cielo claro
  • Màx: 29°
  • Mín: 24°
32°

Ordenació o urbanisme

Curiós i interessant debat l'encetat arran de l'aprovació de les dues moratòries qualificades com a urbanístiques. El bessó de la controvèrsia es troba en les opinions que consideren el Consell Insular com a incompetent per dictar aquesta norma a causa que som davant la matèria urbanisme. El primer que cal afirmar és que les dues institucions han triat la mateixa via per fonamentar la decisió, és a dir, la via de l'article 51 de la Llei del Sòl de 1976, palesant una mancança greu i que s'hauria de restituir com és que a la Llei Balear d'Ordenació Territorial no estigui previst la suspensió de planejament mentre es redacten i tramiten les Directrius d'Ordenació. La segona reflexió que és adient, és constatar l'embull que les pròpies exposicions de motius d'ambdues normes es fan sobre què es cada cosa. Existeix una jurisprudència constitucional relativament clara, que delimita el conflicte entre dret de propietat i legislació bàsica sobre protecció del medi ambient (de titularitat estatal dotes dues), i l'ordenació del territori i l'urbanisme (de titularitat autonòmica totes dues). Així, precisament la peculiaritat absoluta de la naturalesa jurídica dels Consells Insulars com a òrgans locals i autonòmics a la vegada, ens posa sobre la pista de la manca de referents per delimitar les dues matèries de competència autonòmica, perquè només a Balears aquestes competències poden recaure en dues institucions diferents amb colors polítics distints. Certament la justificació de l'acord del Consell és una constant referència a matèria territorial prenent com a fonament la redacció dels criteris del Pla Territorial Parcial de l'illa de Mallorca, potestat de redacció que és ben discutible ja que la Llei d'Ordenació pareix exigir per poder fer tal actuació que les Directrius estiguin aprovades. Ara bé, també és ben possible interpretar que aquesta exigència és també aplicable a la redacció i aprovació dels Plans Directors Sectorials com el de Ports Esportius, amb unes conseqüències imprevisibles i en tot cas molt greus però que escapen a aquest article. Doncs bé, intentem esbrinar què és això de l'ordenació del territori. La Carta Europea de l'Ordenació del Territori defineix aquest concepte com l'expressió espacial de la política econòmica, social, cultural i ecològica de tota la societat. La Llei d'Ordenació Territorial diu que la política territorial és el conjunt de disposicions legals, plans, programes i actuacions que, amb una visió integrada i conjunta, desenvolupa un Govern de manera que les accions territorials responguin als desitjos socials de benestar i, en definitiva, a la millora de la qualitat de vida de les persones individuals i de la societat. El Tribunal Constitucional per la seva banda, diu que el títol d'ordenació del territori té per objecte l'activitat consistent en la delimitació dels diversos usos a què es pot destinar el sòl o espai físic territorial, el nucli fonamental d'aquesta matèria competencial és constituït per un conjunt d'actuacions públiques de contingut planificador el projecte de les quals consisteix en la fixació dels usos del sòl i l'equilibri entre les distintes parts del mateix territori (Sentència 28/1997). Per tant, veim que l'ordenació del territori és genèrica i general, si bé amb una interpretació extensiva ho podria abarcar gairebé tot. Però clar la pregunta clau és saber si la desclassificació de terrenys és ordenació del territori. Classificar és una tècnica de categorització del sòl segons la seva destinació urbanística bàsica. L'ordenació del territori establerta s'aconsegueix, se du a la pràctica mitjançant les tècniques urbanístiques entre les que trobam la desclassificació. En definitiva, el Consell exerceix la seva competència en urbanisme i aplica una tècnica urbanística. El problema és que sense que s'hagin aprovat els instruments d'ordenació territorial, com es pot determinar aquesta? És suficient l'Avanç de Directrius? Si no és suficient la motivació de l'acord del Consell les conseqüències jurídiques que això provocaria no serien la seva nul·litat, no per falta de competència, sinó per mancança d'un instrument previ? O resultarà suficient els motius al·legats com la pressió urbanística per donar validesa a la decisió urbanística? En tot cas, el culpable perquè ha incomplit els terminis legals per a l'aprovació de les Directrius fixats a la mateixa Llei d'Ordenació és el Govern Balear, i això pot tenir poca força jurídica però políticament és una victòria, encara que una victòria trista perquè al final el territori es continua destruint.

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.

Comenta

* Camps obligatoris