cielo claro
  • Màx: 24°
  • Mín: 16°
23°

El Parlament aprova la nova Llei del Govern, que regula l’executiu i incorpora les normes del bon govern

El Parlament ha aprovat aquest dimarts la Llei del Govern de les Illes Balears, una nova norma que integra en un sol text tota la regulació del Govern i incorpora les normes del bon govern. Així doncs, l’aprovació implica la derogació de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i parcialment la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern, i s’adapta, a més, a l’Estatut d’autonomia de 2007 i a la legislació estatal vigent.

El projecte d’aquesta Llei es va aprovar en la sessió del Consell de Govern del 6 de juliol de l’any 2018 i durant la seva tramitació parlamentària ha rebut un total de 97 esmenes, de les quals se n’han incorporat 53, presentades per tots els partits polítics amb representació parlamentària. El text aprovat consta de 71 articles dividits en un títol preliminar, que estableix l’objecte de la norma, i cinc títols específics.

La nova norma estableix el règim jurídic que s’aplica al president o presidenta del Govern i al Govern de les Illes Balears i els seus membres. A més, regula l’exercici de la iniciativa legislativa i de la potestat normativa del Govern. Finalment, estableix els principis i valors que han de guiar l’actuació de l’executiu autonòmic i regula el procés de transició entre governs.

El títol primer regula la figura del president o president del Govern: tant l’elecció i el seu estatut, com les atribucions i la responsabilitat i el seu control parlamentari.

El títol segon recull el règim del Govern, és a dir, tant el règim general com les atribucions del Consell de Govern; la regulació dels òrgans de suport i de col·laboració del Govern i el control del Govern i la seva representació davant el Parlament.

És en el funcionament del Consell de Govern que trobam alguna de les principals novetats de la Llei. D’una banda, es possibilita l’assistència telemàtica a les reunions del Consell de Govern, i també es fa possible en el cas de la Comissió de Secretaris que es duu a terme abans de cada reunió del Consell de Govern. De l’altra, s’aixeca el secret dels documents que van al Consell de Govern quan formen part d’un expedient administratiu.

La transició entre governs
Així mateix, en aquest títol s’hi regula el cessament del Govern i el procés de transició d’un govern a l’altre. L’article 24 estableix per primera vegada que el Govern cessant, mentre estigui en funcions, quedarà sotmès al control parlamentari en els mateixos termes que el Govern quan es troba en funcions. És la primera vegada que la llei estableix expressament aquest precepte, el qual està avalat per la sentència recent del Tribunal Constitucional del 14 de novembre de 2018 que dona la raó a les Corts Generals quan avalen el control parlamentari del govern quan està en funcions, tot referint-se a uns fets ocorreguts quan el Govern central estava en funcions, l’any 2016.

A més a més, el Consell de Govern, en la darrera sessió abans de la convocatòria d’eleccions, haurà d’aprovar una memòria que ha d’incloure tant la informació econòmica com de projectes en execució del govern cessant. Així doncs, aquest document haurà de detallar:
L’estat d’execució del pressupost en curs.
Les disponibilitats existents de Tresoreria.
L’import de les obligacions pendents de pagar en l’exercici en curs.
L’import dels compromisos que afectin els dos exercicis següents.
L’import i les característiques de les operacions de deute concertades en l’anualitat en curs.
La relació de les actuacions en curs més rellevants i també el seu estat d’execució o de tramitació.

El títol tercer de la llei regula els membres del Govern: tant el vicepresident o vicepresidenta com els consellers i conselleres. És a dir, les condicions dels seus nomenaments i cessaments, les seves incompatibilitats i responsabilitats i les seves atribucions.

En coherència amb la voluntat d’aquesta llei per adaptar-se a la modernitat i guiar-se pel principi de transparència, s’elimina qualsevol menció al fur processal dels membres de l’executiu. D’aquesta manera, ja neix adaptada a la futura modificació de l’Estatut d’autonomia per eliminar aquest privilegi, aprovada el passat 13 de novembre al Parlament de les Illes Balears i ja en tramitació a les Corts Generals.

D’altra banda, el títol quart sistematitza la iniciativa legislativa i les potestats normatives del Govern. Una de les obligacions que estableix és que el lloc web de l’Administració autonòmica contendrà un espai específic per consultar les iniciatives normatives i el seu estat de tramitació, així com les consultes prèvies a l’esborrany, per garantir que la ciutadania té accés permanent a la informació i, així mateix, facilitar-li la participació.

Bon govern
Finalment, el títol cinquè recull els principis d’actuació del bon govern, que han de regir l’executiu de les Illes Balears. Així doncs, el Govern i els membres que en formen part han de garantir la transparència, la participació i la col·laboració ciutadana en els assumptes públics. Per aconseguir-ho s’ha d’informar de manera clara sobre l’activitat que es du a terme, s’han d’implantar mecanismes per escoltar els ciutadans i s’ha de facilitar la rendició de comptes. Així mateix, el Govern ha de promoure la col·laboració i la participació de les entitats, empreses i altres agents socials en l’acció de govern i s’ha de garantir la publicació d’estadístiques i de tota la informació d’interès públic.

També s’enumeren els principis ètics del nou Govern, com són la integritat, l’honestedat o el foment de la igualtat entre homes i dones, a més de les regles de conducta, uns principis que el Govern ja aplica gràcies a l’elaboració d’un codi ètic que ha estat assumit per tots els seus membres i els alts càrrecs que en depenen.

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris