algo de nubes
 • Màx: 24°
 • Mín: 17°
18°

MÉS per Mallorca defensa un nou Estatut «fins que la ciutadania decideixi l'establiment de la plena sobirania de Mallorca o les Illes Balears»

Diari de Balears ha fet arribar un qüestionari a diferents candidatures polítiques per a les eleccions de diumenge, 28 de maig. Aquestes són les respostes de MÉS per Mallorca.

LLENGUA

 • Quines mesures proposau per a revertir l’emergència lingüística en què es troba la llengua catalana?

Garantir l'ús social de la llengua catalana ha de marcar la política de la propera legislatura, per aixo necessitam un Pacte de País que inclogui mesures com:
- Triplicarem el pressupost de política linguística.
- Dotarem les empreses de les eines adequades per facilitar la seva comunicació en català
- Garantirem l’acollida lingüística dels nous illencs.
- Vetllarem pel compliment dels programes d’immersió lingüística als centres educatius.
- Treballarem per assolir la reciprocitat plena entre tots els mitjans audiovisuals de l’espai comunicatiu en català.
- Establirem programes de suport econòmic per a joves creadors de continguts digitals en català.
- Potenciarem l’organització d’actes per difondre la cultura catalana en tots els àmbits, amb especial atenció a la programació d’espectacles, concerts i activitats culturals en català, especialment els adreçats als infants i joves.

 • Com assegurareu els drets lingüístics dels catalanoparlants?

- Dotarem l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics de majors recursos.
- Impulsarem una Llei de llengües que reconegui com a llengües oficials totes llengües de l’Estat.
- Treballarem per al reconeixement de la llengua catalana a les institucions europees.
- Aprovarem la nova llei de consum, que garanteixi el drets lingüitics dels catalonoparlants.

FEMINISME

 • Segons el vostre parer, com s’ha de combatre la violència masclista des de les institucions?

Per eradicar les violències masclistes ho hem d'abordar des de tots els àmbits i amb tothom, amb totes les entitats, associacions de dones i amb tota la ciutadania i amb totes les veïns i veïnes de cada poble. Per això és important també reforçar la mirada feminista a totes les institucions.

- Al Consell de Mallorca, crearem el departament d’Igualtat, Feminismes i Diversitats, dotant així l’estructura necessària per poder desenvolupar les competències en polítiques d’igualtat.
- Reforçarem l'Institut Balear de la Dona per tal de garantir la transversalitat en totes les àrees de govern.
- Dotarem de pressupost suficient les campanyes de sensibilització i prevenció i la formació i atenció a les víctimes i assegurarem l’atenció a la dona i als fills sense necessitat d’haver interposat denúncia.
- Reforçarem la figura de referent en violències masclistes als centres d’atenció primària i les figures referents en agressions sexuals en els centres sanitaris.

- Establirem un programa específic per a la prevenció de la violència masclista en l’àmbit de la discapacitat i salut mental.
- Garantirem l’habitatge a dones que afrontin violències masclistes.
- Impulsarem campanyes i tallers des dels centres de joventut de prevenció de les agressions sexuals i violències masclistes dirigides sobretot als joves de gènere masculí.
- Apropar territorialment els serveis d'atenció a violències masclistes. Per això és important la feina que es fa als ajuntaments amb xarxa amb les altres administracions.
- Crear serveis específics que puguin arribar a la diversitat de dones i de situacions per tal de fer un abordatge interseccional de les violències.

 • En termes electorals i institucionals, quins són els darrers sostres de vidre que s'han de rompre?

La bretxa salarial o la divisió sexual del treball i la desvalorització social i salarial del treball fet per les dones, la diferència entre els càrrecs de responsabilitat o la desigualtat en el temps remunerat, mostren que hi queda molt camí per recórrer.

En aquest sentit, cal intervenir per garantir plans d'igualtat a empreses privades i organitzacions públiques, treballar per facilitar la conciliació laboral, personal i familiar, abordar la tendència empresarial a fomentar el presentisme i flexibilitzar i reduir la presencialitat, sensibilitzar la societat a través de l'educació en la igualtat, generar processos de selecció i promoció laboral més formals i sota criteris objectius, o visibilitzar les dones que trenquen el sostre de vidre, entre altres. Cal fer polítiques que fomentin la corresponsabilitat en les cures no sols en el si de les llars, sinó també a nivell social i institucional.

CULTURA

Quines mesures aplicareu per a garantir l'accés a la cultura?

- Fomentarem de manera real la inclusió i accessibilitat dels equipaments i les activitats culturals.
- Establirem la gratuïtat de la cultura per a joves de fins a 20 anys, i potenciarem el preu
jove per a persones d’entre 21 i 30 anys per tal de facilitar l’accés a la cultura als joves a un preu assequible.
- Promocionarem la cultura amateur com a motor de creació de públics.

 • Quines accions de promoció i difusió de la producció cultural de les Illes Balears proposau?

Per promoure la cultura del nostre País s’han de menester recursos, per això incrementarem els pressupostos públics destinats a la cultura, fins arribar a un 3% del PIB. A més:

- Facilitarem la presència d’artistes provinents de tot l’espai catalanoparlant i l’intercanvi cultural entre tots els territoris de parla catalana.

- Recuperarem els circuits TalentIB per a la circulació de les diferents formes d’activitat cultural entre les illes.
- Fomentarem la presència de creadors i continguts culturals de Mallorca a les plataformes digitals i mitjans de comunicació audiovisuals en català.
- Afavorirem les coproduccions i la recepció mútua de les produccions culturals per tal d’ampliar l’espai audiovisual comú.
- Impulsarem la redacció de la Llei d’indústries culturals i mecenatge.
- Reforçarem el teixit associatiu cultural mitjançant tres línies: millora i facilitació de les convocatòries de subvenció, desenvolupament de programes de formació per a les entitats i facilitació de les xarxes de relació i coordinació.

AUTOGOVERN

 • En termes generals, com valorau els 40 anys d'autonomia de les Illes Balears? Sou partidaris de la plena sobirania de les Illes Balears?

L'Estatut d'Autonomia ha estat una eina útil que ens ha permès avançar en molts àmbits, però ens ha quedat petit. En aquest sentit, MÉS per Mallorca aposta per avançar en l'autogovern i impulsar un nou Estatut que comporti una nova relació amb l'Estat, la bilateralitat.

Així, necessitam un nou Estatut per donar resposta a les demandes que actualment tenim com a societat. Per un costat, cal revertir la situació d'infrafinançament a la que ens té sotmesos l'Estat, amb un espoli fiscal de quatre mil milions d'euros anuals que se'n van i no tornen; el nou Estatut haurà de comportar un concert econòmic. Per l'altre, hem d'assumir el control de les principals infraestructures de la comunitat autònoma, com els ports i aeroports, però també dels principals eixos socioeconòmics, com la inspecció laboral, o de seguretat – cal desenvolupar ja la policia autonòmica. I finalment, cal reforçar el paper dels consells insulars per tal de convertir-los en els autèntics governs, transferint-los, com a mínim, totes les competències previstes a l'actual Estatut. Això, fins que la ciutadania de les Illes Balears decideixi de manera lliure i democràtica l'establiment de la plena sobirania de Mallorca o les Illes Balears.

Per altra banda, cal mirar més enllà i negociar amb les institucions europees un canvi d'estatus per a les Illes Balears cap a un estatut específic per als territoris insulars que prevegi les especificitats del nostre arxipèlag i que ofereixi marge a les nostres institucions per aplicar polítiques que afectin el transport, la fiscalitat, el règim de propietat, la política comercial, el territori i el medi ambient, entre d'altres.

LGTBI+

 • Quines mesures proposau per a acabar amb les discriminacions lgtbifòbiques?
 • Com garantireu els drets i la seguretat de les persones trans? Atenció mèdica, reconeixement legal…

- Sensibilitzarem, formarem, informarem i capacitarem tots els treballadors de l’administració pública amb relació a les necessitats de les persones LGTBIQ.

- Aprovarem un protocol per al tractament de les persones LGTBIQ als mitjans de comunicació, especialment als públics.

- Continuarem les campanyes als centres escolars, tant públics com concertats, per visibilitzar la pluralitat d’opcions afectives i de gènere.

- Millorarem les línies específiques d’ajuts a les entitats sense ànim de lucre que treballen activament pels drets del col·lectiu LGTBIQ des de qualsevol àmbit.

- Durem a terme campanyes de salut sexual per a la població general tenint en compte les campanyes específiques del col·lectiu LGTBIQ.

- Farem que la PREP arribi a tots els usuaris que la demanin i dotarem als CAITS de mitjans suficients per poder dispensar-la d’una forma més àgil i efectiva.

- Potenciarem i garantirem la tasca que duu a terme el Consell LGTBIQ de les Illes Balears.

- Posarem en marxa mesures d’acció positiva per a les persones trans o amb identitats no normatives a les contractacions públiques per incentivar les empreses públiques i privades per a la seva inserció laboral.

- Potenciarem amb més mitjans materials, econòmics i humans els SAI – Servei d’Atenció Integral LGTBIQ – que depenen dels diferents consells insulars.

TERRITORI

 • Creis que són necessàries mesures de protecció del sòl rústic? Quines?
 • En general, a les Illes Balears ens convé un decreixement? Com es pot fer?

Protegirem el sòl rústic de qualsevol ús residencial o turístic. Cal protegir el sòl rústic dels usos impropis que l’han anat colonitzant al llarg dels anys, necessitam prendre mesures valentes que ajudin a canviar certes tendències acumulades en aquestes illes, protegint els seus recursos naturals i paisatgístics.

Implantarem un nou model territorial per Mallorca que passi per la revisió del PTI, que redueixi la capacitat general de creixement urbanístic i que elimini tota possibilitat d’establir nous usos residencials o turístic en sòl rústic. Vivim en una crisi climàtica i ecològica d’escala planetària que no deixa d’incrementar en la recurrència i virulència dels seus efectes i calen posicionaments més ambiciosos i proteccionistes en matèria de protecció ambiental.

A més, MÉS per Mallorca, prohibirem l’estacionament permanent de caravanes, càmpers i furgonetes en sòl rústic per tal que no es saltin o es trampegin les normes d’edificació en aquest tipus de sòl. Quan parlam de territori hem de ser especialment curosos i gelosos, hem de ser avars amb cada quarterada de sòl rústic que queda a Mallorca. Cal garantir que el sòl rústic no serveixi per especular amb altres usos que, de fet, generen un desplaçament de l’activitat agroramadera.

TURISME

 • Quins model turístic defensau per a les Illes Balears?
 • Què proposau per a acabar amb la massificació turística?

El turisme és la principal activitat econòmica de les Illes Balears i, per tant, el lloc clau on incidir i transformar per a millorar la vida de la ciutadania. A més, és un sector en creixement continu que, si bé té coses positives, ens ha conduït a una situació de desequilibri econòmic, debilitat econòmica, concentració de la riquesa i una greu situació de massificació i saturació. Així, necessitam transformar el model econòmic de Mallorca i avançar cap a la diversificació econòmica. En aquest sentit, els ecosobiranistes proposam el decreixement turístic i l’impuls del sector primari, industrial i científic. No podem dependre d’un sol sector econòmic que, a més, és tan inestable. No és intel·ligent tenir tots els ous al mateix paner, no ens podem permetre un model econòmic que relacioni el benestar de la gent amb circumstàncies que no controlam en absolut.

Cal recordar que aquestes dues legislatures han servit per realitzar avanços importants, com és el cas de l’establiment d’un sostre màxim de places a la Llei de Turisme, posant per primera vegada límits al creixement, l’aprovació de l’impost de turisme sostenible – ITS –, que ens ha permès comptar amb una petita part dels recursos que genera el sector turístic, o l’establiment de la norma que mana que per cada plaça turística que un empresari turístic compra a un altre se n’hagin de donar dues de baixa.

Amb tot, per als ecosobiranistes això no basta. Per això, MÉS per Mallorca presenta sis mesures urgents: a) abandonar totalment la promoció turística i, si de cas, substituir-la per campanyes de conscienciació; b) augmentar dràsticament l’impost turístic, un augment del 20% de l’ITS (entre 20 i 80 cèntims) podria suposar uns 25 milions més als 140 milions que ja es recapten, i un augment del 60% de l’ITS (entre 60 cèntims i 2,40 €) suposaria gairebé 80 milions més – cal recordar que 25 milions d’euros és el 50% del pressupost del Govern per a Habitatge –; c) fer servir els nous recursos de la pujada de l’ITS per començar el decreixement actiu a través de la compra d’hotels per part de l’administració, que els haurà de donar de baixa i reconvertir en habitatges o equipaments;
eliminar totes les places existents a la borsa – hi ha 40 mil places a la borsa que, acabada la moratòria establerta, es podrien atorgar –; e) augmentar la inspecció turística per arribar a un mínim de cinquanta inspectors – actualment el Consell compta amb una vintena – per acabar amb la oferta il·legal. ; f) reclamam la gestió de ports i aeroports per part del Govern de les Illes Balears

FEINA

 • Estau a favor d’implantar la setmana laboral de quatre dies?

Sí, les polítiques de conciliació de la vida laboral i familiar són un dels grans reptes. I aquestes no impliquen deixar 12 hores als infants a l’escola i les activitats extraescolars. Passen per una reorganització del temps del treball que ens permeti ser més eficients i productius, i alhora, conciliar millor.

 • Com es pot fer perquè l'augment del cost de la vida no perjudiqui els drets laborals dels treballadors?

Des de més per Mallorca defensam desenvolupar polítiques laborals específiques: necessitam un salari mínim illenc que tengui en compte el cost de vida de viure a una illa, desenvolupar convenis col·lectius autonòmics que tenguin en compte la nostra realitat. I necessitam, per justícia, la implantació d’un IVA reduït. Som l'únic territori no peninsular que paga el mateix IVA que a Toledo o Màlaga.

MEDI AMBIENT

 • Creis que és necessari limitar l'arribada de grans creuers als ports de les Balears? On situaríeu el límit?

Sí, és necessari. En el mateix sentit de la política de decreixement turístic que defensa MÉS per Mallorca, s’ha de tenir en compte els turistes que arriben des dels ports de les Illes. Aquests tenen un gran impacte en les ciutats, no només de col·lapse físic, sinó d'ús de transport, consum d’aigua i generació de residus. Necessitam la gestió de ports i aeroports per tenir la capacitat de planificació d’arribada.

 • Quines són les principals mesures que proposau sobre aquest tema?

És imprescindible tenir la gestió de ports per tal de posar un topall diari d’arribada de creuers i nombre de passatgers. En el marc del decreixement turístic aquests fluxos de turistes s’han de tenir en compte, i han de formar part del sostre de places.

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

 • Com valorau el Pla de Fosses?

Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears
Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme son fites importantisimes i de les que ens sentim més orgullosos. La reparació a les víctimes era una assignatura pendent, i amb el desenvolupament del Pla de Fosses s'està retornant la dignitat a les dones i homes assassinades pel feixisme tot per defensar un ideal.

 • Quines serien les vostres properes actuacions?

Cal obrir totes les foses per tancar totes les ferides. I crearem un memorial democràtic de les Illes Balears, que ha de tenir per missió la recuperació i el foment de la memòria democràtica de les Illes Balears en època contemporània, que treballi i centralitzi com a organisme públic el reconeixement a les víctimes que han lluitat pels valors i institucions democràtiques, que creï un banc audiovisual de testimonis i que promocioni tota casta d’activitats i estudis relacionats amb el compromís d’enfortir els valors democràtics de la nostra societat.

MIGRACIÓ

 • Sou partidaris que la població de les Illes Balears continuï creixent al ritme actual?

El món es un territori sense fronteres físiques. Balears, com la resta de món, som una societat diversa. El repte és com aprenem a viure junts des de les nostres diferències i construir un país cohesionat i divers.

 • Què hem de menester per a garantir una correcta acollida i integració de les persones nouvingudes?

La primera de les polítiques essencials és l’empadronament de les persones i famílies, que els hi dona accés als recursos bàsics com la salut, els serveis i l’educació. A partir d'aquí, s’ha de fer una política activa d'interculturalitat: desenvolupar plans d’acollida lingüística i cultural, promoure la interacció impulsant entre els joves programes de lleure, combatre les ideologies d’odi, treballar per la igualtat d’oportunitats, i l’equitat en el món laboral i en la promoció professional, lluitant contra els prejudicis i estereotips que limiten la incorporació de les persones migrants a una feina digna (especialment en el cas de les dones i els joves.

HABITATGE

 • Com es pot frenar l'especulació? Sou partidaris de limitar la compra d'habitatge a no residents?

Sí, cal limitar la compra als no residents. Els darrers 5 anys el preu de l’habitatge ha pujat un 45%. L’any 2022 1 de cada 3 habitatges va ser adquirit per un no resident. L'habitatge és un dret, ha de deixar de ser un bé de mercat. Qui vulgui venir a les Illes a desenvolupar el seu projecte de vida serà benvingut, qui vengui a especular i fer negoci no.

 • Quines mesures proposau per a garantir l'emancipació de la gent jove?

Cal posar en marxa un pla de xoc d’emancipació pels joves; en aquest pla hi ha d’haver mesures específiques com: L’impuls d’una renda jove: que ajudi a assumir les despeses de la llar, per a les persones a les persones joves a partir de 23 anys amb ingressos inferiors a
€/any. Destinar el 15% d‘HPO per a joves a totes les promocions i promocions exclusives per a joves. I ampliar els perfils de modalitats d’habitatges en les ajudes del Bo jove per a pagar el lloguer.

Així i tot, seran necessaris les mesures dirigides al mercat de lloguer. Hem d'abaixar els preus de lloguer per llei. A cap municipi de les Illes Balears, destinen un 30% d’esforç econòmic al pagament al lloguer.

PACTES

 • Sou partidaris de fer un cordó sanitari per a evitar que Vox accedeixi a responsabilitats de govern?

Tots els partits democràtics tenim la responsabilitat d’evitar que els feixistes governin el nostre País. Absolutament tots, tant de la dreta com de l’esquerra.

 • Amb quines forces estau oberts a pactar i amb quines no pactareu?

Des de MÉS per Mallorca presentam un projecte per liderar un govern valent, sense tuteles, i des de l’esquerra.

Comenta

* Camps obligatoris

Comentaris

Anterior
Pàgina 1 de 1
Siguiente
Per Per salvar la Llengua, hem d'escollir a la gent, fa dervers d'un any
Si volem salvar la nostra llengua i la nostra cultura, no podem suportar tota aquesta superpoblació més aviat selvatge, que no just no sap que quan s'entra a un local s'ha de saludar als que son a dins, sinò que no està disposada a aprendre la nostra llengua ni a adaptar- se a la nostra cultura i que continuament demostren que son capaços de maltractar- nos als naturals d'aqui, precisament per motius lingüístics. Aquestes persones que se'n vagin a Castella o a on vulguin, però aqui fan un mal tan terrible, que molts pensam que qualcú els mos envia aposta, per destruir al nostre poble.
Valoració:6menosmas
Per UNITAT!, fa dervers d'un any
Som un sol poble -el poble català- i quan parlam de sobirania nacional ens referim a la sobirania del nostre poble; és a dir, a la del conjunt de la nació catalana. Per altra banda, l'estat que convé a aquesta nació que va de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó i l'Alguer, amb una sola sobirania nacional plena, és la República catalana. Naturalment que Mallorca i la resta de parts de la nació han d'intervenir en la formació del nou estat; però han de fomentar-ne la unió, no l'atomització ("República mallorquina", "República menorquina", "República eivissenca", "República formenterera", "República alacantina", "República tortosina", "República algueresa", "República franjolina", etc.). L'aspiració de construir republiquetes regionals, provincials o comarcals, com a suposada passa prèvia per tal d'arribar a la reunificació nacional, és un error estratègic monumental que serà aplaudit pels qui volen la nostra destrucció; ja que només provoca la divisió i la feblesa del nostre poble davant dels totpoderosos estats espanyol, francès i italià, cadascun -ells sí- amb la seva única i plena sobirania.
Valoració:8menosmas
Per Miquel, fa dervers d'un any
M'agradaria poder votar a Mes. Si això significàs qualq
Valoració:8menosmas
Per periolisto, fa dervers d'un any
Poned la de los otros partidos. No os cortéis con los de derechas
Valoració:1menosmas
Per Inca, fa dervers d'un any
Quin Estatut ni quin Estatut, si s'han passat per l'arc del pont del tren els dos anteriors. El problema n9 és el text, el problema és la no aplicació del mateix. Ganes de tudar el temps, i tots sabem que mai no ens permetran que el català sigui obligatori. L'independència és l'única solució.
Valoració:3menosmas
Per Cup, fa dervers d'un any
Jo votaré a la Cup Crida per Palma día 28.
Valoració:3menosmas
Per Necessari però insuficient, fa dervers d'un any
Com assegurar els drets lingüístics dels catalanoparlants?

Català, única llengua oficial a tot el territori (continental i insular) de la nostra llengua.
Valoració:6menosmas
Per escolanets, fa dervers d'un any
Si los números salen, volveréis a ser "est escolanets" de s'inquera.
Cobrar i llengo dins sa boca.
Que os vote Txapote
Valoració:-2menosmas
Anterior
Pàgina 1 de 1
Siguiente