cielo claro
  • Màx: 24°
  • Mín: 16°
22°

Transcripció del xat amb Llorenç Huguet

Va tenir lloc dia 22 de novembre

[20:03] lval ja podeu demanar torns

[20:04] lval au idò! endavant lliure. preparat UIBero

[20:05] lliure després de la passada Junta de Govern, creu que s'ha "solventat" la problemàtica dels exàmens de febrer?

[20:05] lhuguet lliure: sí, hem arribat a una solució consensuada amb el Consell d'Estudiants i esperem que

[20:05] lhuguet la discussió amb les comissions de cada Junta de Facultat o Escoles

[20:05] lhuguet es vagi fent un seguiment de la implantació dels nous estudis i

[20:06] lhuguet es decideixi què s'ha de fer amb els exàmens de febrer en cada cas. ok.

[20:06] lval endavant UIBero. preparat chatin

[20:06] UIBero Per què us vàreu negar a acceptar un consorci amb el Govern Matas (per tal de construir els nous edificis universitaris) i ara n'acceptau un amb el Pacte de Progrés? El fet que membres destacats de la conselleria tinguin vincles directes amb la UIB ha estat determinant?

[20:07] lhuguet UIBero: en aquest moment no estem discutint un consorci per a la

[20:07] lhuguet construcció d'un edifici de dret i econòmiques, sinó que en aquest moment

[20:07] lhuguet el que esperam és una transferència perquè la Universitat faci l'adjudicació de l'obra.

[20:08] lhuguet Els temes que no van agradar a la junta de govern de l'anterior consorci era que no quedava ben delimitada la propietat de l'edifici. ok.

[20:08] lval endavant chatin. preparat lliure

[20:08] chatin ¿Tiene más sintonía la UIB con el nuevo Govern que con el anterior??

[20:08] lhuguet chatin: la Universitat pretén tenir la mateixa sintonia amb el govern, sigui quin sigui.

[20:09] lhuguet Altra cosa és que en aquest moment hi ha una disposició per resoldre tots els problemes que

[20:09] lhuguet teníem plantejats des de fa temps: nous edificis, nous estudis,

[20:09] lhuguet tema accessos (carretera), suport a la investigació, etc. ok.

[20:09] lval endavant lliure. preparat UIBero

[20:10] lliure però aquestes Juntes de Centre, tendran potestat per decidir "qualque cosa"? sap que les Juntes de Facultat, actualment, no funcionen gens i molts d'estudiants no s'hi veuen representats?

[20:10] lhuguet lliure: la Junta de Centre és l'òrgan que pot presentar propostes a la Junta de Govern,

[20:10] lhuguet per tant, sí que tenen potestat de decidir, i la Junta de Govern és la que

[20:11] lhuguet determina la idoneïtat o no de la decisió presa per la Junta de Centre. Pel que fa

[20:11] lhuguet a la representativitat, esper que a les eleccions de dia 16 de desembre hi haurà

[20:11] lhuguet una alta participació i que seran ells els qui decidiran els nous equips

[20:11] lhuguet deganals, i esperam que s'obri una nova etapa més participativa a nivell de centre.

[20:12] lhuguet També voldria remarcar que el Consell d'Estudiants ha actuat com a vertader

[20:12] lhuguet òrgan de transmissió d'inquietuds i de propostes que ha fet possible

[20:12] lhuguet la negociació entre les diferents associacions d'estudiants, el Consell Executiu i també degans i directors d'escola. ok.

[20:12] lval endavant UIBero. preparat lliure

[20:12] UIBero L'increment nominal del 9 per cent als pressuposts universitaris servirà per a alguna cosa més que pagar deutes? Quin és el deute real de la UIB?

[20:13] lhuguet UIBero: la Universitat no té cap deute econòmic. El pressupost es destinarà

[20:13] lhuguet exclusivament a inversions i evidentment a Capítol 1 (de personal).

[20:14] lhuguet Pel que fa a les inversions, destacaran les inversions de millora dels

[20:14] lhuguet edificis existents, l'increment de la partida de pràctiques, l'increment

[20:14] lhuguet en les beques tant de col·laboració com d'investigació, i en la dotació

[20:15] lhuguet d'infraestructures per a laboratoris tant pel que fa als docents

[20:15] lhuguet com als investigadors. ok

[20:15] lval endavant lliure. preparat chatin

[20:15] lliure considera la UIB una universitat pública? com és que es volen dur a terme nous estudis de multimedia (amb unes matrícules desorbitades) i a l'abast de molt poca gent?

[20:16] lhuguet lliure: la UIB és una universitat pública i sempre hem declarat que entenem la seva

[20:16] lhuguet activitat com un servei públic. La Llei de Reforma Universitària contempla

[20:16] lhuguet la possibilitat d'estudis propis, que han de ser autofinançats. En qualsevol cas,

[20:17] lhuguet la matrícula estava per davall de títols propis iguals d'altres universitats del nostre entorn. ok.

[20:17] lval endavant chatin. preparat pep

[20:17] chatin ¿Va a tener más dinero la UIB con el Pacte de Progrés?

[20:18] lhuguet chatin: aquest és un compromís que va assolir el president Antich en l'acte

[20:18] lhuguet d'inauguració de curs i que en les negociacions que hem duit a terme

[20:18] lhuguet fins ara per als pressuposts del 2000 han contemplat totes les demandes

[20:19] lval endavant pep. preparat UIbero

[20:19] lhuguet que des de la UIB s'havien fet tant a aquest govern com a l'anterior. ok.

[20:19] lval endavant pep

[20:19] pep Què troba dels preus de les matrícules a les Universitats espanyoles, si els comparam amb altres països europeus?

[20:20] lhuguet pep: els preus de les matrícules estan al voltant del 12 per cent, com a mitjana, del cost real dels estudis.

[20:20] lhuguet És cert que altres països europeus hi ha una política de quasi gratuïtat, però també l'accés a la universitat és més restringit. ok

[20:20] lval endavant UIBero. preparat lliure

[20:21] UIBero Heu dit que voleu tornar a fer de la UIB una entitat integrada en la societat. Això passa per retornar el campus a la ciutat d'on mai no hauria d'haver sortit?

[20:21] lhuguet UIBero: aquest no és el fet més important per sentir-nos inserits a la societat en general.

[20:21] lhuguet El que volem dir amb aquesta integració és que cada cop més la Universitat sigui present

[20:22] lhuguet en tots els esdeveniments culturals, en els processos d'investigació del sector productiu de les nostres illes, i que

[20:22] lhuguet cada vegada abastem més les necessitats dels nostres ciutadans amb

[20:22] lhuguet una oferta d'estudis més àmplia. Dur algun tipus d'estudis a Palma

[20:23] lhuguet és un debat no encetat a la UIB i res no impedeix afrontar-lo. De totes

[20:23] lhuguet maneres, l'edifici de Sa Riera i la propera rehabilitació de Can Óleo són ja espais prou importants

[20:24] lhuguet per no sentir-nos llunyans de Palma. ok.

[20:24] lval endavant lliure. preparat chatin

[20:24] lliure És Jaume Sureda el vostre delfí?

[20:24] frende hola

[20:25] chatin ¿Va a perder autonomía la UIB con la nueva Ley del Consejo Social?

[20:25] lhuguet lliure: el rector no té delfins, però reconec els valors personals de Jaume Sureda.ok.

[20:25] frende quien sabe donde puedo mirar la cartelera de cines por intesnet

[20:25] lval ara va la resposta per chatin. esperau torn

[20:26] lval frende esta en un xat moderat. cal demanar torn teclejant un ?

[20:26] frende que?

[20:26] lhuguet chatin: el Consell Social és un òrgan de govern de la UIB, per tant, no hi ha en joc quotes

[20:27] lhuguet d'autonomia. El text actual, que s'ha de debatre en el Parlament, conté les esmenes que havia plantejat la junta de govern,

[20:27] lhuguet i per això, consideram que serà un text consensuat amb totes les forces polítiques. ok.

[20:27] lval endavant pep. preparat lliure

[20:27] pep Cóm és possible compatibilitzar sensibilitats tan diferents a l'equip de govern com les de Jaume Sureda, Avel·lí Blasco o Mercè Gambús?

[20:28] lhuguet pep: no és cap problema. Des del primer moment, vam dir que l'heterogeneïtat de l'equip de govern no impedia

[20:28] frende vaya mierda de chat que os zurzan

[20:29] lhuguet l'homogeneïtat en la recerca d'objectius i acció de govern. ok.

[20:29] lval endavant lliure. preparat UIBero

[20:29] lliure Supòs que coneix la problemàtica de l'estudiantat amb el monopoli del bar. Quina creu que pot ser la sol·lució a la mala qualitat i elevats preus?

[20:29] lliure entre d'altres coses

[20:30] lhuguet lliure: després de diferents avaluacions de la relació qualitat-preu

[20:30] lhuguet ja s'han fet algunes propostes de millora a l'actual concessionària. De cara al futur, en un proper concurs s'intentarà que hi hagi

[20:31] lhuguet una oferta més plural i potser això pot incidir en la millora

[20:31] lval endavant UIBero. preparat chatin

[20:32] UIBero La independència de la UIB pot quedar en entredit pel fet que el vicerector Avel·lí Blasco tingui una redacció de textos legals d'UM (Projecte de llei per a transferències competencials?

[20:32] lval un moment que ara torna la connexió del convidat

[20:33] lval ara va la reposta per UIBero

[20:34] lhuguet UIBero: en absolut. Una cosa és la Universitat com a institució i l'altra, l'exercici dels drets i deures dels seus professionals. El doctor

[20:34] lhuguet Blasco ha fet dictàmens per a diferents governs i diferents institucions, sense

[20:35] lhuguet que això impliqui el parer de la institució. ok.

[20:35] lval endavant chatin. preparat pep

[20:35] chatin ¿Le gusta más el trazado de la nueva carretera, con un solo tramo de desdoblamiento?

[20:36] lhuguet chatin: no m'agrada l'actual traçat de la carretera. El que nosaltres proposam és bàsicament

[20:36] lhuguet un doble nivell a la rotonda del camí dels Reis, una ampliació de l'actual traçat amb uns vorals suficients,

[20:37] lhuguet i una entrada per un pas inferior al Campus per no interferir el trànsit que ve de Valldemossa, Esporles, etc.

[20:37] lhuguet Pensam que aquest traçat combinaria la seguretat del trànsit

[20:37] lhuguet i seria respectuosa amb el medi ambient. ok.

[20:37] lval endavant pep. preparat UIBero

[20:37] pep Cóm va nèixer la idea de fer l'"espectacle" dels diplomes? No troba que el món ja està massa americanitzat?

[20:39] lhuguet pep: és una resposta a la demanda d'una millor participació de les famílies en aquest

[20:39] lliure Idò, qui és el vostre delfí? No trobau que un rector sense protestes dels estudiants quasi diàries hauria d'estar una mica avergonyit?

[20:39] lhuguet acte important de cloenda d'una etapa vital per als estudiants. No crec

[20:39] lhuguet que la nostra cerimònia sigui molt americanitzada però sí que volem

[20:40] lhuguet introduir-hi alguns elements de millora i que contengui aspectes més culturals

[20:40] lhuguet desenvolupats pels propis estudiants. ok.

[20:40] lval lliure ha d'esperar. endavant UIBero. preparat chatin

[20:40] UIBero Les aules de videoconferència són poc menys que buides. És rendible el sistema de campus extens en aquest cas? Quin cost té per a la UIB mantenir les línies RSDI?

[20:41] lhuguet UIBero: les aules de videoconferència tenen una demanda creixent d'utilització.

[20:42] lhuguet La rendibilitat del sistema no sols ho podem fer en termes econòmics sinó que la oportunitat d'accedir a estudis universitaris pugui arribar també

[20:42] lhuguet a les altres illes.

[20:42] lhuguet El curs passat van gaudir de formació universitària, reglada o no reglad,a

[20:43] lhuguet més de 1.100 eivissencs i formenterencs, i més de 800 menorquins.

[20:43] lhuguet El cost de les línies XDSI està inclòs en el conveni que té la UIB amb Telefònica a partir

[20:43] lhuguet de pertànyer a la xarxa corporativa implementada pel Govern de les Illes Balears. ok.i

[20:44] lval endavant chatin. preparat lliure

[20:44] chatin ¿Una solución al problema de la carretera sería concienciar a los universitarios para que utilizaran el transporte público?

[20:44] lhuguet chatin: aquesta sempre serà una mesura complementària i que volem incentivar

[20:45] lhuguet des de la UIB, però és evident que amb l'actual traçat, i a les hores punta, més autobusos potser col·lapsarien més la carretera.

[20:45] lhuguet El que veiem com a molt oportú és el traçat d'una línia de tren que uneixi Palma amb el Campus. ok.

[20:45] lval endavant lliure. preparat UIBero

[20:45] lliure Idoò, qui és el vostre delfí? No trobau que un rector sense protestes dels estudiants quasi diàries hauria d'estar una mica avergonyit? Fallen els estudiants o el rector?

[20:47] lhuguet lliure: jo crec que no necessitaré tenir delfí. La pròpia comunitat universitària ja decidirà qui ha de ser

[20:47] lhuguet el pròxim rector i no crec que els faci falta una indicació meva.

[20:47] lhuguet Els estudiants tenen les seves reivindicacions però també tenen els seus

[20:48] lhuguet canals institucionals, i quan fallen es recorre a les manifestacions. Que haver-n'hi, n'hi ha hagudes. ok.

[20:48] lval endavant UIBero. preparat pep

[20:48] UIBero El projecte del Parc BIT se n'ha anat a norris... Excepte per a la Universitat. Com pensau treure'n profit? Pagarà la pena fer-ho si cap gran indústria vol instal·lar-s'hi? Tenen previst fer un institut universitari de seguretat vial dins les actuacions al parc BIT?

[20:49] llado per conduir el porsche nou?

[20:49] lhuguet UIBero: sempre havíem demanat la sinèrgia entre el ParcBit i la UIB per fer

[20:50] lhuguet un gran parc cientificotecnològic. És evident que si no hi ha

[20:50] lhuguet indústries que s'hi instal·lin el projecte pot decaure per si mateix, però

[20:50] lhuguet crec que amb els nous espais ocupacionals que es deriven de la implantació

[20:51] lhuguet de la societat de la informació, aquest no serà el cas. No s'ha plantejat fer cap

[20:51] lhuguet institut universitari de seguretat vial però sí que s'ha plantejat

[20:51] lhuguet fer-ne un de ciències de la salut, i un altre de desenvolupament sostenible.

[20:51] lhuguet Tots dos estan pendents de finançament per part de la Unió Europea,

[20:52] lhuguet com a conseqüència que el Campus ha estat considerat Objectiu 2. ok.

[20:52] lval llado ha d'esperar torn. endavant pep. preparat chatin

[20:52] pep Quan serà possible estudiar medicina o belles arts a les Balears?

[20:53] lhuguet pep: també m'ho deman jo. No depèn tant de la Universitat com del Govern que ha de fer possible la impartició

[20:53] lhuguet d'aquests estudis. El que demanam des de la UIB és que la dotació sigui suficient. ok.

[20:53] lval endavant chatin. preparat lliure. després van UIBero i llado i acabarem

[20:53] chatin ¿Por qué no cobra la UIB por el aparcamiento? A lo mejor así usarían menos el coche.

[20:54] llado amb el Llado començarem

[20:54] lval llado ha d'esperar

[20:54] llado com sempre

[20:54] lhuguet chatin: en tot cas, se'n podria fer la proposta a la Junta de Govern, però molt em tem que

[20:54] lhuguet la resposta vostè ja la coneix. ok.

[20:54] lval endavant lliure. preparat UIBero

[20:54] lliure Vol dir això que el nostre rector ha convertit els estudiants en xotets de cordeta?

[20:55] lhuguet lliure: encara que tingués una vareta màgica que m'ho permetés, no ho faria.

[20:55] lhuguet Sempre he estat respectuós amb els estudiants i he valorat la seva

[20:55] lhuguet contribució al bon govern de la UIB. ok.

[20:55] lval endavant UIBero. preparat llado

[20:56] llado no necesitem preguntes necesitem respostes

[20:56] UIBero El CNP sembla creure que el Campus és ca seva. Heu formulat una queixa formal a la delegació del Govern per permetre aquesta intromissió amb motiu de la visita d'una regidora del PP? Com poden conviure vicerectors de tendències tan diferents com Jaume Sureda, Mercè Gambús, Avel·lí Blasco...?

Session Close: Mon Nov 22 20:58:05 1999 Session Start: Mon Nov 22 20:58:07 1999 [20:58] lhuguet per tant, aquest fet ja és en si mateix la queixa formal.

[20:58] lhuguet No hi ha cap problema de convivència entre els membres de l'equip de govern.

[20:58] lval la darrera llado

[20:58] lhuguet Si vostè en té coneixement, pot preguntar-ho a alguns d'ells. ok.

[20:59] llado la queixa es que viviu d'espatlles a la societat

[20:59] UIBero Algun dia la UIB serà una universitat de primera línia, en lloc de ser (com és ara), de Tercera Regional?

[20:59] llado i de cara a la pela

[21:00] llado comisions al canto

[21:00] llado enxufats per tot

[21:00] llado universiada

[21:00] llado parc bit......

[21:00] lhuguet llado: contra subjectivitats, no tinc res a dir-hi, i en qualsevol cas la meva voluntat

[21:01] lhuguet és afrontar la realitat de cada dia i sentir-me part integrant d'aquesta societat, mai viure-hi d'esquena. ok.

[21:01] lval si no hi ha més preguntes, acabarem aquí. bona nit a tothom i gràcies

[21:01] pep Adéu i gràcies

[21:01] llado gracies i a cobrar les comisions

[21:01] lhuguet Adéu i gràcies. ok.

[21:01] lliure Adéu

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris