cielo claro
  • Màx: 16°
  • Mín:
12°

Ajuntament de Felanitx: Anunci d'obertura d’un període d’informació pública

AJUNTAMENT DE FELANITX

ANUNCI D’OBERTURA D’UN PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA

Departament d'Activitats

Expedient electrònic 2607/2017

Assumpte: activitat d’agroturisme a la finca rústica de s’Horta nova, subjecte a avaluació d’impacte ambiental ordinària

A N U N C I

En compliment del disposat a l’article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, i l’article 36 de la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, se sotmet a informació pública, per un termini de 30 dies hàbils, la documentació que més abaix es relaciona, referent a l’activitat d’agroturisme amb obres menors que està subjecte a avaluació d’impacte ambiental ordinària, a la finca rústica nomenada s’Horta nova, ubicada a la parcel·la 124, 15 (6ª volta 356) i part de les parcel·les 1, 14 (6ª volta 355), 120, 126 i 564 del Polígon 31 de Felanitx, perquè les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades hi formulin les observacions que considerin pertinents, que es poden presentar a l’Ajuntament de Felanitx:

Expedient

electrònic

Promotor

Documentació

Tipus d’activitat

Capacitat

2607-2017

SOCIO GRM SL

- AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL ORDINÀRIA

- ANNEX D’INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

- ANNEX DE CANVI CLIMÀTIC

RGE 2021-E-RE-2597 DATA 28/10/2021

AGROTURISME

40 places turístiques

2607-2017

SOCIO GRM SL

PROJECTE D’ACTIVITAT AMB OBRES MENORS

RGE 2017-E-RE-4094 DATA 18/07/2017

AGROTURISME

40 places turístiques

2607-2017

SOCIO GRM SL

ANNEX AL “PROJECTE D'ACTIVITAT D’AGROTURISME AMB OBRES MENORS”

RGE 2019-E-RC-7093 DATA 27/12/2019

AGROTURISME

40 places turístiques

2607-2017

SOCIO GRM SL

- ANNEX 2 AL “PROJECTE D’ACTIVITAT D’AGROTURISME AMB OBRES MENORS”

RGE 2021-E-RE-1985 DATA 20/08/2021

AGROTURISME

40 places turístiques

2607-2017

SOCIO GRM SL

- AMPLIACIÓ DEL DOCUMENT

ANNEX 2 AL “PROJECTE D’ACTIVITAT D’AGROTURISME AMB OBRES MENORS”

RGE 2021-E-RE-2152 DATA 08/09/2021

AGROTURISME

40 places turístiques

2607-2017

SOCIO GRM SL

- PROJECTE BÀSIC I EXECUCIÓ

APÈNDIX A L’ANNEX N.º 2 DEL “PROJECTE D’ACTIVITAT D’AGROTURISME AMB OBRES MENORS.”

RGE 2021-E-RE-2510 DATA 19/10/2021

AGROTURISME

40 places turístiques

La competència per autoritzar el projecte d’agroturisme amb obres menors, inclosos els seus annexes, correspon a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Felanitx.

La documentació anterior es pot consultar:

- A la seu electrònica de l’Ajuntament de Felanitx (ajfelanitx.eadministracio.cat) en la qual consta la documentació completa per a la seva consulta, adreça electrònica:

https://drive.google.com/drive/folders/14UoJZtUCBBRVK7owPLLTqEGCsP48YAFk?usp=sharing

- En el Departament d'Activitats de l’Ajuntament de Felanitx, de dilluns a divendres de les 9’00 fins a les 14’00 h, excepte festius. Per obtenir informació de l’expedient es podran utilitzar els mitjans (direcció postal, telèfon i fax) que s’indiquen a continuació: Ajuntament de Felanitx, Plaça Constitució núm. 1 07200 Felanitx, (Illes Balears)-Telèfon 971580051 – Fax 971583271.

Felanitx, document signat electrònicament al marge.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.