muy nuboso
  • Màx: 21°
  • Mín: 14°
19°

El conseller d'Interior s'ha de disculpar

El dimecres dia 1 d'octubre, durant una compareixença parlamentària, el conseller d'Interior del Govern, Sr. Rodríguez, va fer unes declaracions absolutament falses i difamatòries sobre la Sra. Catalina Antich i Oliver, funcionària de carrera del cos d'assessors lingüístics de l'Administració autonòmica. El conseller va afirmar que la Sra. Antich s'havia beneficiat d'un tracte de favor per guanyar la seva plaça de funcionària gràcies a la seva relació familiar amb l'expresident del Govern de la comunitat. Segons el conseller, l'anterior executiu hauria fet una convocatòria a mida de la Sra. Antich perquè aquesta, que és llicenciada en història, pogués participar en les oposicions. Atès que aquestes afirmacions, que són rotundament falses, han provocat un gran dany moral a la Sra. Antich, les persones sotasignades consideram que l'opinió pública té el dret de saber la veritat dels fets a fi que cadascú pugui jutjar la gravetat de la falsedat en què ha incorregut el conseller d'Interior.

1. D'acord amb la convocatòria de les oposicions per a cobrir places d'assessors en què va participar la Sra. Antich l'any 2001, els aspirants havien de tenir la titulació de llicenciat en filosofia i lletres, filologia, geografia i història, filosofia i ciències de l'educació o sociologia. Val a dir que, en la convocatòria de les oposicions de l'any 1993, que són les darreres realitzades pel Govern abans de les del 2001, el ventall era encara més ampli, ja que hi podia accedir qualsevol persona amb una titulació superior.

2. Les titulacions requerides en les oposicions del 2001 són les mateixes que es demanen per opositar a les administracions de les altres comunitats on el català és llengua oficial (Generalitat Valenciana i Generalitat de Catalunya). D'altra banda, dins i fora de l'Administració autonòmica balear, moltes persones que exerceixen com a assessors no són llicenciats en filologia catalana i, això no obstant, són excel·lents professionals.

3. En la convocatòria de les oposicions que el Govern del Partit Popular pretenia fer l'any 1999, es varen reduir les titulacions que donaven accés a les proves d'assessors, que quedaven restringides als llicenciats en filologia catalana (o amb una titulació equivalent). S'ha de tenir en compte que aquesta titulació és relativament recent, de manera que molts dels funcionaris interins que ocupaven places d'assessor a l'Administració autonòmica l'any 1999 (com la mateixa Sra. Antich, funcionària interina des de l'any 1996) quedaven automàticament exclosos de la convocatòria. Es donava la paradoxa que el mateix Govern que convocava les oposicions impedia que hi accedissin els funcionaris interins que, tot i no ser llicenciats en filologia catalana, durant anys havien prestat els seus serveis a l'Administració autonòmica com a assessors lingüístics.

4. En les oposicions de l'any 2001, varen obtenir plaça com a funcionaris de carrera del cos d'assessors lingüístics la Sra. Antich i tres persones més, algunes de les quals són llicenciades en filologia catalana i altres no. Totes quatre persones posseeixen el certificat D, de coneixements superiors de català, i varen haver de superar quatre exàmens davant un tribunal integrat per tres funcionaris de l'Administració autonòmica, pel director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB i per un representant del món sindical. Un dels exàmens es basava en un temari específic sobre lingüística, filologia, sociologia del llenguatge i planificació lingüística. El fet d'haver superat aquestes proves garanteix la preparació d'aquestes persones per exercir la seva tasca com a assessors, independentment de la titulació acadèmica que els va permetre accedir-hi.

De tot quant hem exposat fins aquí es pot deduir que en el procés d'ingrés de la Sra. Antich com a funcionària de carrera de l'Administració autonòmica no hi va haver cap irregularitat ni tracte de favor. Per aquest motiu, denunciam la situació d'indefensió en què es troba actualment la Sra. Antich, l'honorabilitat de la qual ha estat qüestionada per boca de qui és el seu superior jeràrquic. El conseller d'Interior, per raó del seu càrrec, coneix (o hauria de conèixer) tota la informació exposada més amunt. Si el conseller realment tingués constància que en el procés de contractació de la Sra. Antich s'ha produït alguna irregularitat, el seu deure seria denunciar-ho pels procediments legals adequats i iniciar els tràmits per rescindir el contracte d'aquesta funcionària. Altrament, no tindrem més remei que pensar que el conseller d'Interior no només ha faltat a la veritat conscientment, cosa gravíssima en qui ocupa un càrrec públic, sinó que ha emprat la calúmnia per fer un ús partidista de les circumstàncies personals d'una de les seves subordinades, sense aturar-se a pensar en l'ofensa i el dany moral que podia causar a aquesta persona.

Per tot això, les persones sotasignades exigim al conseller d'Interior una rectificació pública de les seves afirmacions i una disculpa, també pública, a la Sra. Antich, com a reparació del mal que li ha causat.

Margalida Palou Pascual i d'altres 85 firmes més de funcionaris i professionals. Palma.

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris