cielo claro
  • Màx: 16°
  • Mín:

Què diu sobre llengua l'Avantprojecte de Llei d’Educació de les Illes Balears?

Aquest dimecres s'ha fet públic l'Avantprojecte de Llei d’Educació de les Illes Balears i s'ha desfermat la polèmica al voltant dels articles que parlen del model lingüístic.

El Títol VI parla dels elements pedagògics específics del model educatiu propi i el Capítol I parla del Model lingüístic.

Els quatre articles que parlen de model lingüístic diuen, textualment:

Article 122

Principis del model lingüístic

1. El model lingüístic escolar de les Illes Balears s’ha de regir pels principis següents:

a) El tractament de l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües oficials, català i castellà, per garantir que al final de l’ensenyament obligatori tots els alumnes siguin competents en el ple domini d’ambdues llengües.

b) L’adquisició de la competència lingüística bàsica en, almenys, una llengua estrangera al final de l’ensenyament obligatori.

c) L’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua d’ús normal i general en les comunicacions i en l’àmbit administratiu.

d) L’ús de les llengües oficials com a llengües vehiculars de l’ensenyament en el sistema educatiu de les Illes Balears, garantint que s’usi la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en el marc normatiu actual de la normalització lingüística.

e) La possibilitat d’usar una llengua estrangera com a llengua d’ensenyament de continguts curriculars no lingüístics d’acord amb el que determini la conselleria.

f) La garantia de no discriminació de l’alumnat i de no separació dels alumnes en centres o grups diferents per raons de llengua.

g) El dret de l’alumnat a rebre el primer ensenyament en la seva llengua si aquesta és una de les oficials.

h) L’acolliment lingüístic per a l’alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu de les Illes Balears.

i) L’autonomia pedagògica dels centres docents per a l’elaboració i la implementació del seu projecte lingüístic en el marc de la normativa vigent.

j) L’acreditació de la competència lingüística necessària del professorat que exerceixi la funció docent a les Illes Balears.

2. Correspon al Govern de les Illes Balears, en el marc de les seves competències, determinar el currículum de l’ensenyament de les llengües, que comprèn els objectius, les competències, els continguts, els criteris d’avaluació i la metodologia didàctica.

3. El Govern de les Illes Balears ha de regular les condicions de l’ús de les llengües als centres educatius en el marc de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, i de les disposicions d’aquesta Llei.

Article 123

Projecte lingüístic del centre

1. Els centres educatius han d’elaborar, en el marc de la seva autonomia i com a part del seu projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al centre. Aquest projecte es dissenyarà en funció de les variables contextuals, amb la finalitat d’aconseguir que l’alumnat assoleixi les competències lingüístiques necessàries en les dues llengües oficials i, almenys, en una llengua estrangera, en funció del currículum de referència.

2. El projecte lingüístic ha d’incloure els aspectes relatius a l’ensenyament i l’ús de les llengües al centre i ha de contenir, almenys, els aspectes següents:

a) L’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a vertebradora de l’ensenyament, com a llengua d’ensenyament i com a llengua de l’àmbit administratiu i de comunicació del centre.

b) El tractament global de les llengües curriculars —la llengua catalana, la llengua castellana i les llengües estrangeres— en els processos d’ensenyament i aprenentatge.

c) Els criteris metodològics comuns per a l’ensenyament de les llengües.

d) Els criteris per a l’atenció a la diversitat específica d’alumnes d’incorporació tardana amb dèficit de coneixement de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i, si és el cas, d’altres llengües.

e) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües a la realitat sociolingüística del centre amb l’objectiu d’assolir el compliment de la normativa referida a la normalització lingüística.

f) Els criteris i instruments per al seguiment i l’avaluació del projecte lingüístic del centre.

3. La inspecció educativa ha de supervisar els processos d’elaboració i, si és el cas, de modificació dels projectes lingüístics dels centres i avaluar-ne la implementació i l’impacte en els resultats acadèmics i en els processos de cohesió i inclusió de l’alumnat.

Article 124

Programes d’acolliment lingüístic

1. La conselleria ha de regular els programes d’acolliment lingüístic adreçats als alumnes d’incorporació tardana que desconeixen les llengües oficials de les Illes Balears per proporcionar-los les destreses necessàries per accedir als continguts curriculars i garantir-los la inclusió acadèmica i social efectiva.

2. Els centres educatius, amb els recursos complementaris adients que els proporcioni l’Administració educativa, han de proporcionar una atenció lingüística i pedagògica que permeti a l’alumnat d’incorporació tardana amb dèficit lingüístic incorporar-se amb eficàcia a l’aprenentatge en funció del projecte lingüístic de centre.

Article 125

Competència lingüística del professorat

1. El Govern de les Illes Balears ha d’establir els requisits d’acreditació de la competència lingüística en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, per exercir la funció docent a les Illes Balears tant als centres públics com als privats.

2. La conselleria ha d’establir els requisits d’accés per impartir l’assignatura de llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, per exercir la funció docent a les Illes Balears tant als centres públics com als privats.

3. El Govern de les Illes Balears ha d’establir els requisits d’acreditació de la competència lingüística en llengua estrangera del professorat que imparteixi àrees no lingüístiques en llengua estrangera a les Illes Balears, tant als centres públics com als privats.

4. La conselleria ha d’adoptar les mesures necessàries per actualitzar la competència lingüística del professorat.

5. En les condicions que s’estableixin, el personal no docent dels centres educatius ha de tenir una competència lingüística adient en les dues llengües oficials per fer-ne un ús adequat en l’exercici de les funcions corresponents.

COMENTARIS

Anterior
Pàgina 1 de 1
Siguiente
Per El cambrer de ca n'Amer, fa dervers d'un any

S'agrairia una mica de treball periodístic.
A tot això falta comparar el model actual amb el model que proposa l'avantprojecte.

Valoració:1menosmas
Anterior
Pàgina 1 de 1
Siguiente

Comenta

* Camps obligatoris