cielo claro
  • Màx: 24°
  • Mín: 16°
24°

Atlas demana a la Comissió del Mercat de Telecomunicacions que precinti Bitel

Afirma que el servidor semipúblic no està inscrit en el Registre Especial per actuar com a proveïdor d'internet

L'empresa proveïdora d'accés a internet Atlas IAP S.L. ha demanat a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions que obri un expedient sancionador i precinti els equips i les instal·lacions de Bitel «per prestar serveis sense títol habilitant a tal efecte».

Atlas recorda que Bitel «no es troba inscrita en el Registre Especial per actuar com a proveïdor del servei d'internet i que no gaudeix de cap autorització o títol habilitant per exercir aquestes funcions». Per tot això, sol·licita a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions que les sancions previstes en l'article 79 i següent de la Llei General de Telecomunicacions del 24 d'abril de 1998.

La denúncia presentada per l'advocat Francesc Gilet exposa el següent: «Que l'entitat manant exerceix i presta serveis com a proveïdor d'accés a internet i que ha obtingut la pertinent autorització administrativa, posteriorment transformada en autorització general Tipus C, amb constància al Registre Especial d'Autoritzacions Generals».

«Exposat això com a conseqüència de diverses informacions aparegudes en els mitjans de comunicació, s'iniciaren tràmits de consulta en el Registre Especial a fi d'esbrinar si l'entitat mercantil Bitel S.A. (Baleares de Innovación Telemàtica S.A.)... es trobava inscrita en l'esmentat Registre Especial, sent així que des de la seva constitució, el juny del 1994, ve exercint com a proveïdor del servei a internet de manera continuada. Efectivament, dita consulta dit resultat negatiu, amb evident sorpresa, ja que un dels socis majoritaris és el mateix Govern de la Comunitat Autònoma, a través d'una de les seves conselleries».

Consegüentment amb tot l'anterior, i sense perjudici de les accions de rescabalament que pugui instar Atlas Iap S.L., a l'empara de l'article 69 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en relació amb l'article 85 de la Llei 1998, mitjançant el present escrit es formula manifestació de fets relatius a la conducta de Bitel S.A. com a proveïdor de serveis d'internet, per presumpta infracció molt greu prevista a l'article 79 i següents de l'al·ludida LGT, que en fixa la responsabilitat en base a l'article 77, apartat b».

L'escrit també indica que «Així mateix, ateses les al·legacions anteriors, s'estima aplicable el contingut de l'article 82.4 quant a la precintació dels equips, instal·lacions i sistemes emprats per Bitel SA, sense gaudir de la pertinent i necessària autorització o títol habilitant. Precintació que s'hauria d'acordar i mantenir-se fins que no recaigui resolució en el procediment iniciat com a conseqüència dels fets manifestats.

Així, l'escrit «suplica a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions que tenint per presentat l'ecrit, amb els documents adjunts, l'admeti i tengui per manifestada la conducta de l'entitat mercantil Baleares Innovación Telemática SA (Bitel), amb domicili en el carrer Rvd. F. Sitjar, 2, de Palma de Mallorca, segons relat contingut en el cos d'aquest escrit, per presumpta infracció molt greu en matèria de prestació de serveis de telecomunicacions sense títol habilitant a l'efecte, segons la Llei General de Telecomunicacions de 24 d'abril de 1998, i resta de normes de desenvolupament, acordar l'obertura de l'oportú expedient sancionador.

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris