contractació de cada empresa.

Comenta

* Camps obligatoris

Comentaris

De moment no hi ha comentaris.