algo de nubes
  • Màx: 13°
  • Mín: 10°
10°

Transcripció del xat amb Damià Pons

El conseller d'Educació i Cultura del Govern balear respongué als lectors de Diari de Balears Digital el passat 21 de setembre

[19:49] lval El convidat d'aquest xat moderat d'avui és

[19:50] lval Damià Pons, Conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears

[19:51] lval Per demanar torn teclejeu ? i espereu que el moderador vos doni pas

[19:51] lval jo som el moderador

[19:54] lval hola Miquel, esteim esperant el Conseller

[19:54] lval hola Carmen

[19:54] Miquel hola

[19:55] Carmen Hola. Es aquí lo del conseller

[19:55] lval Si és aquí

[19:55] Carmen Bien. Tengo ganas de hacerle algunas preguntas

[19:56] Miquel '

[19:56] lval Molt bé. Ho podràs fer. Miquel seras el primer

[19:56] Miquel ja ho crec, puc començar

[19:57] Carmen ¿Hay algún moderador? ¿Cómo se establece el orden de preguntas?

[19:59] lval .0

[20:00] bubota hola

[20:00] Miquel Quan començam?

[20:00] bubota atlas, per on es pot entrar amb el mirc_

[20:00] talp hola

[20:01] bubota lval, per on es pot entrar_

[20:01] lval El conseller ja ha arribat. Començarem en un minut.

[20:01] shark Bon vespre, conseller :)

[20:01] lval Bubota ara et donarem l'adreça

[20:02] bubota bon vespre, conseller

[20:02] Francesc Bon vespre, conseller

[20:02] ARi Buenas noches Conseller

[20:02] lval servidor: irc.atlas-iap.es port:6667 canal: #ddb

[20:02] Carmen Bon vespre, conseller

[20:02] dpons Bon vespre a tothom. ok.

[20:02] lval Endavant miquel. preparat bosses

[20:02] Miquel Bon vespre, l'any 2000 hi haurà oposicions a secundària?

[20:03] bubota gràcies, lval

[20:03] dpons miquel: és possible que no. ok.

[20:03] lval endavant bosses. preparat shark

[20:03] bosses ¿seria posible aplicar la inmersión lingüística en los centros concertados para dar un impulso a la aplicación del decreto de mínimos del catalán en estos colegios?

[20:03] Miquel quan ho sabrem?

[20:03] lval espera miquel

[20:04] shark Heu anunciat un revifament de la comissió interdeparatmental del català. En què consistirà?

[20:04] dpons bosses: l'aplicació del decret de mínims ja implica l'aplicació d'una certa immersió lingüística en

[20:04] dpons determinades matèries. ok.

[20:04] lval endavant shark. preparat talp

[20:04] shark perdó, ja he fet la pregunta.

[20:04] lval endavant talp

[20:04] talp Senyor Conseller quan es podra impartir per part dels interins biòlegs, tecnologia com al Principat, des de far 3 anys

[20:05] dpons shark: sí, aquesta comissió tornarà a entrar en funcionament

[20:05] shark En quins termes?

[20:05] dpons per coordinar la qüestió lingüística entre les diferents

[20:05] talp impartir tecnologia per part dels interins de biologia com al principat

[20:05] dpons conselleries i els diversos departaments del Govern. ok.

[20:06] dpons talp: el tema està en estudi. Encara no tenim la resolució

[20:06] lval endavant educa0-3

[20:06] Educa0-3 En relacio al cicle 0-3 en l'etapa 0-6, s'ha previst qualque tipus de regulacio legal amb competencies per part de la Conselleria d'Educacio?

[20:06] dpons decidida. ok.

[20:06] dpons educa0-3: seria desitjable socialment i pedagògicament que

[20:06] lval preparat ARi

[20:06] dpons es començàs a regular l'ensenyament de 0-3 anys

[20:07] dpons i a més hi ha un compromís d'aquest govern de procurar atendre

[20:07] dpons l'educació d'aquesta franja d'edat mitjançant convenis

[20:07] dpons amb consells i ajuntaments. La qüestió està a l'espera de saber

[20:07] dpons quines seran les possibilitats pressupostàries de què disposarem. ok.

[20:07] lval endavant ARi, preparat bosses

[20:07] ARi ¿Se desarrollará este curso el proyecto AulaBIT? (aulas informáticas en todos los centros)

[20:08] dpons ARi: Enguany s'experimentarà a 27 centres. Malauradament,

[20:08] dpons l'expectativa creada per l'altre govern no es podrà

[20:08] dpons dur a terme absolutament perquè no hi havia dotació

[20:08] dpons pressupostària. ok.

[20:08] lval endavant bosses, preparat Miquel

[20:08] bosses Amb quines competències de matèria de Cultura es quedarà el Govern balear? Transferirà el CIM la gestió dels centres propietat de l'Estat que gestiona el Govern?

[20:09] dpons bosses: la previsió és que es transfereixin aquests centres

[20:09] dpons i el govern balear fonamentalment hauria de tenir

[20:09] dpons la competència de la promoció exterior de la

[20:10] dpons cultura de les illes Balears i hauria d'ajudar a fomentar

[20:10] dpons els intercanvis culturals entre les illes. ok.

[20:10] lval endavant Miquel, preparat shark. Llista: Miquel, shark, bubota, talp, bosses, ARi.

[20:10] Miquel es crearà una altra escola oficial d'idiomes a Palma?

[20:10] dpons Miquel: és necessària, perquè l'actual està saturada. Estaria

[20:10] dpons bé que hi hagués capacitat pressupostària per fer-ho. ok.

[20:11] lval endavant shark, preparat bubota.

[20:11] lval shark????

[20:11] lval preparat bubota

[20:11] shark Quines actuacions són previstes per dur la política lingüística més enllà del Govern balear com a institució?

[20:12] dpons shark: és evident que la política lingüística ha d'arribar

[20:12] dpons a tota la societa, i per això durem a terme campanyes

[20:12] dpons específiques en els àmbits del comerç, del món del lleure,

[20:12] dpons dels mitjans de comunicació, del cinema, esportiu, etc.

[20:12] dpons ok.

[20:12] lval endavant bubota, preparat talp

[20:13] bubota senyor Conseller, teniu previst alguna cosa en relació a la llengua vehicular general de l'ensenyament? Es podrà triar? Serà sols en català? Ho ha estudiat o planificat ja la seva Conselleria?

[20:13] dpons bubota: la llei de normalització lingüística marca

[20:13] dpons com a objectiu l'ús com a llengua vehicular de l'ensenyament

[20:14] dpons la llengua catalana.ok.

[20:14] lval endavant talp, preparat bosses

[20:14] talp s'aplicara la immersió lingüística a tots els centres de les Illes de bon de veres a partir d'ara, ja l'ha contestada a shark crec

[20:15] dpons talp: s'haurà d'elaborar el projecte lingüístic de centre, i s'haurà

[20:15] dpons d'aplicar el decret de mínims. Més enllà del mínim del 50 per cent

[20:15] dpons que marca l'esmentat decret, els consells escolars podran ampliar

[20:16] dpons l'oferta d'ensenyament en llengua catalana en el centre i comptaran

[20:16] dpons amb el suport de l'administració. ok.

[20:16] lval endavant bosses, preparat ARi.

[20:16] bosses Com pensa fer-ho per equiparar els equipaments i condicions del col.legis públics 100% als dels privats-concertats?

[20:16] dpons bosses: és evident que els col·legis públics tenen necessitat

[20:17] dpons d'inversions importants i procurarem atendre-les. ok.

[20:17] lval endavant ARi, preparada Joana39

[20:17] ARi No cree que Internet y la ofimática habrían de ser contenidos básicos, (como leer o escribir con papel) en el curriculum de primaria y ESO.?

[20:17] shark Són certes les ramors d'un nou consell del català, el qual integrarà ajuntaments, conselles, ?

[20:17] lval espera el teu torn shark.

[20:17] shark Són certes les ramors d'`un nou con

[20:17] dpons ARi: sí, haurien de ser instruments bàsics. Procurarem millorar

[20:18] shark perdó

[20:18] dpons els equipaments informàtics dels centres educatius, sobretot els de primària. ok.

[20:18] lval endavant Joana39, preparat Educa0-3

[20:18] Joana39 Tenc entes que les assessories tècniques d'educacio s'han donat a dit. Es aixi? Si no, quin criteri s'ha seguit per donar-les?

[20:19] dpons Joana39: les assessories tècniques s'han donat en base al criteri

[20:19] dpons de les necessitats d'una nova administració educativa i dels

[20:19] dpons programes que pretenia dur a terme. ok.

[20:19] lval endavant Educa 0-3, preparat shark.

[20:19] Educa0-3 perque no s'ha obert aqui una seu de l'IEC?

[20:20] dpons Educa 0-3: creim que el problema no és si existeix una seu o no,

[20:20] dpons sinó reconèixer l'autoritat científica de l'IEC, i aquesta

[20:20] dpons conselleria i aquest govern la reconeixen. ok.

[20:20] lval endavant shark, preparat bubota (shark, repeteix la pregunta...)

[20:20] shark són certes les ramors d'un nou consell social del català, amb participació de la societat civil? Com s'integrarà aquesta societat? Quin cost tindrà aquest consell?

[20:21] dpons shark: ara com ara, únicament podem manifestar la voluntat de

[20:21] Roger ?

[20:21] dpons crear un consell social de la llengua catalana com a espai

[20:21] dpons de debat i de reflexió sobre la situació de la llengua i el

[20:21] dpons seu procés de normalització lingüística. ok.

[20:21] lval endavant bubota, preparat vialfas.

[20:21] bubota la llei de normalització lingüística marca que la llengua vehicular a l'ensenyament és el català, però, han pensat en inspeccions o altres mitjans perquè sigui així realment? A Mallorca tenim males experiències de lleis que no es cumplien. Som molts que ara confiam amb vosaltres perquè ho dugueu a terme.

[20:22] dpons bubota: efectivament, pretenem dur a terme l'aplicació de la llei

[20:22] dpons de normalització lingüística i els serveis d'inspecció també

[20:23] dpons han de vetlar perquè aquest objectiu es compleixi. ok.

[20:23] lval endavant vialfas, preparat bosses.

[20:23] lval vialfas....

[20:24] lval endavant bosses, preparat raixa

[20:24] bosses d'on pensa treure els diners suficients per cobrir el dèficit de l'anterior conseller?

[20:24] dpons bosses: el dèficit d'educació s'haurà de resoldre procurant

[20:24] dpons una renegociació amb l'Estat de les transferències d'Educació, les xifres

[20:25] vialfas es té previst augmentar la dotació econòmica dels centres públics?

[20:25] dpons són tan aclaparadores que resultaria mal de justificar

[20:25] dpons que l'Estat no entengués la necessitat de la revisió. ok.

[20:25] lval OK vialfas, preparat raixa

[20:25] shark quants càrrecs heu cessat per proximitat ideològica amb el PP

[20:26] dpons vialfas: en la mesura que els pressuposts ho permetessin

[20:26] dpons seria necessari fer-ho especialment en els centres d'educació infantil i primària. ok.

[20:26] lval espera shark el teu torn.

[20:26] lval endavant raixa.

[20:26] raixa s'ha pensat en resoldre d'alguna manera la problemàtica que representen els alumnes estrangers que s'incorporen a les classes començat el curs i que sovint no es poden entendre amb ningú i molt menys seguir el curriculum?

[20:26] lval preparat ARi

[20:27] dpons raixa: pretenem intensificar els grups d'acollida i l'educació

[20:27] dpons compensatòria i els tallers de llengua i cultura. ok

[20:27] lval endavant ARi, preparat Roger

[20:27] ARi No es mejorar los equipamientos informáticos que hoy existen lo que hay que hacer sinó poner en marcha el proyecto AulaBIT, que en la anterior legislatura si disponía de presupuesto según aseguró el Conseller d´Hisenda anterior.

[20:27] dpons ARi: en els pressuposts que nosaltres hem trobat, no hi havia

[20:28] dpons cap partida per al projecte íntegre de l'Aula Bit.

[20:28] dpons Un programa semblant consideram que seria d'implantació convenient. ok.

[20:28] lval endavant Roger, preparat talp

[20:28] Roger Hi ha alguna previsió per crear un museu marítim

[20:29] dpons Roger: el Govern balear, en la mesura que la promoció cultural

[20:29] dpons és competència dels consells insulars, tan sols podria col·laborar

[20:29] dpons en una iniciativa d'aquestes característiques. Consider que seria

[20:29] dpons lògic que a un país enmig del mar, hi hagués un museu marítim. ok.

[20:29] lval endavant talp, preparat shark

[20:30] talp L'Institut de S'Arenal (llucmajor) ara està a una especie de "chalet provisional" des de l'any passat, quan s'inagurara el centre.

[20:30] dpons talp: la previsió és que s'inauguri a mitjan novembre. Mentrestant

[20:30] dpons agraïm la paciència infinita que han hagut de tenir

[20:30] lval llista: shark, educa0-3, castell, joana39, jaume, escipion, ARi

[20:30] dpons els pares, els professors i els alumnes. ok.

[20:30] lval endavant shark, preparat Educa0-3

[20:30] shark quants càrrecs heu cessat per proximitat ideològica amb elPP

[20:31] dpons shark: aquells que tenien la característica de ser càrrecs de confiança del PP han cessat

[20:31] dpons perquè la seva tasca anava lligada a l'administració del PP. ok.

[20:31] lval endavant Educa0-3, preparat Castell.

[20:31] Educa0-3 televisio Balear...?

[20:32] dpons Educa0-3: és evident que a les Balears hi hauria d'haver

[20:32] dpons una oferta de mitjans de comunicació en general més abundant en llengua catalana

[20:32] dpons i la manera d'arribar a aquest objectiu s'hauria d'estudiar a fons

[20:32] dpons i probablement passaria per trobar una fórmula particular

[20:33] dpons per a les Balears amb la implicació d'iniciativa pública i privada

[20:33] dpons a la vegada. ok.

[20:33] lval endavant Castell, preparada Joana39.

[20:33] Castell Quan començaran les classes a l'I.E.S. de Sineu? Me podria donar una explicació coherent, raonable i creible del retard que du aquest institut?

[20:34] dpons Castell: Dilluns dia 27. L'administració anterior s'hauria d'haver espavilat més a temps. ok.

[20:34] lval endavant Joana39, preparat Jaume.

[20:34] Joana39 Com es possible, senyor Conseller, que ja circulin fotocopies de l'ordre de convocatoria de places d'inspectors d'educacio, si encara voste no l'ha signada i publicada?

[20:34] dpons Joana39: perquè s'ha passat a informació dels sindicats per

[20:34] dpons tenir en compte el seu criteri, d'acord amb la nostra

[20:35] dpons voluntat política d'implicar en les decisions els diversos

[20:35] dpons sectors de l'educació. ok.

[20:35] lval endavant Jaume, preparat escipion

[20:35] JAUME És sabuda la poca motivaci" del professorat per formar part d'equips directius. Es pensa incentivar de qualque manera la funci" directiva?

[20:35] dpons Jaume: és evident que cal reconèixer la importància de la tasca

[20:36] dpons dels equips directius en el funcionament dels centres, per això

[20:36] dpons seria ben raonable que l'administració establís mecanismes d'incentivació

[20:36] dpons per a aquesta tasca. ok.

[20:36] lval Endavant escipion, preparat ARi

[20:36] escipion Que piensan hacerpara la practica del deporte para los mayores

[20:36] mdiaz Habida cuenta que el Estado español es aconfesional, ¿que hara el Govern, y especificamente su Conselleria para restablecer en las aulas la libertad de culto?(Cuando en la actualidad se encuentran tomadas por los enviados de la religion catolica)

[20:37] dpons escipion: correspon a la direcció general d'esports, inclosa dins la conselleria

[20:37] lval mdiaz, demana torn per favor.

[20:37] dpons de benestar social, respondre a aquesta pregunta. Així i tot, li

[20:37] Joana39 Senyor Conseller, Em sap molt de greu haver-li de dir que les fotocopies de la convocatoria al cos d'inspectors que jo he vist no les ha passades cap sindicat, sino personal de la seva confiança.

[20:37] dpons voldria dir que sobretot correspon als consells insulars

[20:37] dpons la promoció de la pràctica de l'esport. ok.

[20:37] lval endavant ARi, preparat verger

[20:37] ARi Veo que no se considera AulaBIT (o similar), prioritario en un presupuesto de 50.000 mill.s no caben 1.000 para dar una educación básica en el año 2000. ¿!?

[20:38] escipion SrPons con su contestacion no me ha dicho vds nada

[20:38] dpons ARi: ningú no ha dit que no es consideri prioritària l'Aula bit, però encara estam en la fase d'elaboració dels pressuposts i per

[20:38] dpons tant no sabem els recursos que podrem assignar a la introducció

[20:39] dpons de les noves tecnologies en el món educatiu. ok.

[20:39] lval endavant verger, preparada Carmen

[20:39] verger L'anterior conseller d'economia Sr. Rami em va dir que valia més que aprengués anglès en lloc de demanar botxades com per exemple fer que el sistema operatiu a emprar en el pla AulaBIT sigui en català en lloc de en castellà. Serà en català amb aquest no govern?

[20:39] verger perdó: nou govern

[20:39] dpons verger: creim que la llengua base del sistema informàtic ha de ser la llengua catalana. ok.

[20:39] lval endavant Carmen, preparat Educa0-3

[20:40] Carmen Sóc interina i no se m'ha baremat l'experiència docent del darrer curs. Vaig reclamar dins del plaç des d'Eivissa i ha estat desestimada. Ha segut prou freqüent no atendre reclamacións interposades des d'Eivissa. ¿Sap el que ha passat amb les reclamacións interposades des d'aci?

[20:41] dpons Carmen: acostumam a atendre les reclamacions. ok.

[20:41] lval endavant Educa0-3

[20:41] Educa0-3 la problematica d'Eivissa (Xarc, etc.), s'ha resolt minimament?

[20:41] lval preparat shark.

[20:42] lval Joana39 ferà la darrera pregunta.

[20:42] dpons Educa0-3: és una problemàtica complexa i de resolució no immediata

[20:42] escipion Sr Pons le hice una pregunta y vds no me ha contestado loque le pedi

[20:42] dpons mentrestant hem proposat a l'institut Xarc el doble torn

[20:42] lval Llista: shark, talp, Verger, escipion, Joana39.

[20:42] dpons perquè creim que es la solució pedagògica més adient per solventar

[20:42] dpons el tema de la massificació del centre. ok.

[20:42] lval endavant shark, preparat talp

[20:43] shark es veritat que manté a l+ex-director general Miquel Sbert

[20:43] dpons shark: el senyor Miquel Sbert és funcionari de la casa, a més de ser

[20:43] dpons una persona amb solvència demostrada en educació. Ara bé, no té en aquests

[20:44] dpons moments cap càrrec polític. ok.

[20:44] lval endavant talp, preparat verger.

[20:44] talp El professor que segons el meu parer va ésser expedientat injustament el sr. Palou, pel PP, farn alguna cosa vostes o s'haura d'arribar a un contensios administratiu.

[20:44] lval Ok Bel, et possarem a la llista. La darrera ets tú.

[20:45] dpons talp: la sanció ja ha estat complida i el senyor Palou s'ha reincorporat a un IES de Palma. ok.

[20:45] lval endavant Verger, preparada Joana39.

[20:45] lval Verger???

[20:46] verger A l'anterior legislatura la Generalitat Valenciana va invertir 96.000 milions a les universitats valencianes (4). Això dona 24.000 milions per universitat. Quants milions invertirà el Govern Balear els propers 4 anys a la UIB

[20:46] dpons Verger: són necessàries inversions considerables a la UIB, sobretot

[20:46] dpons per completar els equipaments del campus (multiaulari, paranimf, biblioteca).

[20:47] verger quants?

[20:47] dpons La nostra decisió és afrontar aquestes mancances.ok.

[20:47] lval endavant Joana39, preparada Bel. Amb Bel acabam.

[20:47] Joana39 Sr. Conseller, em pot dir que opina del cas Josep Palou, un "pobre" professor de Práctiques d'electronica desplaçat de l'IES Aurora Picornell, després d'haver maltractat cruelment a alumnes i carrecs directius del centre esmentat?

[20:47] dpons Verger: la previsió concreta per a aquests equipaments estaria al voltant d'uns 4.000 milions de pessetes. ok.

[20:48] dpons Joana39: la problemàtica és més complexa que allò que permetria

[20:48] ARi 24.000-4.000=20.000

[20:49] dpons valorar el fet en una sola frase. ok.

[20:49] lval Endavant Bel.

[20:50] Joana39 Gracies, senyor conseller, pero es la segona vegada que em respon i no em diu res

[20:50] lval Bel????

[20:50] dpons Joana39: són respostes suficients per a qui les vulgui entendre. ok.

[20:51] lval Moltes gràcies a tothom. Tornarem la setmana que ve. Ara podeu continuar vosaltres mateixos.

[20:51] Educa0-3 Bona nit, sr. Conseller

[20:51] verger Gràcies Llorenç, gràcies Sr. Conseller

[20:51] lval Moltes gràcies conseller.

[20:51] dpons Salut a tothom. Bona nit. ok.

[20:51] lval Bona nit.

[20:51] talp gràcies senyor conseller, bona nit

[20:52] Bel Sr. conseller continuarà la conselleria amb el pacte d'interins de la secundària tal com està o s'obriran les bosses del grup b per tal de no barrar el pas als joves professors o a tots aquells que no entraren en la convocatòria l'any 1998?

 

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris