algo de nubes
  • Màx: 26°
  • Mín: 20°
23°

El Consell de Govern aprova el límit màxim de despesa no financera per al 2018

Caib

El Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha aprovat el límit màxim de despesa no financera per a l’exercici de 2018 de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el qual queda fixat en la quantia de 4.086.543.730 euros.

L’Acord autoritza la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques perquè faci les actuacions que calguin amb la finalitat de complir les obligacions de comunicació d’aquest límit màxim i de presentació de la documentació complementària que calgui, davant el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública espanyol i davant el Consell de Política Fiscal i Financera, i també amb la finalitat de presentar aquest límit màxim davant el Parlament perquè, si escau, el ratifiqui, en els termes que preveu la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat financera i sostenibilitat pressupostària, disposa que l’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals han d’aprovar un límit màxim de despesa no financera, límit que ha de ser coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb la denominada regla de despesa, i que marca el sostre de l’assignació de recursos dels pressuposts respectius.

La mateixa Llei orgànica delimita aquesta regla de despesa, de manera que la variació de la despesa computable de l’Administració de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals —això és, en essència, la despesa no financera— no ha de superar la taxa de referència de creixement del producte interior brut a mitjà termini de l’economia espanyola, taxa que ha de calcular el Ministeri d’Economia i Competitivitat i que constitueix, en darrera instància, la principal referència que han de tenir en compte aquestes administracions públiques en l’elaboració dels seus pressuposts generals anuals.

En aquest mateix sentit es pronuncia la Llei 14/2014, que estableix que en l’elaboració dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma s’ha de tenir en compte la variació màxima de la despesa computable en l’exercici corresponent, d’acord amb la regla de despesa que regula l’article 12 de la Llei orgànica 2/2012, i a continuació inclou les despeses que no s’han de computar a aquest efecte. A més, l’apartat 2 del mateix precepte legal disposa que el Consell de Govern, abans de l’1 d’agost de cada any, ha d’aprovar el límit màxim de despesa no financera a què es refereix l’article 30 de la Llei orgànica esmentada, límit que ha de ratificar posteriorment el Parlament, mitjançant el debat i la votació del Ple de la cambra.

D’aquesta manera, en la sessió de dia 7 de juliol de 2017 el Consell de Ministres va aprovar definitivament, entre d’altres, els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic del conjunt de les comunitats autònomes per als exercicis de 2018, de 2019 i de 2020, els quals queden fixats, pel que fa a l’any 2018, en el 0,4 % de dèficit —o necessitat de finançament— i en el 24,1 % de deute públic respecte del producte interior brut, per al conjunt de les comunitats autònomes.

A partir d’aquestes magnituds, i una vegada que el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha tramès la informació necessària respecte dels recursos integrants del sistema de finançament autonòmic que gestiona, el Govern, en compliment de la legislació esmentada, està en condicions d’aprovar aquest límit màxim de despesa no financera de la Comunitat Autònoma per a l’any 2018, com a passa prèvia a la tramitació del projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l’exercici esmentat.

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris