nubes rotas
  • Màx: 23°
  • Mín: 23°
24°

La Formació Professional

Un dels objectius dels creadors de la LOGSE fou la dignificació de la Formació Professional (FP) que, en aquells moments havia quedat obsoleta i es trobava en una situació d'allunyament progressiu amb el mercat de treball. Per això es varen preveure una sèrie de mecanismes, alguns dels quals encara avui no s'han posat en funcionament. El primer de tot va ser el d'endarrerir dos anys la incorporació de l'alumnat a la formació professional reglada i exigir o bé el Graduat en Educació Secundària, o bé la superació d'una prova d'ingrés per accedir als cicles formatius de grau mitjà. Així s'aconseguia assegurar als alumnes una mínima cultura general i uns hàbits d'estudi i treball que permeten un major rendiment escolar i la possibilitat d'assimilar continguts més complexos, indispensables per ser capaços d'adaptar-se a uns llocs de treball que es troben immersos dins un canvi continu i que cada dia són més interdisciplinars. Dins la mateixa línia, es va creure convenient lligar l'accés als cicles formatius de grau superior a la prèvia obtenció del títol de batxillerat. Per pal·liar els possibles buits de coneixements preprofessionals dels joves que comencen la FP es va preveure la introducció de continguts de l'anomenada formació professional de base dins l'Ensenyament Secundari Obligatori, cosa que es va fer, per una part creant l'àrea de Tecnologia i oferint optatives d'iniciació professional i, per una altra, amb uns dissenys curriculars que incloïen la potenciació d'habilitats preprofessionals dins les àrees tradicionals, si bé en aquest darrer camp encara manca molta feina per fer.

La posada en funcionament de tot aquest nou pla formatiu va coincidir amb l'impuls que la Unió Europea, a través dels Fons Socials Europeus, vol donar a la FP, la qual cosa ha suposat que s'hagin pogut dotar els centres de modernes instal·lacions i del material necessari per poder assolir amb èxit els seus objectius.

Unes altres cinc-centes és el que ha succeït amb la FP no reglada, altrament anomenada formació professional ocupacional. La LOGSE preveia la creació d'una veritable òsmosi entre aquesta i la formació professional reglada, de forma que es complementassin i s'enriquissin mútuament. Teòricament un treballador hauria de poder convalidar una experiència de x anys de treball en un cert lloc de feina, o les certificacions de determinats cursets de formació professional ocupacional amb alguns mòduls de certs cicles formatius, de tal manera que després pogués cursar els mòduls que li restassin per assolir el títol coresponent de la formació professional reglada.

Que jo sàpiga, ni el Ministeri d'Educació i Cultura, ni el de Treball, ni cap de les conselleries respectives de les Comunitats Autònomes amb les competències transferides, no han fet cap passa per desenvolupar aquesta magnífica idea que afavoriria les oportunitats de qualificació i requalificació dels treballadors, i fer possible a la pràctica el que ja ho és a la teoria.

És clar que això passa per assignar les competències de FP ocupacional a la Conselleria d'Educació, la qual hauria de ser la que dissenyàs els cursets de tal forma que servissin uns per ajudar els que al seu moment no varen poder obtenir el títol corresponent, i altres de requalificació i formació permanent dels que sí el tenen. Naturalment això implica unes normes estrictes quant a les titulacions i capacitacions del professorat que imparteix aquests cursets, que haurien de ser les mateixes que els de la formació professional reglada, el contrari del que passa avui en dia.

Tanmateix, malgrat que són evidents els beneficis que es derivarien d'aquest desenvolupament, és molt difícil que es dugui a la pràctica, ja que suposaria llevar una font de financiació paral·lela a través dels Fons Socials Europeus a alguns sindicats i associacions que organitzen aquests cursets amb el professorat que ells creuen convenient i els continguts que ells troben, sense cap tipus de planificació de futur ni connexió amb la formació professional reglada.

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.

Comenta

* Camps obligatoris